Adjudicació de substitucions. Suspès el tràmit fins a noves instruccions

CORONAVIRUS
13 de març

La Conselleria acaba d'informar que els tràmits d'adjudicacions setmanals i extraordinaris resten suspesos fins a noves instruccions.

>> Accés al tràmit de substitucions >>

>> llista d'interines i interins disponibles disponbles >>

>> Ampliació d'opcions >>

>> Canvi de disponibilitat >>

Tota la informació sobre les interinitats

Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 de juliol de 2019 per la qual es convoca, per al curs 2019-2020, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques, i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions


Dubtes freqüents

Qui pot participar del procediment d’adjudicació de substitucions?

Poden participar les persones disponibles (les que encara no fan feina i que estan en situació de disponible).

Les persones excloses per català no poden participar del tràmit telematic però els poden telefonar o enviar un correu electrònic (mirau més avall).

Com és el tràmit?

Consta de dues parts: el procediment ordinari (telemàtic) i el procediment extraordinari (telefònic o per correu electrònic).

PROCEDIMENT ORDINARI (TELEMÀTIC)

És un tràmit telemàtic setmanal on s’adjudiquen les places, d’acord amb les opcions de cadascú (illes, mitja jornada, etc.). L’adjudicació es fa per estricte ordre de llista, i en el mateix ordre de grups que s’establí a la convocatòria del mes de juliol (primària, secundària, FP, règim especial).

Aquest procediment és de participació voluntària i podem posar totes les places a les que poguem accedir.

Només les persones admeses hi poden prendre part (no poden els exclosos per català).

Termini: de divendres a les 15h (aproximadament) al dilluns següent a les 12h.

PROCEDIMENT EXTRAORDINARI (TELEFÒNIC O CORREU ELECTRÒNIC)

Per a les places que no s’adjudiquin en el procediment ordinari i per les que es consideri que són d’urgent provisió, s'utilitzarà el telèfon o el correu electrònic, indistintament.

Tenim 24h per contestar. Si no ho feim, serem exclosos pel curs en vigor i el següent.

Quins terminis hi ha?

Els terminis que hem de tenir en compte són:

 • Cada divendres abans de les 15h es publicaran les places que s’ofereixen.
 • A partir de les 15h (si tot va bé, podria ser abans), es pot triar places. Fins el dilluns a les 12h.
 • Dilluns horabaixa. Publicació de l’adjudicació ordinària (NO ENS CRIDEN NI ENS DIUEN RES SI ENS ADJUDIQUEN UNA PLAÇA. HO HEM DE COMPROVAR NOSALTRES AL WEB)
 • De dimarts a dijous. Procediment extraordinari
 • Divendres. Publicació de l’adjudicació del procediment extraordinari

Quin és l'ordre de la llista?

La llista està ordenada segons el que diu la normativa actual. És:

 1. Persones amb 55 anys o més i deu anys d'antiguitat. Assenyalats amb (*) i amb (**)
 2. Persones amb menys de 55 i deu anys d'antiguitat. Assenyalats amb (**)
 3. La resta de persones tutoritzades
 4. Persones no tutoritzades

Procediment ordinari (tràmit telemàtic)

Què vol dir...?

 • REN JUST AMB RP Renúncia justificada amb reserva de plaça. El titular s'incorporarà quan s'acabi el motiu de la renúncia.
 • COMISSIÓ DE SERVEIS La plaça està lliure perquè el titular està en comissió de serveis a un altre centre el curs en vigor.
 • SERVEIS ESPECIALS La plaça està lliure perquè el titular està en situació de serveis especials (està a la Conselleria, a un càrrec electe...)

M'avisaran si m'han adjudicat alguna plaça durant el procediment telemàtic?

No. Per saber si ens han adjudicat hem de mirar el web.

El tràmit telemàtic sempre és de divendres a dilluns?

Quasi sempre. Excepte en vacances de Nadal o de Setmana Santa, per exenple, que podria ser altres dies.

Necessit usuari i contrasenya? Què passa si no el tenc?

Per accedir al tràmit telemàtic ho podem fer de tres maneres:

 • Amb DNI electrònic
 • Amb usuari i contrasenya
 • Amb el núm. de preregistre o de registre del tràmit de selecció de places del mes de maig de 2014.

Per recuperar el número de registre o de preregistre del tràmit del mes de maig, l’aplicació telemàtica incorporarà una opció a tal efecte. Ens demanarà DNI, data de naixement i el correu electrònic que tenim introduït a la Conselleria i se’ns enviarà allà aquest correu electrònic.

És obligatori participar del tràmit telemàtic?

El procediment ordinari és de participació voluntària, és a dir, no participar-hi no té cap conseqüència.

Estic obligat a posar totes les places?

Basta en posem una. No posar-les totes no té cap tipus de conseqüència.

Hi ha una opció de reserva de plaça. L'he de marcar?

Aquesta opció l'han de marcar les persones que tenen un motiu de renúncia justificada que impliqui reserva de plaça (veure següent pregunta). Si no voleu renunciar justificadament, no l'heu de marcar.

Tenc un motiu de renúncia voluntaria amb reserva de plaça (embaràs, maternitat, paternitat, adopció, baixa...). Què he de fer?

El tràmit telemàtic inclou l’opció de la reserva de plaça. Recordau que en acabar el motiu de renúncia justificada amb reserva de plaça us incorporarieu a la plaça adjudicada.

Hi ha algun altre motiu de renúncia justificada?

No. Des del curs 2016-17, la Conselleria ha eliminat tots els motius de renúncia jusitificada, excepte els del punt anterior. Si no voleu que us ofereixin cap plaça, ja sigui per telèfon o per correu electrònic, ens hem de situar com a no disponibles.

Si no particip del tràmit telemàtic, em poden telefonar o enviar un correu electrònic? Estic obligat a acceptar la plaça que m'ofereixin?

Si, ens poden telefonar o enviar unb correu electrònic. Ens oferirien places d'acord a les nostres opcions (funcions, illes, mitja jornada...). En qualsevol cas, hem de contestar abans de 24h des de la data i hora de la telefonada o de la data i hora de l'enviament, respectivament.

Si ens telefonen o ens envien un correu electrònic, estam obligats a acceptar la plaça que ens ofereixin a no ser que tenguem un motiu de renúncia justificada.

Cas de no tenir motiu de renúncia justificada o no contestar el correu o la telefonada en el termini establert, serem exclosos pel curs en vigor i el següent.

Quines places s’oferiran?

En el tràmit telemàtic s'oferiran vacants sobrevingudes i substitucions.

Quina informació tendré de les places ofertes?

Cada plaça sortirà amb la següent informació, entre d'altra:

 • Vacant/substitució. Les vacants són vacants sobrevingudes, que són totes les que sorgeixen a partir del setembre. Poden ser de varis tipus:
  • VP. Vacant sobrevinguda sorgida per qüestions de planificació (necessitats d'un centre, per exemple)
  • VJ. Vacant sobrevinguda sorgida per jubilació del seu anterior propietari o titular.
 • Centre
 • Funció
 • Informació (data inici…)
 • Observacions (motiu de la substitució)

Els nomenaments són fins dia 31 d'agost?

Només les vacants sobrevingudes que sorgeixin abans de dia 11 de gener. Les vacacants sobrevingudes sorgides després, són fins dia 30 de juny.

Les substitucions acaben quan s'incorpora la persona a qui se substitueix.

Cobraré l'estiu?

Des del curs 2017-18 les persones amb 165 dies de feina o més, consecutius o alterns, durant el mateix curs, tenen una indemnització d'un mes de sou, però són cessats a 30 de juny, cosa que incompleix l'Acord signat per la mateixa Conselleria.

Puc saber la data de finalització de les substitucions?

Només en el cas de les places adjudicades a principis de setembre, es podria saber que acaben dia 31 d'agost. O també per qualsevol vacant sobrevinguda, on estarà indicat.

Per la resta, les substitucions, no es pot saber. La Conselleria al·lega motius de protecció de dades per no publicar-ho. Com a molt hi trobarem la data prevista de finalització, però que realment no té perquè ser gens fiable. De fet, en alguns casos ha estat més curta i en d'altres s'ha allargat molt més enllà de la datat prevista incial. Només sabrem el motiu de la substitució (maternitat, malaltia comú, etc).

Com puc saber si se m'ha adjudicat una plaça?

Cada dilluns horabaixa es publicarà la llista d'adjudicacions.

Quan m'he d'incorporar a la plaça adjudicada?

Cada plaça adjudicada telemàticament inidica la data d'incorporació. Cas que es resideixi a una altra illa, cal tenir en compte:

 • La data d'incorporació és en dimarts: tenim dos dies lectius més per incorporar-nos.
 • La data d'incorporació és en dimecres: tenim un dia lectiu més per incorporar-nos.

Com puc saber el meu ordre a la llista?

Ja fa mes d'un any, la Conselleria ens va copiat, i ja era hora, el nostre filtre d'interins.

Al mateix enllaç del tràmit hi ha un botó que treu exactament la mateixa informació que us oferiem fins ara (excepte coses com les opcions de cadascuna de les persones que tenim davant).

 

https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&modelo=EC0070POSS&version=1