La Confederació de STE Intersindical exigeix mesures i garanties de seguretat enfront de la Covid-19 per a tota la comunitat educativa

Des de la Confederació de STE, de la qual forma part l’STEI Intersindical, volem denunciar la manca d'implicació de les institucions davant el nostre col·lectiu de docents, personal laboral i administratiu, discents i tota la comunitat educativa en general, notablement afectat per la pandèmia de la Covid.

Trobam que l'àmbit docent conforma un grup de risc elevat, al mateix temps que fem un treball essencial per a la societat. L’Administració hauria de tenir en compte aquest fet que es concreta en els contactes continus i la interacció que es produeix en el nostre exercici professional.

Les dades més recents assenyalen que el personal docent, amb llur feina a primera línia, se situa ja com el tercer col·lectiu més afectat quant a nombre de contagis. Demanam que es tingui en consideració aquestes dades, amb més d’un 10% de baixes laborals segons les darreres estatístiques a l'hora d'organitzar la segona fase del procés de vaccinació. Els professors, per  mantenir la seva funció de treballadors essencials, necessita fer-ho amb la seguretat necessària i imprescindible. En aquest sentit, convé recordar que entre el personal docent es troben professionals que fan feina amb alumnat menor, molt sovint asimptomàtics, que no duen màscara, o els qui ho fan en l'àmbit de l’Educació Especial. Per això, consideram necessari que hom tingui en compte tots aquests factors a l'hora de determinar l'ordre de vaccinació de tota la població.

Com a Confederació de STEs, exigim de totes les Administracions Educatives que se'ns transmeti cada setmana les dades relatives a baixes, contagis, incidència per grups de feina, etc., perquè, com a agents implicats, puguem fer la nostra funció de prevenció en salut i seguretat en els nostres centres laborals.

D'altra banda, també demandam que actuïn perquè els professors, alumnes i personal no docent puguin tenir les majors garanties de seguretat i saludin als centres educatius, bo i assumint les Administracions la distribució i despeses derivades. En aquest sentit, consideram imprescindible:

  • Subministrar els EPI adequats per a l’exercici docent amb la protecció màxima, màscares FPP2, que interrompin de debò la nostra exposició als aerosols, el major propagador d'aquest patogen.
  • Dotar de micròfons portàtils al docent, cosa que consideram molt rellevant com a mesura preventiva. El fet que hi hagi una ràtio de 25 alumnes en aules molt petites, amb les màscares posades durant 6 hores, fan que la nostra salut foniàtrica perilli.
  • Subministrar a tots els centres el material necessari de neteja i desinfecció, així com el personal necessari perquè les nostres aules i espais comuns romanguin desinfectats convenientment i que no recaiguin aquestes despeses i la seva gestió als centres.
  • Dotació a tots els centres educatius de material per al mesurament de CO2 i filtres HEPA, els quals s'estan demostrant necessaris tal com el mateix Ministeri de Salut ha recollit a les seves darreres guies editades.
  • Estudi i modificació dels nivells de risc en el nostre col·lectiu. Tenim una incidència que supera el 20% d’aules tancades, malgrat que extraoficialment sigui més gran. Això significaria també una adaptació de les condicions de prevenció.

Per tot això, com a Organització Sindical que defensa els seus treballadors, des de l’STEI Intersindical continuarem vigilants en aquest procés perquè no només se sentin les paraules d’agraïment a la feina dels docents sinó que es tradueixi en respecte i, sobretot, compromís de complir amb aquestes mesures que jutjam imprescindibles per al desenvolupament correcte de la nostra vida professional.

PER UNA FEINA DOCENT DECENT!

Sr. Ministre de Sanitat del Govern d'Espanya.

Sra. Ministra d'Educació i FP.