Drets i retribucions

Concert MUFACE 2018-19

Recomanem a tot el personal funcionari de carrera (MUFACE) que reviseu el concert, les prestacions i serveis que ofereixen les entitats amb conveni amb MUFACE: INSS, DKV, Adeslas i Asisa.

Novetats del conveni de l'any 2018

S'han ampliat a dos els  períodes de canvi ordinari

  • gener
  • juny

Qualsevol persona que es consideri perjudicada per canvis en les prestacions pot presentar la pertinent reclamació a la seu provincial de MUFACE (model de reclamació).

També podeu presentar una queixa o suggeriment.

Catàleg d'entitats

Web de MUFACE 

Impresos de partes de baixa i altres prestacions

Llegeix més...

Recuperació de les retribucions per incapacitat temporal

Les baixes de 5 dies o més i les malalties greus passaran a tenir una retribució del 100%

A la Mesa Sectorial de dia 20 d’octubre s’ha ratificat l’Acord del Consell de Govern de dia 30 de setembre pel qual es determinen les situacions de caràcter excepcional en les quals es reconeix un complement econòmic de la prestació reconeguda per la Seguretat Social fins a arribar a assolir el 100% de les retribucions mentre s’està de baixa.

Llegeix més...

Recuperam les bestretes

Un any després de recuperar els ajuts per estudis del fons social, es va donant compliment a un altre apartat de l'Acord Marc:

"La Conselleria es compromet a dur a terme distintes accions per recuperar els diversos drets i recursos perduts contemplats en el Decret 5/2012"

Les bestretes estan contemplades en el fons social i ja les podeu tornar a sol·licitar.

Fons social

Pàgina 2 de 5