L’STEI exigeix la rectificació immediata de les instruccions de principi de curs

L’STEI denuncia que les instruccions de principi de curs per al proper curs escolar 2015-2016, publicades recentment, són plenes d’errades i de referències legals errònies, una mostra més de la manca de diligència i de rigor dels responsables de la Conselleria d’Educació, que encara estan en funcions.

El text de les instruccions dels centres de primària, per exemple, recull termes com el de “cicles”, “equips de cicle”, “coordinadors de cicle”, per a aquesta etapa; quan aquest és un concepte que la LOMQE ha suprimit, en tornar a l’establiment dels sis cursos a primària, sense cicles.

Un altre dels termes que els responsables de la Conselleria no han tengut present a l’hora d’elaborar el text fa referència al “projecte integrat de llengües”, quan es parla dels apartats que ha de tenir el projecte educatiu de centre. Una nova al·lusió al Decret TIL, totalment fora de lloc si se li dóna un àmbit d’aplicació general, pel fet d’haver estat suspès per part del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears d’ençà el mes de setembre de l’any passat. La Conselleria intenta, per tant, una vegada més, imposar els seus nyaps pedagògics i incloure dins la normativa que els centres han de complir decrets i propostes que han estat qüestionades o invalidades per part dels tribunals. En tot cas, aquesta consideració sobre el TIL només pot anar referida a aquells centres que no el revocaren a l’hora de revisar els seus projectes lingüístics de centre.

Un altre dels punts de les instruccions d’infantil i primària que l’STEI considera molt greu és quan es parla dels òrgans col·legiats de Govern, en el punt 2.3.2. Al final d’aquest apartat hi ha una clara amenaça a tots aquells claustres i consells escolars que votin en contra d’alguna de les prescripcions de la Conselleria: “es recorda que constitueix falta disciplinària l’emissió d’informes i l’adopció de resolucions i acords manifestament il·legals que causin perjudici a l’administració o a la ciutadania”. Des de l’STEI denunciam que és un autèntic atac a la llibertat d’expressió dels membres de la comunitat educativa.

La Conselleria, ja en temps de descompte, pretén retallar l’autonomia pedagògica dels claustres fins i tot pel que fa a la formació permanent del professorat. Així, segons el Reglament Orgànic de Centre (article 24.k el Decret 120/2002) el representant del Centre al Centre de Professorat (CEP) ha de ser triat pel Claustre; i ara, amb aquestes instruccions –de rang inferior i en cap cas de naturalesa reglamentària- la conselleria pretén emmudir els claustres i que els directors siguin els representants del centre en el CEP (a l’apartat 2.2.1.2 de les instruccions).

Finalment, en una mostra més de la seva dèria contra la cultura pròpia, ignora (a l’apartat 2.3.3 de les instruccions) que el Reglament Orgànic de Centre exigeix (article 42.f el Decret 120/2002) l’existència de la Comissió de normalització lingüística, amb la necessitat de dedicació horària (com amb els demés òrgans de coordinació docent del centre).

Instruccions

Reglament orgànic de centre