Jubilació i pensions. Funcionaris de carrera 2019

 

jubilacions 2019

L'STEI Intersindical i la Confederació d'STEs-i treballam per aconseguir les nostres reivindicacions i les hem adreçat a l'Administració central:

 • Per la consolidació de la jubilació als 60 anys o amb 30 anys de servei. Exigim la pròrroga indefinida de la jubilació LOE.
 • Per la jubilació parcial del professorat interí que no pot acollir-se a la jubilació als 60 anys.
 • Pensions d'orfandat justes i dignes.
 • Pensió de jubilació amb el 100% del salari en actiu en el cas de malaltia física o psíquica.
Contingut

Jubilació Voluntària

RDL 670/1987, Art. 28.2b 32.1e, Llei de classes passives de l’Estat
Llei 39/2010, Disposició Addicional novena

Requisits

 • Tenir 60 anys complerts i 30 anys cotitzats.
 • Els anys de servei cotitzats a qualsevol règim públic de Seguretat Social o substitutori d’aquest o a la mútua de previsió de l’Administració local són considerats anys de servei efectiu a l’Estat.
 • Quan per completar els 30 anys de serveis exigits s’haguessin de computar períodes de cotització a altres règims (seguretat social), el dret a la corresponent pensió estarà condicionat a que els darrers 5 anys de serveis computables (que han de ser actius i efectius a l’Estat) estiguin coberts en el Règim de Classes Passives de l’Estat.

Procediments

Es farà amb un mínim de 3 mesos d’antelació a la data en què desitgi jubilar-se (millor si es sol·licita abans) mitjançant instància adreçada a la Direcció General de Recursos Humans. La data de jubilació serà efectiva el mateix dia que ha escollit per jubilar-se.

Observacions

En cas d’haver cotitzat per a qualsevol règim públic de Seguretat Social o substitutori d’aquest o a la mútua de previsió de l’Administració local, aquests anys se sumaran, però sempre dependrà del grup de cotització (grup 01- A1, grup 02-A2).

Per gaudir de la pensió màxima, el grup A1 ha d’haver cotitzat 32 anys complets i el grup A2, 35 anys complets, d’acord amb la pensió màxima establerta als pressupostos de l’Estat.

La pensió de jubilació és totalment incompatible amb el desenvolupament de qualsevol feina que suposi estar d’alta a qualsevol règim de Seguretat Social, o amb el desenvolupament d’un lloc de treball al sector públic.

Quantitats a percebre

Aquestes quantitats les determina l’haver regulador de l’any en curs, pels anys de servei i els descomptes d’IRPF segons la situació personal. Queden reflectides a la taula de pensions. Hi ha un màxim de pensió que ve estipulada per llei.

Documentació

 • Imprès per a la sol·licitud de la jubilació voluntària.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Certificació de serveis feta d’ofici i signada per la persona interessada, si hi està d’acord.
 • Vida laboral, si n’hi ha, per al règim general cotitzat

Inclou el mes d’agost i la paga extra proporcional fins el mes d’agost.

Torna a dalt


Jubilació forçosa per edat reglamentària

Estatut Bàsic de l’Empleat Públic EBEP, Art.67

Requisits

 • Tenir 65 anys d’edat. En el supòsit que l’ensenyant no es vulgui jubilar el dia que compleix els 65 anys, podrà sol·licitar acabar el curs escolar i en aquest cas la data de cobrament de la darrera nòmina en actiu serà la del mes d’agost.
 • S’han d’haver cotitzat un mínim de 15 anys per tenir dret a pensió. Els anys de servei cotitzats a qualsevol règim públic de Seguretat Social o substitutori d’aquest o a la mútua de previsió de l’Administració local són considerats com anys de servei efectiu a l’Estat.

Observacions

La pensió de jubilació és totalment incompatible amb el desenvolupament de qualsevol feina que suposi estar d’alta a qualsevol règim de Seguretat Social o amb el desenvolupament d’un lloc de treball al sector públic.

Procediment

Presentar a MUFACE els papers de baixa per jubilació als 65 anys que facilita la Direcció General de Recursos Humans i es rebrà una petita gratificació.

Documentació

 

 • Imprès per la sol·licitud de jubilació forçosa.
 • Fotocòpia del DNI.
 • El full de serveis serà fet d’ofici per la DGPD i signat per la persona interessada, si hi està d’acord.
 • Vida laboral. Només en el cas que no tengui els 35 anys de serveis prestats a l’ensenyament públic i hagi cotitzat al règim general per serveis a l’ensenyament privat o concertat o en altres activitats laborals.

Torna a dalt


Jubliació forçosa per incapacitat permanent

Llei de funcionaris civils de l’Estat, Art. 39.2 i Llei de classes passives de l’Estat, Art. 28 a 32

Requisits

 • Patir incapacitat permanent per a l’exercici de les seves funcions, per inutilitat física o debilitació apreciable de facultats. Aquesta situació l’ha de ratificar l’Equip de Valoració d’Incapacitats (EVI).
 • Per tenir dret a aquesta pensió s’ha d’haver cotitzat un mínim.

Documentació i procediment

 • Instància signada per la persona interessada o bé a proposta de l’Administració.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Certificació de serveis feta d’ofici i signada per la persona interessada, si hi està d’acord.
 • Vida laboral, si n’hi ha, per al règim general cotitzat.
 • Tota la informació mèdica.

Torna a dalt


Haver regulador

Pensions dels funcionaris docents 2019
Grups A1 i A2

Anys de
servei
Percentatge
de l'haver
regulador
Haver regulador
(anual)
Pensió mensual bruta
(14 pagues)
Grup A1 Grup A2 Grup A1 Grup A2
15 26,92 11.254,65 8.857,69 803,90 632,69
16 30,57 12.780,63 10.058,68 912,90 718,48
17 34,23 14.310,79 11.262,95 1022,20 804,50
18 37,88 15.836,78 12.463,94 1.131,20 890,28
19 41,54 17.366,94 13.668,22 1.240,50 976,30
20 45,19 18.892,92 14.869,20 1.349,50 1.062,09
21 48,84 20.418,91 16.070,19 1.458,49 1.147,87
22 52,5 21.949,07 17.274,47 1.567,79 1.233,49
23 56,15 23.475,05 18.475,46 1.676,79 1.319,68
24 59,81 25.005,22 19.679,73 1.786,09 1.405,70
25 63,46 26.531,20 20.880,72 1.895,09 1.491,48
26 67,11 28.057,18 22.081,71 2.004,09 1.577,27
27 70,77 29.587,34 23.285,98 2.113,38 1.663,29
28 74,42 31.113,33 24.486,97 2.222,38 1.749,07
29 78,08 32.643,49 25.691,25 2.331,68 1.835,09
30 81,73 34.169,47

26.892,23

2.440,68 1.920,88
31 85,38 35.695,46 28.093,22 2.549,68 2.066,66
32 89,04 37.225,62 29.297,50 2.658,97 2.092,68
33 92,69 38.751,60 *
30.498,49 2.767,97 *
2.178,47
34 96,35 40.281,77 *
31.702,76 2.877,27 *
2.267,49
35 o més 100 41.807,75 *
32.903,75 2.986,27 *
2.350,27

 

* L'import màxim de les pensions de jubilació és de 37.231,74 €/any, dsitribuits en 14 pagues de 2.659,41 €. Qualsevol quantita que excedeixi d'aquestes, no serà tenguda en compte.

Torna a dalt