Places de durada anual per cobrir baixes COVID-19, sense centre fix. Curs 2021-22

accés al tràmit de substitucions

Un poc d'història

Fa anys que l'STEI demana l'existència de places anuals que permetin la cobertura ràpida de les substitucions que es produiexen cada dia als centres.

Al curs 2020-21, per mor de la Covid, la Conselleria va posar en marxa un petit grup de places trimestrals. Les persones que les agafaven no ocupaven un sol centre, sinó que podien anar canviant de centre, segons les necessitats de cobrir malalties per Covid. L'experiència, tot i que amb alguns matisos, fou molt bona, ja que els centres no havien d'esperar al proper tràmit telemàtic per cobrir-les.

Al curs 2021-22, l'experiència es fa extensiva a qualsevol motiu d'incapacitat, no fa falta que siguin per Covid, i les places deixen de ser trimestrals. Malauradament, encara no hem aconseguit que es considerin places vacants.