Música

COS DE SECUNDÀRIA

0590016 - MÚSICA

Ordre de 9 de setembre de 1993
BOE de 21 de setembre

- temari en PDF -

 1. L'audició: percepció, psicologia, memòria i anàlisi. Anatomia i fisiologia de l'oïda.
 2. La veu humana i la seva fisiologia. Classificació de les veus. La veu en l'adolescència: característiques i problemàtica.
 3. L'aparell fonador. Veu parlada i cantada. Respiració -Emissió -Impostació.
 4. La cançó: aspectes analítics i aspectes interpretatius. Tipus de cançons. L'agrupació vocal. Repertori vocal aplicat a secundària.
 5. Jocs i improvisacions vocals: individuals i en grup, lliures i dirigides, amb i sense melodia.
 6. Acústica. Fonaments físics i la seva repercussió musical.
 7. Organologia. Classificació dels instruments.
 8. Els instruments a través del temps a la música occidental. Diferents agrupacions instrumentals.
 9. Els instruments com a mitjà d'expressió en general. Improvisació, jocs, danses, cançons. Els instruments a l'aula: característiques i relació amb els instruments professionals.
 10. Instruments folklòrics i ètnics.
 11. Aplicacions de la informàtica i l'electrònica a la música: a la interpretació, a la composició, a l'audició, a la didàctica del llenguatge musical.
 12. Música i moviment. Paràmetres del moviment. El gest a la música.
 13. Música i dansa. Danses folklòriques, històriques i de saló.
 14. Danses dels diferents pobles d'Espanya.
 15. So -Silenci. Paràmetres del so. El soroll.
 16. La música, definicions. La música coma ciència, com a art i com a llenguatge.
 17. El ritme. Pols i mètrica.
 18. La melodia. Tema, motiu i disseny melòdic. L'articulació melòdica.
 19. Organització sonora. Tonalitat, modalitat, escales, maneres...
 20. La textura musical. Tipus i evolució a través de la història.
 21. El contrapunt. Diverses concepcions a través del temps.
 22. L'harmonia. Diverses concepcions a través del temps.
 23. La notació musical: evolució històrica de la notació. Dels neumes a les notacions actuals.
 24. L'expressió musical. Agògica, dinàmica i altres indicacions.
 25. Procediments compositius fonamentals: Repetició -Imitació -Variació -Desenvolupament.
 26. La forma musical.
 27. La improvisació com a forma d'expressió lliure i com a procediment compositiu.
 28. Orígens de la música occidental: Grècia. Roma. La música cristiana primitiva.
 29. El cant gregorià. La monodia religiosa.
 30. Música profana a l'edat mitjana.
 31. Polifonia medieval.
 32. Música medieval a Espanya.
 33. La música en el Renaixement. Estils. Teoria musical. Organologia.
 34. Polifonia renaixentista.
 35. Música instrumental en el Renaixement.
 36. La música del Renaixement a Espanya.
 37. La música en el barroc. Èpoques. Estils. Teoria musical. Organologia.
 38. Música vocal en el barroc.
 39. Música instrumental en el barroc.
 40. La música en el segle XVII a Espanya.
 41. Estils preclàssics i classicisme. Característiques generals. Organologia.
 42. Formes instrumentals preclàssiques i clàssiques.
 43. Formes vocals preclàssiques i clàssiques.
 44. La música en el segle XVIII a Espanya.
 45. El ballet. Origen i evolució.
 46. La música en el romanticisme. Etapes. Estètica musical. Organologia.
 47. La música instrumental en el romanticisme. Música de cambra, pianística i orquestral.
 48. La música vocal en el romanticisme. L'òpera i el lied.
 49. La música en el segle XIX a Espanya.
 50. Diversitat d'estils musicals al final del segle XIX i principis del XX. (I): expressionisme i nacionalismes.
 51. Diversitat d'estils musicals a finals del segle XIX i principis del XX. (II): l'impressionisme.
 52. La música en el segle XX fins a la segona guerra mundial. (I): la segona escola de Viena.
 53. La música en el segle XX fins a la segona guerra mundial. (II): les avantguardes històriques.
 54. La música en el segle XX fins a la segona guerra mundial. (III): el neoclassicisme.
 55. La música en el segle XX fins a la segona guerra mundial. (IV): la música a Espanya.
 56. Música després de la segona guerra mundial (I): música concreta, electrònica i electroacústica.
 57. Música després de la segona guerra mundial (II): serialisme integral, música aleatòria i altres tendències.
 58. Funció social de la música a través del temps.
 59. El folklore musical a Espanya.
 60. El flamenc. Origen i evolució.
 61. Música africana i americana.
 62. El jazz. Origen i evolució.
 63. La música popular. El rock i el pop. Anàlisi musical i sociològic.
 64. El so enregistrat. Evolució de les tècniques d'enregistrament i reproducció del so.
 65. Música en directe. L'audició musical en diferents contexts històrics.
 66. Els mitjans de difusió i la música a través del temps.
 67. Música i imatge: la música al cine i al teatre. Altres creacions audiovisuals.
 68. Consum de la música en la societat actual: productes musicals a l’abast de tots. Contaminació sonora.
 69. Teoria de la comunicació aplicada al llenguatge musical: compositor, partitura, intèrpret, oïdor.
 70. Mètodes i sistemes didàctics actuals d'educació musical: Orff-Schulwerk, Dalcroze, Martenot, Kodaly, Willens, Ward…