Cos de Professors d'Ensenyament Secundari

Biologia i Geologia

COS DE SECUNDÀRIA

0590008 - BIOLOGIA I GEOLOGIA

Ordre de 9 de setembre de 1993
BOE de 21 de setembre

- temari en PDF -

 1. La Terra a l'Univers. Geologia dels planetes. Origen de la Terra i del Sistema Solar.
 2. Estructura i composició de la Terra. Els mètodes d'estudi.
 3. La matèria mineral i la matèria cristal·lina. Propietats i mètodes d'estudi.
 4. Magmatisme. Les roques ígnies més importants.
 5. Metamorfisme. Les roques metamòrfiques més importants.
 6. Els ambients sedimentaris. Litogènesi. Les roques sedimentàries més importants.
 7. Minerals petrogenètics. Minerals i roques d'interès econòmic.
 8. Els impactes ambientals de l'aprofitament dels recursos geològics.
 9. Les teories orogèniques. Deriva continental i tectònica de plaques.
 10. Interpretació global dels fenòmens geològics en el marc de la Teoria de la tectònica de plaques.
 11. L'atmosfera: estructura, composició i dinàmica. La contaminació atmosfèrica. Mètodes de determinació i de correcció.
 12. La hidrosfera. El cicle de l'aigua. La contaminació de l'aigua. Mètodes d'anàlisi i depuració. El problema de l’escassetat d'aigua.
 13. L'equilibri tèrmic del planeta. El clima i la seva distribució. Els sistemes morfoclimàtics. Grans canvis climàtics històrics.
 14. Geomorfologia. Els factors condicionants del modelatge del relleu. La importància de la litologia i les estructures geològiques.
 15. El modelatge de les zones àrides. El problema de la desertització. Mesures de prevenció i correcció.
 16. El modelatge fluvial, costaner i glacial. Les aigües subterrànies. Els impactes en les costes.
 17. El sòl: origen, estructura i composició. La utilització del sòl. La contaminació del sòl. Mètodes d’anàlisi del sòl.
 18. La Terra un planeta en continu canvi. Els fòssils com a indicadors. El temps geològic. Explicacions històriques al problema dels canvis.
 19. La història geològica de la Terra. Fauna i flora fòssils.
 20. La investigació geològica i els seus mètodes. Fonaments i utilitat de la fotografia aèria. El mapa topogràfic i el mapa geològic. Importància de la geologia en la recerca de recursos i en les obres públiques.
 21. La constitució geològica d'Espanya. Repercussions de la geologia en la varietat de paisatges, distribució de recursos, les comunicacions i la indústria. El problema dels riscos. L'ordenació del territori.
 22. L'origen de la vida i la seva interpretació històrica. Evolució precel·lular. La Teoria cel·lular i l'organització dels éssers vius.
 23. La base química de la vida: components inorgànics i orgànics. L'aigua i les sals minerals. Els glúcids i els lípids. La seva biosíntesi.
 24. Aminoàcids i proteïnes. Biosíntesi proteica. Enzims i coenzims. Les vitamines.
 25. Els àcids nucleics. Replicació i transcripció.
 26. Mètodes d'estudi de la cèl·lula. Cèl·lules procariotes i eucariotes. La cèl·lula animal i vegetal. Formes acel·lulars.
 27. La membrana plasmàtica i la paret cel·lular. Citosol, citoesquelet. Sistemes de membranes i orgànuls. Motilitat cel·lular.
 28. Necessitats energètiques de la cèl·lula. La respiració cel·lular aeròbia i anaeròbia. La fotosíntesi. La quimiosíntesi.
 29. El nucliinterfàsic i el nucli en divisió. El cicle cel·lular i la divisió cel·lular. Mitosi i meiosi.
 30. Nivells d'organització dels éssers vius. La diferenciació cel·lular. Teixits animals i vegetals.
 31. La reproducció asexual i la reproducció sexual. Genèticadel sexe. Gametogènesi. Fecundació i desenvolupament embrionari en metazous. Cicles biològics.
 32. La classificació dels éssers vius. Taxonomia i nomenclatura. Els cinc regnes, relacions evolutives. Els virus i la seva patologia. Altres formes acel·lulars.
 33. Regne moneres. Les cyanophytas. Els bacteris i la seva importància en la sanitat, la indústria i la investigació bàsica.
 34. Regne protoctistes. Gèneres més comuns en basses, rius i mars. El paper ecològic i la seva importància econòmica i sanitària.
 35. Regne fongs. Fongs comuns en els nostres camps i boscos. Importància en els ecosistemes. Aplicacions i utilitat. Els líquens. El seu paper com a indicadors.
 36. Les plantes I. Briofites. Gèneres comuns i importància ecològica. El pas a la vascularitat: licopodis, equisets i falgueres. L'adquisició de llavors: cicadòfits i ginkgòfits.
 37. Les plantes II. Coniferòfits i angioespermatòfits. Caràcters generals, origen, classificació i ecologia. Famílies i espècies d'arbres i arbusts espanyols més representatius. La destrucció dels boscos. La repoblació i les mesures preventives.
 38. Morfologia i fisiologia de les estructures vegetatives i reproductores dels cormòfits.
 39. L'agricultura a Espanya. L'impacte ambiental de la sobreexplotació. Noves alternativesper a l'obtenció de recursos alimentaris.
 40. Invertebrats no artròpodes: fila porífers, cnidaris, ctenòfors, platelmits, nemàtodes, anèl·lids, mol·luscs i equinoderms. Espècies representatives de la nostra fauna. Importància econòmica, sanitària i alimentària.
 41. Invertebrats artròpodes. Insectes, crustacis, aràcnids i miriàpodes. Espècies representatives de la nostra fauna. Importància econòmica, sanitària i alimentària.
 42. Fílum cordats. Característiques generals i classificació. Els vertebrats: característiques generals i classificació. Àgnats i condrictis.
 43. Òrgans i funcions de nutrició en els vertebrats.
 44. Òrgans i funcions de relació en els vertebrats.
 45. Òrgans i funcions de reproducció en els vertebrats.
 46. Altres recursos biòtics. Aprofitament medicinal, ornamental, agropecuari, avícola i pesquer. La biotecnologia.
 47. Ecologia. Poblacions, comunitats i ecosistemes. Dinàmica de les poblacions. Interaccions en l'ecosistema. Relacions intra i interespecífiques.
 48. L'ecosistema en acció. Estructura, funcionament i autoregulació de l'ecosistema.
 49. El paisatge: components i interpretació. Paisatges espanyols característics. El paisatge com a recurs estètic. Impactes en el paisatge. Espais protegits.
 50. Els impactes ambientals de les activitats humanes. Els grans impactes globals.
 51. Els problemes ambientals i les seves repercussions polítiques, econòmiques i socials. Salut ambiental i qualitat de vida. L'educació ambiental.
 52. Anatomia i fisiologia dels aparells digestiu i urinari humans. Hàbits saludables. Principals malalties.
 53. Anatomia i fisiologia dels sistemes circulatori i respiratori humans. Hàbits saludables. Principals malalties.
 54. Nutrició i alimentació. Hàbits saludables. Principals malalties. Les persones com a consumidors.
 55. El medi intern: sang, limfa i líquids intersticials. Hàbits saludables. Principals malalties.
 56. Anatomia i fisiologia del sistema nerviós humà. Alteracions del sistema nerviós en la societat actual. Hàbits saludables. La salut mental.
 57. Anatomia i fisiologia dels òrgans dels sentits en l'ésser humà. Hàbits saludables i principals malalties.
 58. Anatomia i fisiologia del sistema endocrí. Regulació neuroendocrina. Principals alteracions.
 59. Anatomia i fisiologia de l'aparell locomotor. Hàbits de postura adequats i principals malalties.
 60. Els canvis corporals al llarg de la vida. La sexualitat i la reproducció. Anatomia i fisiologia dels aparells reproductors. Hàbits saludables i principals malalties.
 61. La salut i la malaltia. Evolució del concepte de salut. Les malalties del nostre temps. Les drogodependències. Estils de vida saludables.
 62. El sistema immunològic. La immunodeficiència. Els sèrums i les vacunes: descobriment històric i importància sanitària i econòmica.
 63. La genètica mendeliana. La teoria cromosòmica de l'herència. Les mutacions.
 64. La genètica molecular. L'enginyeria genètica i les seves aplicacions. La seva dimensió ètica.
 65. La naturalesa de l'evolució. Mecanismes i proves. Principals teories.
 66. Evolució de la concepció de ciència. Les revolucions científiques i els canvis de paradigmes en la biologia i la geologia. La ciència com a procés en construcció. Els científics i els seus condicionaments socials. Les actituds científiques a la vida quotidiana.
 67. Moments clau en la història de la biologia i la geologia. La biologia i la geologia espanyola en el context mundial. Principals àrees d'investigació actual. Les relacions /ciència/ tecnologia/ societat en la biologia i geologia.
 68. Sistemes materials. Propietats generals i específiques. Aplicacions. Comportament dels gasos. Estructura de la matèria. Teoria cinètica i teoria atòmic-molecular. Paper dels models i de les teories.
 69. Classificació dels elements químics. Sistema Periòdic. Enllaç químic. Justificació de les propietats de les substàncies en funció del seu enllaç. Reconeixement de substàncies d'ús comú com àcids, bases, metalls, etc.
 70. Canvis en la matèria. Reaccions químiques. Intercanvis energètics. Estequiometria. Factors que afecten el desenvolupament de les reaccions. La seva importància en l'evolució de la societat.
 71. Estudi del moviment. Forces, efectes sobre els cossos. Lleis de Newton. Estàtica dels cossos rígids. Condicions d'equilibri. Estàtica de fluids.
 72. El problema de la posició de la Terra a l'Univers. Sistemes geocèntric i heliocèntric. Gravitació universal. Pes dels cossos. Importància històrica de la unificació de la gravetat terrestre i celeste.
 73. L'energia. Transformació, conservació i degradació. Treball i calor, processos de transferència d'energia. Efectes i propagació de la calor. Propagació d'energia sense transport de massa: moviment ondulatori. Llum i so.
 74. Naturalesa elèctrica de la matèria. Corrent elèctric. Electromagnetisme. Inducció electromagnètica. L'energia elèctrica: una forma privilegiada d'energia. Evolució en les necessitats energètiques de la societat. Energies alternatives.
 75. El treball experimental a l'àrea de ciències. Utilització del laboratori escolar. Normes de seguretat.

Sistemes Electrònics

COS DE SECUNDÀRIA

0590124 - SISTEMES ELECTRÒNICS

Ordre d'1 de febrer de 1996 i suplement

- temari en PDF -

 1. Conceptos y fenómenos eléctricos. Naturaleza de la electricidad. Fuerza electromotriz. Intensidad de la corriente eléctrica. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica. Unidades de medida. Ley de Ohm. El condensador: Almacenamiento de cargas eléctricas. Capacidad: Unidades. Pilas y acumuladores: Tipología y características.
 2. Conceptos y fenómenos electromagnéticos. Propiedades magnéticas de la materia. Flujo magnético. Permeabilidad y densidad de flujo. Campos magnéticos creados por cargas eléctricas en movimiento. Interacciones electromagnéticas. El circuito magnético: Magnitudes y características. Inducción electromagnética. Coeficiente de autoinducción.
 3. Análisis de circuitos eléctricos en corriente continua y en corriente alterna. Elementos resistivos y reactivos. Acoplamiento de los elementos del circuito en serie, paralelo y mixto. Aplicación de leyes y teoremas en la resolución de circuitos eléctricos. Resonancia. Sistemas eléctricos monofásicos y trifásicos: Conexiones en estrella y en triángulo. Factor de potencia: Características y método de corrección.
 4. Circuitos eléctricos de aplicación. Circuitos de iluminación. Magnitudes y unidades fundamentales en iluminación. Tipos y características de los receptores empleados en iluminación. Consumo, rendimiento y aplicaciones. Circuitos de calefacción. Materiales empleados: Características. Consumo, rendimiento y aplicaciones.
 5. Máquinas eléctricas estáticas. El transformador: Relaciones fundamentales, funcionamiento en carga y en vacío. Tipología: Características y aplicaciones. Máquinas rotativas de corriente: Generadores y motores. Tipología: Funcionamiento, características y aplicaciones. Máquinas rotativas de corriente alterna: Alternadores y motores. Tipología: Funcionamiento, características y aplicaciones.
 6. Medidas de resistencia, tensión e intensidad en corriente continua. Medidas de tensión, intensidad y frecuencia en corriente alterna. Medidas de potencia activa y reactiva en corriente alterna. Medidas de aislamiento y de resistencia a tierra. Instrumentos y procedimientos. Precauciones.
 7. Análisis de circuitos electrónicos básicos realizados con componentes discretos. Rectificadores, filtros, estabilizadores, amplificadores, multivibradores, y otros. Componentes utilizados: Elementos pasivos y activos. Clasificación, tipología, función y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño de estos circuitos. Proceso general para la diagnosis y localización de averías en circuitos electrónicos realizados con componentes electrónicos discretos.
 8. Análisis de circuitos electrónicos básicos realizados con amplificadores operacionales integrados. Rectificadores, amplificadores, multivibradores, osciladores, filtros activos, y otros. Clasificación, función, tipología y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño de estos circuitos. Proceso general para la diagnosis y localización de averías en circuitos electrónicos realizados con amplificadores operacionales.
 9. Análisis de circuitos electrónicos para medida y regulación electrónica. Dispositivos y elementos utilizados: Sensores, reguladores y actuadores. Clasificación, función, tipología y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño de estos circuitos.
 10. Diagnosis y localización de averías en aplicaciones y circuitos electrónicos de medida y regulación electrónica. Documentación de los circuitos. Tipología y características de las averías. Técnicas y procedimientos empleados. Herramientas e instrumentos utilizados. Normas de seguridad personal y de los equipos.
 11. Análisis de circuitos electrónicos para el control de potencia. Dispositivos y elementos utilizados. Clasificación, función, tipología y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño de estos circuitos.
 12. Diagnosis y localización de averías en aplicaciones y circuitos electrónicos de potencia. Documentación de los circuitos. Tipología y características de las averías. Técnicas y procedimientos empleados. Herramientas e instrumentos utilizados. Normas de seguridad personal y de los equipos.
 13. Análisis de circuitos electrónicos para telecomunicaciones, circuitos para la transmisión vía radio, fibra óptica e infrarrojos. Tratamiento de señales de vídeofrecuencia. Dispositivos y elementos utilizados. Clasificación, función y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño de estos circuitos.
 14. Diagnosis y localización de averías en aplicaciones y circuitos electrónicos de telecomunicación. Documentación de los circuitos. Tipología y características de las averías. Técnicas y procedimientos empleados. Herramientas e instrumentos utilizados. Normas de seguridad personal y de los equipos.
 15. Soldadura y desoldadura de componentes electrónicos de inserción y de montaje superficial. Herramientas y materiales utilizados. Clasificación, tipología y características. Procedimientos de realización.
 16. Elaboración de maquetas electrónicas. Técnicas y procedimientos. Clasificación, tipología y características. Elaboración manual de circuitos impresos. Materiales, herramientas y equipos empleados. Normas de seguridad.
 17. Medidas en electrónica analógica. Instrumentos: Multímetro, osciloscopio, generador de funciones y analizador de espectros. Campos de aplicación y tipología de medidas. Procedimientos de medida. Normas de seguridad.
 18. Elementos complementarios utilizados en los equipos electrónicos. Cables, conectores, radiadores, circuitos impresos, y otros. Clasificación, función, tipología y características. Aplicaciones.
 19. Fundamentos de electrónica digital. Tratamiento digital de la información. Sistemas de numeración. Algebra de Boole: Variables y operaciones. Aritmética binaria. Funciones lógicas y tablas de verdad. Simplificación de funciones. Puertas lógicas: Tipología, funciones y características. Familias lógicas y tecnologías digitales.
 20. Análisis de circuitos electrónicos realizados con dispositivos combinacionales. Codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores, comparadores y otros. Clasificación, tipología, función y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño de circuitos con estos dispositivos.
 21. Análisis de circuitos electrónicos realizados con dispositivos secuenciales y aritméticos. Biestables, contadores, registros de desplazamiento, sumadores y restadores, unidad lógico aritmética. Clasificación,tipología, función y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño de circuitos con estos dispositivos.
 22. Diagnosis y localización de averías en circuitos electrónicos digitales cableados. Documentación de los circuitos. Tipología y características de las averías. Técnicas y procedimientos empleados. Herramientas e instrumentos utilizados. Normas de seguridad personal y en la utilización de los dispositivos.
 23. Análisis de circuitos electrónicos realizados con dispositivos convertidores analógicos-digitales y digitales-analógicos. Principio de la conversión analógico-digital y digital-analógico. Fases en el tratamiento de las señales durante la conversión. Clasificación, tipología, función y características de los dispositivos analógico-digital y digital-analógico. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño de circuitos con estos dispositivos.
 24. Análisis de circuitos electrónicos realizados con dispositivos lógicos programables. Clasificación, tipología, función y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño de circuitos con estos dispositivos. Programación de estos dispositivos: «Software», instrumentos y procedimientos.
 25. Análisis de circuitos electrónicos realizados con microprocesadores y dispositivos periféricos asociados. Arquitectura de los sistemas. Dispositivos y elementos utilizados: Microprocesadores, memorias, periféricos de entrada/salida paralelo y serie, coprocesadores, controladores específicos. Clasificación, función, tipología y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño físico de sistemas microprocesados. Diagramas de conexionado. Aplicaciones.
 26. Análisis de circuitos electrónicos realizados con microcontroladores. Arquitectura de los dispositivos. Clasificación, función, tipología y características. Criterios y procedimientos utilizados para el diseño físico de sistemas microcontrolados. Diagramas de conexionado. Aplicaciones.
 27. Programación de sistemas microprogramables utilizando lenguajes de bajo nivel. Lenguaje ensamblador. Características y ámbito de aplicación. Programas ensambladores y entorno de programación. Instrucciones. Técnicas de programación. Depuración de programas. Documentación de los programas.
 28. Programación de sistemas microprogramables utilizando lenguajes de alto nivel. Características y ámbito de aplicación. Programas compiladores y entorno de programación. Instrucciones. Metodología y técnicas de programación. Depuración de programas. Documentación de los programas. Emuladores.
 29. Diagnosis y localización de averías en sistemas y circuitos electrónicos digitales realizados con dispositivos programables. Documentación de los circuitos. Tipología y características de las averías. Técnicas y procedimientos empleados. Herramientas e instrumentos utilizados. Normas de seguridad personal y de los dispositivos.
 30. Medidas en electrónica digital. Instrumentos: Sonda lógica, inyector de pulsos, analizador lógico. Campos de aplicación y tipología de medidas. Procedimientos de medida. Normas de seguridad.
 31. Elementos y circuitos complementarios utilizados en electrónica digital. Osciladores digitales, circuitos PLL, dispositivos visualizadores, teclados, y otros. Clasificación, función, tipología y características. Aplicaciones.
 32. Edición de esquemas electrónicos por ordenador. Programas: Tipología, características y prestaciones. Parámetros de configuración de los programas. Captura, creación y edición de los elementos del diseño. Simbología electrónica normalizada. Trazado e interconexión de los elementos de los esquemas. Verificación de las conexiones eléctricas de los esquemas.
 33. Simulación de circuitos electrónicos analógicos por ordenador. Programas: Tipología, características y prestaciones. Parámetros de configuración de los programas. Modelización de componentes. Pruebas y verificaciones. Análisis en el tiempo y en frecuencia.
 34. Simulación de circuitos electrónicos digitales, cableados y microprogramables, por ordenador. Programas: Tipología, características y prestaciones. Parámetros de configuración de los programas. Vectores de prueba. Pruebas y verificaciones. Integración de «hardware» y «software». Análisis en el tiempo y en frecuencia.
 35. Especificaciones y características de los productos. Calidad y fiabilidad en el diseño de circuitos y equipos electrónicos: Conceptos fundamentales. Parámetros característicos para el control de calidad. Determinación de pruebas y ensayos. Tipología y características. Normativa.
 36. Documentación de producto en electrónica. Partes que componen la documentación: Esquemas eléctricos, lista de componentes y materiales, listado de programas de control, pruebas de calidad y fiabilidad. Procedimientos para el mantenimiento preventivo y correctivo. Soportes de almacenamiento de la documentación: Papel e informático.
 37. Edición de esquemas electrotécnicos por ordenador para instalaciones. Programas: Tipología, características y prestaciones. Parámetros de configuración de los programas. Captura, creación y edición de los elementos del diseño. Simbología electrotécnica normalizada. Trazado e interconexión de los elementos de los esquemas. Verificación de las conexiones eléctricas de los esquemas. Aplicaciones en las instalaciones de telecomunicación e informática.
 38. Documentación de instalaciones electrotécnicas. Partes que componen la documentación: Esquemas eléctricos, planos de situación, lista de materiales, listado de programas de control, pruebas de calidad y fiabilidad. Procedimientos para el mantenimiento preventivo y correctivo. Soportes de almacenamiento de la documentación.
 39. Sistemas informáticos monousuario: Características y campos de aplicación. Funcionamiento y prestaciones generales de los ordenadores. Unidad central de proceso: Arquitectura microprocesada CISC y RISC, coprocesadores, memorias semiconductoras, memorias específicas -«caché»-, -«buses»-, controladores específicos. Sistemas informáticos multiusuario: Características y campos de aplicación. Entorno básico de los sistemas: Servidor del sistema, terminales; compartición de recursos, niveles de acceso.
 40. Equipos periféricos para los sistemas informáticos: Clasificación y función característica. Teclados, ratones, scanner, monitores de vídeo, impresoras, trazadores gráficos, dispositivos de almacenamiento magnéticos y ópticos- dispositivos de entrada/salida, tarjetas controladoras. Tipología, características fundamentales y conexiones. Salas informáticas: Condiciones físicas y ambientales. Suministro de energía: Características y normativa. Perturbaciones posibles y precauciones.
 41. Sistemas operativos: Tipología y características. Funciones de los sistemas operativos. Sistemas operativos más usuales. Entornos gráficos: Características y tendencias. Diferencias entre sistema operativo y entorno gráfico.
 42. Sistema operativo: Estructura y versiones. Instalación y configuración de un sistema operativo. Configuración de la memoria, de los dispositivos de entrada, de las unidades de almacenamiento. Secuencia de arranque de un ordenador. Órdenes para la gestión de los recursos del sistema informático. Órdenes para la gestión de dispositivos de almacenamiento masivo. Órdenes para la gestión de ficheros. Órdenes para la gestión de los directorios y subdirectorios.
 43. Manejo de aplicaciones de uso general: Características, tipología y prestaciones. Instalación, configuración y utilización de procesadores de texto, gestores de base de datos, hojas de cálculo y diseñadores gráficos.
 44. Metodología de la programación. Diseño de algoritmos para la resolución de problemas. Representación de algoritmos: Diagramas de flujo (organigramas y ordinogramas: Elaboración y simbología) y pseudocódigos. Técnicas de programación: Convencional, estructurada y modular. Estructuras de los datos: Variables, registros y listas.
 45. Elaboración de programas: Estructura, instrucciones y datos. Lenguajes de programación: Tipología, características y funciones. Lenguajes de alto nivel. Lenguajes de bajo nivel. Elección del nivel del lenguaje que debe emplearse. Criterios para la elección del lenguaje: Velocidad, memoria disponible y tipos de periféricos.
 46. Lenguaje C: Características generales. Elementos del lenguaje C. Estructura de un programa en lenguaje C. Funciones de librería y usuario. Entradas y salidas en lenguaje C. Estructuras de control selectivas e iterativas. Entorno de compilación. Codificación de programas en lenguaje C. Herramientas para la elaboración y depuración de programas en lenguaje C.
 47. Estructuras estáticas de datos en lenguaje C: Arrays, cadenas, uniones. Punteros. Punteros y arrays. Arrays de punteros. Estructuras dinámicas de datos: Listas, pilas, árboles. Funciones. Punteros a funciones. Funciones predefinidas. Estructuras dinámicas. Librerías. Rutinas en lenguaje ensamblador. Gráficos en C.
 48. Mantenimiento de sistemas informáticos: Características y procedimientos generales. Utilización de herramientas «software» para el disgnóstico y localización de disfunciones y/o averías. Aplicación de procedimientos para el mantenimiento preventivo de los sistemas informáticos.
 49. Teleinformática: Conceptos básicos y elementos que integran los sistemas telemáticos. Códigos de representación de la información. Sistemas de conmutación utilizados en teleinformática.
 50. Transmisión de datos: Conceptos básicos. Técnicas de transmisión. Modulación: Función, tipología y características. Equipos de transmisión: «Modems», multiplexores y concentradores. Terminales: Tipología y características.
 51. Protocolos de comunicación: Función y características. Normalización: El modelo OSI; capas y niveles: Función y características. Clasificación de los protocolos estándar. Comunicaciones serie y paralelo. Organización de los mensajes: Síncrona y asíncrona. Elementos que intervienen la comunicación en paralelo: Tipología y características.
 52. Redes locales y de área extensa: Fundamentos, características y ámbitos de aplicación. Arquitectura y tipología de las redes locales: «Bus» y anillo. Normalización en las redes locales: Métodos de acceso, modos y medios de transmisión: Tipología y características. Conexión a redes de área extensa: Conmutación de paquetes, protocolos estándar. Servicios telemáticos: Videotexto, facsímil, y otros. La red digital de servicios integrados.
 53. Configuración de sistemas telemáticos. Selección de topología, equipos y medios para las redes locales. Puesta en servicio de redes locales de ordenadores. Conexión a redes de área extensa: Equipos, medios y procedimientos. Diagnóstico y localización de averías en sistemas telemáticos. Medida de los parámetros básicos de comunicación: Instrumentos y procedimientos.
 54. Sistemas de telefonía: Conceptos básicos y ámbito de aplicación. La red telefónica conmutada: Estructura y características. Centrales telefónicas: Tipología, características y jerarquía. Sistemas de conmutación: Conceptos básicos, tipología y características. Sistemas de transmisión: Medios de soporte utilizados, tipología y características. Elementos de un sistema telefónico privado, centralitas y terminales: Tipología y características. Telefonía móvil y celular.
 55. Sistemas de sonido: Conceptos básicos, tipología y características. Estructura de un sistema de sonido: Equipos fuente de sonido, equipos de tratamiento de señales, altavoces. Tipología y características de los equipos de sonido. Tratamiento analógico y digital de las señales de sonido: Características y tipología de los dispositivos soporte de grabaciones de sonido. Estudios de sonido: Características y campos de aplicación.
 56. Sistemas de imagen: Conceptos básicos, tipología y características. Sistemas de televisión: Tipología y características. Producción y posproducción de vídeo: Conceptos básicos y características de los productos audiovisuales. Sistemas de transmisión y recepción de señales de vídeo: Tipología y características. Normativa y reglamentación de televisión.
 57. Principios básicos de la automatización. Sistemas cableados y sistemas programados: Tipología y características. Tipos de energía para el mando, tecnologías y medios utilizados. Autómatas programables: Arquitectura básica, principio de funcionamiento, tipología y características. Lenguajes de programación: Tipología, características y campos de aplicación.
 58. Principios básicos de los sistemas regulados. Sistemas en lazo abierto y en lazo cerrado. Realimentación: Fundamento y características. Sistemas electrotécnicos de medida y regulación para procesos continuos. La cadena de medida. Sensores y transductores: Tipología y características. Reguladores: Tipología y características. Actuadores: Tipología y características.
 59. Sistemas automáticos basados en tecnologías fluídicas. Elementos y dispositivos neumáticos: Tipología y características. Elementos y dispositivos hidráulicos: Tipología y características. Mando cableado y mando programado. Simbología y representación gráfica.
 60. Manipuladores y «robots». Los dispositivos de actuación en los procesos secuenciales: Tipología y características. Campos de aplicación. Sensores, actuadores y sistemas de control para «robots» y manipuladores.
 61. Sistemas electrónicos de potencia: Conceptos básicos y ámbito de actuación. Rectificadores monofásicos y trifásicos: Tipología y características. Convertidores de corriente continua-corriente alterna y corriente continua-corriente continua: Conceptos básicos y principio de funcionamiento. Reguladores electrónicos de velocidad para motores: Tipología, características y principio de funcionamiento.
 62. Calidad y productividad: Conceptos fundamentales. Cultura de calidad en la empresa: Modelos. Política de calidad en la industria. Sistemas de calidad: Tipología y características. El manual de calidad. Plan nacional de calidad industrial. Normativa de calidad.
 63. Gestión de calidad. Planificación, organización de la calidad. Proceso de control de la calidad. El proceso de inspección. Características de calidad: Factores que identifican la calidad. Evaluación de los factores de calidad. Técnicas de identificación y clasificación. Técnicas estadísticas y gráficas. Análisis de Pareto, clasificación ABC, análisis modal de fallos y efectos. Auditoría de calidad. Tendencias en el control de calidad.
 64. El coste de la calidad. Componentes del coste de la calidad. Coste preventivo: Planificación, departamento de calidad, test e inspección, formación. Coste valoración de la calidad: En proveedores, en recepción, durante y al final del proceso, auditorías, medios. Coste en errores y fallos internos (reprocesos, desperdicios, exceso de «stock») y externos (reclamaciones, garantía, devoluciones).
 65. Fases en el desarrollo de proyectos. Especificaciones de proyecto. Elaboración de anteproyectos. Relación con clientes. Elaboración de presupuestos. Selección de la documentación de entrada. Proceso de ideación de soluciones. Utilización de bases de datos de ingeniería. Calidad en proyectos: Técnicas y procedimientos.
 66. Técnicas para el desarrollo de proyectos. La organización por proyectos. Los grupos de proyectos. Organización matricial. Dirección técnica.
 67. Planificación de tiempos, programación de recursos y estimación de costos. Unidades de trabajo. Determinación de tiempos. Técnicas PERT/CPM. Diagramas de Gant. Herramientas informáticas para la gestión de proyectos. Control y seguimiento de proyectos.
 68. Control de compras y materiales. Ciclos de compras. Especificaciones de compras. Relación con proveedores. Control de existencias. Pedidos. Almacenes.
 69. Finalización y entrega de proyectos. Informes y documentación. Comunicado finalización formal del proyecto. Documentación: Memoria justificativa, pliegos de condiciones, planos y esquemas, lista de materiales, presupuesto, anexos específicos.
 70. Planes y normas de seguridad e higiene en el trabajo: Normativa vigente. Factores y situaciones de riesgo: Tipología, características y métodos de prevención. Medios, técnicas y equipos de protección personal. Señales y alarmas. Situaciones de emergencia: Técnicas de evacuación, extinción de incendios y traslado de accidentados. Primeros auxilios.

Tecnologia

COS DE SECUNDÀRIA

0590019 - TECNOLOGIA

Ordre d'1 de febrer de 1996 i suplement

- temari en PDF -

 1. Producció i transformació de les distintes formes d’energia.
 2. Transport i distribució de l’energia.
 3. El consum d’energia a Espanya i al món. Criteris i tècniques d’estalvi energètic. Energies alternatives.
 4. Impacte ambiental de l’activitat tecnològica i l’explotació de recursos. Tècniques de tractament i reciclatge de residus.
 5. El desenvolupament científic i tècnic al llarg de la història: context social i assoliments característics.
 6. Condicions i conseqüències econòmiques i socials del desenvolupament tecnològic.
 7. La influència del desenvolupament tecnològic en l’organització tècnica i social del treball.
 8. El desenvolupament del transport, las comunicacions, el tractament i la transmissió d’informació.
 9. Sistemes informàtics: estructura, elements components i la seva funció en el conjunt. Programes: tipus i característiques.
 10. El procés de disseny i producció de bens en la indústria. Característiques d’un projecte tècnic escolar.
 11. El procés de producció agropecuària. Característiques d’un projecte agrícola escolar.
 12. Tractament dels aliments. Tècniques de manipulació, conservació i transport.
 13. La distribució i comercialització de productes. El mercat i les seveslleis bàsiques.
 14. Mètodes d’expressió, exploració i avaluació d’idees en el desenvolupament de projectes tècnics.
 15. Tècniques de planificació, organització i seguiment de la producció. La planificació tècnica en l’àmbit escolar.
 16. Administració de recursos, i gestió de mitjans en els sistemes organitzatius de l’empresa.
 17. Riscs derivats del maneig d’eines, màquines i materials tècnics. Elements i mesures de protecció.
 18. Factors que intervenen en els accidents i criteris de reducció de riscs en el taller.
 19. Normes de salut i seguretat en el taller. Criteris d’actuació i primers auxilis en cas d’accident.
 20. Materials, instruments i tècniques de dibuix i disseny gràfic.
 21. Traçats geomètrics bàsics.
 22. Representació en sistema diedre.
 23. Representació en perspectiva isomètrica i cavallera.
 24. Representació en perspectiva cònica frontal i obliqua.
 25. Normalització i simbologia en dibuix tècnic.
 26. Elements d’expressió visual en dos i tres dimensions. Exemples d’aplicació al disseny de productes.
 27. Qualitats del color. Mescles i interaccions entre colors. Aplicació al disseny de productes.
 28. Qualitats expressives i sensorials dels materials d’ús tècnic. Exemples d’aplicació a productes d’ús comú.
 29. Propietats dels materials. Tècniques de mesura i d’assaig de les propietats.
 30. Els plàstics: tipologia, constitució, propietats i aplicacions. Procediments d’identificació.
 31. Tècniques de conformació, mecanització i unió de plàstics. Aplicacions.
 32. Materials tèxtils: classificació, constitució i propietats característiques. Lligaments i teixits bàsics.
 33. Tècniques bàsiques de confecció. Útils i eines característics del treball amb materials tèxtils.
 34. Materials de construcció: classificació, constitució i propietats característiques.
 35. Tècniques bàsiques d’obra. Eines i útils característics del treball amb materials de construcció.
 36. La fusta: classificació i propietats. Obtenció de fustes en brut i prefabricades. Acabats i tractaments de la fusta.
 37. Tècniques per a donar forma i unir peces de fusta. Eines i útils característics de treball amb fusta.
 38. Els materials fèrrics: classificació, obtenció i aplicacions.
 39. Els materials metàl·lics no fèrrics i els seus aliatges: classificació, obtenció i aplicacions.
 40. Tècniques de mecanització, conformació i unió de peces metàl·liques. Eines i útils característics.
 41. Acabats i tractaments dels metalls.
 42. Mesura de magnituds: instruments i procediments. L’error en la mesura.
 43. Esforços mecànics. Composició i representació d’esforços. Càlcul d’esforços en peces simples.
 44. Estructures resistents als esforços.
 45. Mecanismes de transmissió i transformació de moviments.
 46. Mecanismes de retenció, acoblament i lubricació d’eixos.
 47. Màquines tèrmiques: funcionament, classificació i aplicacions.
 48. Màquines elèctriques de corrent contínua: constitució, funcionament i aplicacions característiques.
 49. Màquines elèctriques de corrent alterna: constitució, funcionament i aplicacions característiques.
 50. Electrodomèstics: estructura interna i funcionament.
 51. Instal·lacions d’aigua: elements components i el seu funcionament. Circuits característics d’utilització i depuració.
 52. Instal·lacions de calefacció: elements components i el seu funcionament. Circuits característics.
 53. Instal·lacions elèctriques en habitatges: elements components i el seu funcionament. Circuits característics.
 54. Fenòmens, magnituds i lleis fonamentals dels circuits elèctrics en corrent contínua i alterna.
 55. Circuits elèctrics en sèrie, paral·lel i mixtes: càlcul de magnituds.
 56. Potència en corrent alterna. Correcció del factor de potència.
 57. Circuits electrònics: elements components y el seu funcionament. Procediments de connexió.
 58. Circuits electrònics analògics bàsics.
 59. Circuits de commutació amb relès. Aplicacions i circuits típics de potència i control de motors.
 60. Circuits de commutació mitjançant transistors. Aplicacions característiques.
 61. Circuits hidràulics i pneumàtics: elements components i circuits típics de potència i control.
 62. Portes lògiques. Tècniques de disseny i simplificació de funcions lògiques.
 63. Construcció de portes lògiques amb diverses tecnologies.
 64. Circuits seqüencials: elements components i aplicacions característiques.
 65. Sistemes de control: elements components, variables, funció de transferència i diagrama funcional.
 66. Elements transductors i captadors en els circuits de control.
 67. Elements comparadors en els circuits de control.
 68. Amplificació i adaptació de senyals en els circuits de control.
 69. Elements actuants en els circuits de control.
 70. Control programat: tipus, elements i característiques.
 71. La realització de treballs pràctics en Tecnologia: criteris organitzatius i didàctics, normes de seguretat.

Processos Sanitaris

COS DE SECUNDÀRIA

0590118 - PROCESSOS SANITARIS

Ordre d'1 de febrer de 1996 i suplement

- temari en PDF -

 1. Anàlisi de l’organització sanitària a l’Estat espanyol. Models de sistemes sanitaris. Recursos. Sistema sanitari públic. Normativa de seguretat i higiene a institucions i centres sanitaris.
 2. Descripció dels nivells d’atenció sanitària. Atenció primària: centre de salut, organització, funcions, control de qualitat. Atenció especialitzada: organització, funcions, control de qualitat. Sistemes d’informació i registre.
 3. Economia de la salut. Característiques econòmiques de la salut. Anàlisis economicosanitaris. El mercat dels serveis sanitaris.
 4. L’activitat empresarial en l’àmbit sanitari. Concepte juridicoeconòmic de l’empresa. Tipus de societats mercantils. Àmbit d’actuació. Gestió de personal.
 5. Anàlisi de la tipologia de la documentació clinicosanitària. Vies de tramitació i utilització de la documentació clínica i sanitària en funció de la instal·lació o del servei sanitaris. Aplicacions en la unitat d’infermeria i en les unitats/gabinets d’anatomia patològica i citologia, dietètica i higiene bucodental.
 6. Planificació i gestió dels diferents tipus de magatzems sanitaris. Sistemes de registre i codificació. Mètodes de valoració d’existències i la seva rotació. Condicions d’emmagatzematge. Sistemes de seguretat i precaucions en la manipulació a fi de prevenir riscs personals, d’equips i d’instal·lacions.
 7. Documentació relativa a la compravenda: propostes de comanda, comandes, albarans, factures. Aplicacions a les intervencions i actes sanitaris.
 8. La salut. Concepte de salut. Evolució històrica. Determinants de l’estat de salut. Necessitat de l’educació en l’àmbit de la salut.
 9. Educació sanitària. Concepte actual. Models d’educació sanitària. Àmbits d’actuació i agents.
 10. Planificació i programació en educació sanitària. Anàlisi de la realitat. Anàlisi de recursos. Selecció de programes. Cronogrames.
 11. Avaluació en educació sanitària. Tipus d’avaluació. Recollida d’informació: fases, indicadors. Retroalimentació en educació sanitària.
 12. Aplicacions de la tecnologia educativa en la promoció i protecció de la salut i en la prevenció de la malaltia: tècniques de grup, mitjans audiovisuals, campanyes d’educació per a la salut, altres recursos didàctics.
 13. Desenvolupament i evolució de la personalitat. Psicologia evolutiva: etapes evolutives. Personalitat i malaltia.
 14. Descripció i anàlisi del procés de comunicació amb el pacient. Elements de la comunicació. Relació i comunicació amb el pacient. Satisfacció de les necessitats humanes en el procés de relació.
 15. Recollida d’informació sanitària. Pla de mostratge. Errors. Càlcul de la grandària de la mostra. Disseny i interpretació d’enquestes. Fonts d’informació demogràfica, epidemiològica i sociosanitària.
 16. Descripció d’indicadors i mesures de l’estat de salut. Indicadors de salut. Classificació segons l’Organització Mundial de la Salut. Taxes, raons i proporcions. Estandardització.
 17. Epidemiologia: anàlisi de factors de risc. Definició i propietats dels factors de risc. Grups de risc. Riscs sinèrgics i competitius. Causalitat epidemiològica.
 18. Eines de qualitat de la prestació de servei clinicosanitari: inferència estadística, aplicacions sanitàries, assaig clínic, control de qualitat.
 19. Eines de qualitat de la prestació de servei clinicosanitari: aplicacions informàtiques per a la gestió/administració de la unitat/gabinet i per al tractament de dades clíniques.
 20. La qualitat de la prestació del servei clinicosanitari en funció de l’atenció al pacient. Objectius, fases, operacions, recursos i normativa aplicables al procés d’atenció o prestació del servei clinicosanitari. Deontologia professional. Secret professional.
 21. Fonaments i mètodes de desinfecció, esterilització i neteja. Descripció de tècniques. Condicions d’emmagatzematge i control de material estèril.
 22. Descripció de les tècniques de necròpsia: característiques tècniques i de condicionament de l’àrea/unitat. Diferències tècniques entre necròpsia medicolegal i anatomoclínica. Legislació i documentació.
 23. Obtenció, preparació i conservació de mostres necròpsiques: anatomopatològiques, toxicològiques i medicolegals. Elaboració d’informes.
 24. Observació externa i condicionament del cadàver en una necròpsia: generalitats descriptives. Artefactes macroscòpics. Tècniques de conservació i condicionament.
 25. Descripció de les tècniques d’obertura de cavitats en la necròpsia: procediment. Instrumental. Descripció i característiques de les tècniques d’evisceració.
 26. Anatomia patològica macroscòpica del sistema nerviós central.
 27. Anatomia patològica macroscòpica dels òrgans toràcics.
 28. Anatomia patològica macroscòpica dels òrgans abdominals.
 29. Anatomia patològica macroscòpica dels òrgans pelvians.
 30. Anatomia patològica macroscòpica de la pell i l’aparell locomotor.
 31. Descripció de les tècniques de diagnòstic citològic de l’aparell genital femení i de la mama: obtenció de mostres. Tècniques d’escombratge i marcatge de preparacions citològiques. Citologia normal de l’aparell genital femení i de la mama.
 32. Citopatologia de l’aparell genital femení i de la mama: descripció i característiques de les lesions inflamatòries. Descripció i característiques de les lesions tumorals.
 33. Citologia de secrecions i líquids de mostres no ginecològiques: patrons de normalitat cel·lular.
 34. Citologia de secrecions i líquids de mostres no ginecològiques: característiques d’anormalitat tumoral.
 35. Citologia de secrecions i líquids de mostres no ginecològiques: signes d’inflamació i signes de degeneració cel·lular.
 36. Anàlisi dels trastorns de la conducta alimentària: anorèxia nerviosa, bulímia. Enfocament dietètic.
 37. Obesitat: etiopatogènia. Repercussions en l’individu. Enfocament dietètic. Altres mesures terapèutiques.
 38. Valoració de l’estat nutricional de l’individu: història dietètica. Somatometria. Proves de laboratori.
 39. Descripció de les dislipèmies: tipus de dislipèmies. Factors de risc associats. Pla d’alimentació.
 40. Anàlisi de les síndromes de malabsorció intestinal: etiopatogènia i manifestacions clíniques. Pla nutricional adequat a cada patologia.
 41. Anàlisi de la patologia hepatobiliar i pancreàtica: hepatopaties, litiasi biliar, pancreatitis. Dietoteràpia.
 42. Anàlisi de les alteracions de l’equilibri hidroelectrolític i mineral: regulació i fisiopatologia. Dietoteràpia.
 43. Dieta i diabetis. Etiopatogènia. Semiologia. Tractament dietètic i altres enfocaments terapèutics.
 44. Valoració del suport nutricional del pacient en estat crític: nutrició i càncer. Estrès quirúrgic. Grans traumes.
 45. Anàlisi de dietes específiques amb finalitats diagnòstiques.
 46. Descripció de les tècniques de nutrició artificial: indicacions. Anàlisi de riscs.
 47. Dieta i malalties cardiovasculars.
 48. Estudis epidemiològics nutricionals: enquestes alimentàries i registres dietètics i de consum. Objectius nutricionals, recomanacions i guies dietètiques.
 49. Mesures de prevenció en odontologia: càries. Bases biològiques. Relació entre higiene oral, placa bacteriana i dieta. Educació i motivació del pacient. Descripció dels mètodes de fluoració individual i col·lectiva. Segelladors de fissures. Prevenció de càncer oral.
 50. Enquesta epidemiològica de salut oral: elements fonamentals. Calibratge d’examinadors i estandardització de criteris. Exàmens de salut.
 51. Anàlisi dels sistemes d’informació sanitària (SIS): característiques. Avaluació i cost dels sistemes d’informació sanitària. Descripció de models nacionals i internacionals de sistemes d’informació sanitària.
 52. Cerca, recollida, selecció i tractament de la informació sanitària: disseny documental. Característiques dels documents primaris i dels secundaris. Descripció dels mètodes d’avaluació.
 53. Codificació de dades clíniques: normes i procediments de codificació d’acord amb les darreres revisions publicades de la Classificació internacional de malalties. Altres procediments de codificació: Classificació internacional de problemes de salut a l’atenció primària (CIPSAP-2) (WONCA), Registre mèdic orientat per problemes (RMOP), Classificació internacional d’atenció primària (CIAP).
 54. Elements d’informàtica: anàlisi dels elements lògics i físics d’un sistema informàtic. Característiques dels diferents sistemes operatius i llenguatges de programació. Descripció de sistemes monousuari i de xarxes d’àrea local utilitzades en documentació sanitària.
 55. Aplicacions informàtiques: anàlisi de sistemes de protecció de dades i de recuperació d’informació. Descripció dels paquets integrats. Característiques de les aplicacions tipus en la gestió de la documentació sanitària.
 56. Descripció topogràfica del cos humà: sistema d’eixos i plans. Regions corporals. Cavitats corporals.
 57. Descripció anatòmica i bases fisiològiques de l’aparell locomotor: teixit ossi, teixit muscular, articulacions i tipus. Fisiologia osteoarticular i muscular.
 58. Descripció anatòmica i bases fisiològiques del sistema nerviós: teixit nerviós. Sistema nerviós central. Sistema nerviós perifèric.
 59. Descripció histològica i bases fisiològiques del sistema endocrí: estructura microscòpica. Hormones: estructura química i acció biològica. Funcions de control i regulació.
 60. Descripció anatòmica i bases fisiològiques de l’aparell digestiu: tub digestiu i glàndules annexes; funcions i control de les secrecions digestives; processos generals de la digestió.
 61. Descripció anatòmica i bases fisiològiques de l’aparell respiratori: vies respiratòries i pulmó. Fisiologia.
 62. Descripció anatòmica i bases fisiològiques de l’aparell circulatori: anatomia del cor i dels grans vasos. Fisiologia cardíaca.
 63. Descripció anatòmica i bases fisiològiques de l’aparell urinari: ronyó i vies urinàries. Fisiologia renal.
 64. Descripció anatòmica i bases fisiològiques de l’aparell genital femení i de la mama: estructura anatòmica. Fisiologia.
 65. Descripció macroscòpica i microscòpica de la pell: estructura anatòmica. Annexos cutanis.
 66. Fisiologia cutània: tipus de pell. Característiques evolutives. Secrecions glandulars: funcions. L’emulsió epicutània, la pell i les reaccions immunes
 67. Descripció de les lesions elementals de la pell i els annexos. Criteris d’actuació estètica o de derivació al facultatiu.
 68. Fonaments i criteris d’actuació en situacions d’urgència vital. Descripció de tècniques.
 69. Higiene personal i de l’alimentació. Clima i salut. Higiene ambiental. Profilaxis de malalties transmissibles.
 70. Higiene i reglamentacions sanitàries específiques per als professionals de la salut. Dermatosi i altres malalties professionals.
 71. El Reglament de sanitat exterior. Higiene i prevenció a bord.

Anàlisi i química insdustrial

COS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL

Ordre d'1 de febrer de 1996 i suplement

 1. Estructura funcional de la empresa en el sector Químico. Análisis de fases de fabricación, tareas y puestos de trabajo. Departamentos de producción, mantenimiento, seguridad y medio ambiente. Su interrelación.
 2. Estructura organizativa de la empresa en el sector Químico. Organigramas de relaciones funcionales internas y externas del área de producción. Formación del personal.
 3. Industria química y economía. Estructura, tamaño y características de la industria química. Crecimiento de la industria Química. I + D. Economía de escala. Productos químicos más importantes.
 4. Análisis y esquematización de procesos de fabricación. Análisis de diagramas de procesos, simbología. Disposición en planta de máquinas e instalaciones de producción. Movimientos de materiales y de productos. A partir de un esquema de proceso en el que aparezcan los aparatos, equipos y dispositivos de control de calidad y seguridad : Identificación de productos y subproductos. Parámetros característicos de cada etapa del proceso.
 5. Gestión de la producción en industrias de proceso del sector Químico. Previsión, planificación y preparación de los trabajos. Gestión de existencias. Control de almacén. Inventarios.
 6. Calidad total. Aplicaciones de la gestión de calidad en el muestreo, recepción y almacenamiento de productos, proceso y producto terminado. Garantía de calidad. La calidad y las Buenas Prácticas de Laboratorio.
 7. Gestión de calidad. Calidad en el diseño. Calidad en la fabricación. Calidad en el servicio. Incidencia de la automatización en la calidad.
 8. Normas de correcta fabricación en relación con la calidad. Norma española de calidad. Auditoría y evaluación de la calidad.
 9. Gestión económica de la calidad. Costes de calidad y no calidad. Estudio de cálculos y tiempos de producción en procesos continuos y discontinuos. Costes de producción. Mejoras de coste. Análisis del valor. Mejora continua de la calidad. Manuales y sistemas de calidad.
 10. Errores en el proceso analítico. Aplicaciones estadísticas al trabajo de laboratorio. Aplicaciones de herramientas informáticas básicas para la organización y gestión del laboratorio.
 11. Recogida de datos y aplicaciones estadísticas en el sector industrial. Representación e interpretación de gráficas de control por variables y por atributos.
 12. En un proceso continuo de Química Básica con reacción química y otro sin reacción química: Bases científico-técnicas, técnicas, equipos, instrumentos, normas de seguridad y operaciones de mantenimiento preventivo en operaciones unitarias de separación mecánica en un proceso industrial del sector Químico.
 13. En un proceso discontinuo de Química Básica con reacción química y otro sin reacción química: Bases científico-técnicas, técnicas, equipos, instrumentos, normas de seguridad y operaciones de mantenimiento preventivo en operaciones unitarias de separación mecánica en un proceso industrial del sector Químico.
 14. La reacción química como elemento fundamental de las industrias de transformación de la materia. Tipos de reacción. Reactores. Tipos y características. Control de las variables de la reacción en el reactor.
 15. Sistemas de regulación de procesos. Simbología e interpretación de esquemas de instrumentación industrial. Elementos de regulación y transmisión. Comparadores y actuadores. Parámetros de regulación en un proceso.
 16. Sistemas de control manual y automatizado. Características de los procesos químicos susceptibles de ser controlados automáticamente. Fundamentos de los controladores de acción proporcional, integral y derivativa. Sistemas de control avanzado y distribuido. Aplicaciones de los principales sistemas de control y sus criterios de selección.
 17. Medida, lectura, registro e interpretación de variables físico-químicas en las fases de producción de industrias de proceso: presión, temperatura, nivel y caudal.
 18. Materias primas básicas en la elaboración de productos farmacéuticos. Principios activos. Clasificación y métodos de obtención. Excipientes, conservantes, colorantes y coadyuvantes: función e importancia según la forma farmacéutica y su función en el organismo.
 19. Principios físicos o fisicoquímicos en operaciones de farmacia galénica industrial. Medida de variables de proceso y parámetros de control.
 20. Fabricación de formas farmacéuticas, cosméticas y afines sólidas (polvo, comprimidos y grageas): Preparación, dosificación y acondicionamiento industrial. Sistemas de registro y etiquetado. Validación de operaciones básicas, procesos industriales e instalaciones. Control de calidad en proceso y laboratorio.
 21. Fabricación de formas farmacéuticas, cosméticas y afines semisólidas (supositorios, cremas y pomadas): Preparación, dosificación y acondicionamiento industrial. Sistemas de registro y etiquetado. Validación de operaciones básicas, procesos industriales e instalaciones. Control de calidad en proceso y laboratorio.
 22. Métodos de fabricación y control de productos farmacéuticos estériles. Métodos de actuación y riesgos específicos en áreas de trabajo con productos estériles. Sistemas de controles ambientales. Control de calidad.
 23. Sistemas de control para aprobación de productos farmacéuticos. Ensayos clínicos y analíticos. Normativa legal aplicable.
 24. Macromoléculas: Monómeros, polímeros y elastómeros. Reacciones y técnicas de polimerización. Descripción, características y clasificación de familias principales de polímeros (plásticos y cauchos). Síntesis, propiedades y aplicaciones. Materiales poliméricos: termoplásticos y termoendurecibles. Caracterización de polímeros.
 25. Aditivos e ingredientes de mezcla. Denominación y simbología habitual de las materias primas. Precauciones en su manipulación. Formulación de una mezcla. Operaciones previas y procedimiento de mezclado. Técnicas de mezclado: fundamentos, equipos y procedimientos y técnicas de operación. Variables a controlar y orden de adición de componentes
 26. Muestreo y acondicionamiento de muestras de plásticos y cauchos. Principales parámetros fisicoquímicos de identificación y caracterización de plásticos y caucho. Ensayos de calidad.
 27. Procesado de polímeros. Métodos generales de transformación: moldeo, extrusión, soplado, calandrado y termoconformado. Polímeros complejos. Recubrimiento con materiales plásticos. En cada técnica: principios del método de transformación. Sistemas de control y parámetros de operación. Identificación de equipos de proceso y auxiliares y componentes. Aplicaciones. Técnicas de recuperación, reutilización y reciclaje.
 28. Principales familias de elastómeros. Caucho natural. Constitución química, propiedades y reactividad. Método de preparación. Caucho sintético. Síntesis, composición y propiedades.
 29. Formulación de una mezcla de caucho. Ingredientes. Agentes vulcanizantes. Empleo de cargas y plastificantes. Operaciones previas a la preparación de mezclas. Transformación y vulcanización de las mezclas de caucho. Técnicas de vulcanización. Técnicas de recuperación, reutilización y reciclaje de cauchos.
 30. Procesos de obtención de pastas. Materias primas. Operaciones de preparación.Diagramas de flujo. Características de las pastas mecánicas, semiquímicas y químicas. Variables químicas y de fabricación del proceso.
 31. Recuperación y tratamientos de lejías. Reacciones químicas de recuperación. Equipos y sus características. Blanqueo de pasta y papeles reciclados. Equipos y parámetros de blanqueo. Ensayos de control de calidad.
 32. Fabricación de papel y cartón liso y ondulado. Diagramas de fabricación a partir de pastas vírgenes y papeles reciclados. Parámetros y equipos de fabricación. Revestimiento del papel. Control de calidad.
 33. Acabados de pasta, papel y cartón. Preparación y secado de las pastas. Parámetros y equipos. Tipos de manipulados del papel. Control de calidad. Tratamiento de vertidos en el proceso de pasta y papel.
 34. Análisis de métodos de prevención, protección y conservación del ambiente en relación a los contaminantes producidos por la actividad industrial. Clasificación de los contaminantes. Tecnologías limpias.
 35. Principales sectores industriales posibles productores de contaminación. Análisis de los efectos ambientales que pueden producir esa contaminación. Plan de emergencia ambiental industrial. Mapa de riesgos ambientales.
 36. Inspecciones medioambientales. Auditorias ambientales internas y externas: Objeto y alcance. Procedimiento de realización de una auditoría ambiental: Metodología y etapas a cubrir en la realización de una auditoría ambiental. Cuestionarios medioambientales. Acreditación, certificación y validación medioambiental: Organismos que lo realizan.
 37. Legislación medioambiental de carácter general, autonómico, nacional y comunitario. Orden de importancia y aplicaciones. Calificación ambiental de la actividad industrial. Requisitos administrativos y técnicos. Requisitos documentales. Mantenimiento de registros y archivos.
 38. Contaminación del aire. Características del medio físico atmosférico. Contaminantes primarios y secundarios del aire. Fuentes de contaminación. Emisiones e inmisiones.
 39. Control de emanaciones industriales. Operaciones básicas utilizadas en el tratamiento y control de la contaminación del aire. Equipos de medición de la calidad del aire. Toma y acondicionamiento de la muestra. Analizadores automáticos. Detección de gases explosivos y tóxicos. Valores límite de emisión de contaminantes.
 40. Caracterización de un residuo. Tratamiento y minimización de residuos. Gestión de residuos. Instalaciones de tratamiento. Criterios de selección.
 41. Contaminación del agua. Clasificación de aguas residuales. Agentes y fuentes contaminantes más importantes. Características físicas, químicas y biológicas de un agua residual. Parámetros y técnicas analíticas más usuales en el control de calidad de aguas.
 42. Tratamiento de aguas residuales. Operaciones de pretratamiento, tratamiento primario, secundario y terciario. Tratamiento de fangos. Operaciones básicas y equipos utilizados. Características de cada tipo de tratamiento. Límites permitidos en la legislación sobre depuración y control de calidad de aguas residuales.
 43. Plantas depuradoras. Interpretación de planos de la planta y del diagrama de flujos del proceso de depuración del agua (línea de agua y de fangos). Parámetros e instrumentos de control. Identificación y función de equipos. Dispositivos de seguridad.
 44. Propiedades físico-químicas que miden o identifican la materia. Instrumentos, aparatos y equipos de laboratorio. Técnicas y métodos aplicados para su medida en el laboratorio.
 45. Preparación de sistemas dispersos. Elaboración de un procedimiento normalizado de trabajo para la preparación de una disolución. Obtención de diluciones a partir de otras más concentradas o de mezclas de otras disoluciones. Cálculos necesarios.
 46. Sistemas de ordenación, clasificación y almacenamiento de productos químicos. Técnicas y equipos de almacenamiento. Condiciones de prevención de riesgos. Sistemas de identificación y control de existencias.
 47. Muestreo. Distribución unidimensional y bidimensional. Estadísticos frecuentemente utilizados en el muestreo. Tipos de muestra. Tamaño de la muestra e influencia para el tipo de muestreo a realizar. Muestreo simple, doble, múltiple, estándar, en serie y por aceptación de variables.
 48. Planes de muestreo. Técnicas e instrumental para la toma de muestras. Aplicación de los planes de muestreo a algún producto químico o de transformación química, alimento o muestra ambiental. Utilización de tablas de muestreo (tabla de números aleatorios, N.M.P., MIL). Acondicionamiento, conservación y transporte de la muestra. Identificación de las muestras.
 49. Bases científico-técnicas, métodos, equipos, instrumentos y aplicaciones de las operaciones básicas de laboratorio. Criterios de selección de la operación unitaria.
 50. Ecuación química. Factores que modifican el equilibrio químico. Interpretación de los valores de la constante de equilibrio. Ácidos y bases. Teorías. Factores que influyen en la fuerza de ácidos y bases. Indicadores. Criterios para la elección de un indicador.
 51. Soluciones reguladoras. Variación del pH de una solución reguladora tras la adición de ácidos o bases. Hidrólisis. Aplicaciones a sales de ácidos polipróticos. Influencia de las soluciones reguladoras y de la hidrólisis en la variación de pH en curvas de valoración. Sólidos iónicos en disolución. Precipitación selectiva de iones por regulación del pH.
 52. Análisis volumétrico. Métodos de análisis volumétricos. Indicadores utilizados para cada técnica volumétrica. Elaboración de un procedimiento normalizado de trabajo para la realización de una volumetría. Criterios de utilización de cada técnica. Aplicaciones. Métodos volumétricos de análisis orgánico.
 53. Análisis gravimétrico. Características para la realización de métodos gravimétricos y principales causas de error. Características físicas de los precipitados. Condiciones que favorecen la formación de un precipitado. Criterios para la elección de un agente precipitante. Métodos de precipitación química y de electrodeposición.
 54. Métodos gráficos para el cálculo de concentraciones de las especies que intervienen en un equilibrio químico. Procedimiento de elaboración de diagramas logarítmicos. Criterios de elección de un método gráfico o uno algebraico. Aplicaciones.
 55. Análisis funcional orgánico. Descripción de los mecanismos de reacción característicos de las principales funciones orgánicas.
 56. Análisis cualitativo y cuantitativo orgánico. Métodos de determinación cualitativa y cuantitativa de carbono, hidrógeno, azufre, nitrógeno, halógenos, fósforo y arsénico.
 57. Criterios de selección del método y técnica analítica. Clasificaciones de las técnicas analíticas instrumentales. El proceso analítico. Parámetros analíticos y no analíticos.
 58. Mantenimiento, puesta a punto, calibración, optimización de parámetros analíticos: Métodos de calibrado. Modelos matemáticos de calibrado. Regresión. Tipos de regresión. Homologación de la técnica.
 59. Fundamentos científico-técnicos, mantenimiento preventivo, descripción del instrumental y de la técnica analítica e interpretación de los registros gráficos sobre: Potenciometría. Voltametría. Conductimetría. Criterios de elección de una técnica.
 60. Fundamentos científico-técnicos, mantenimiento preventivo, descripción del instrumental y de la técnica analítica e interpretación de los registros gráficos sobre: Refractometría. Polarimetría. Nefelometría. Turbidimetría. Criterios de elección de una técnica.
 61. Fundamentos científico-técnicos, mantenimiento preventivo, descripción del instrumental y de la técnica analítica e interpretación de los registros gráficos sobre: Absorción molecular visible-ultravioleta. Fluorescencia molecular. Criterios de elección de una técnica.
 62. Fundamentos científico-técnicos, mantenimiento preventivo, descripción del instrumental y de la técnica analítica e interpretación de los registros gráficos sobre: Absorción atómica. Fotometría de llama. Criterios de elección de una técnica.
 63. Fundamentos científico-técnicos, mantenimiento preventivo, descripción del instrumental y de la técnica analítica e interpretación de los registros gráficos sobre: Infrarrojo. Resonancia magnético nuclear. Espectrometría de masas. Criterios de elección de una técnica.
 64. Fundamentos científico-técnicos, mantenimiento preventivo, descripción del instrumental y de la técnica analítica e interpretación de los registros gráficos sobre: Cromatografía de gases. Criterios de elección de una técnica.
 65. Fundamentos científico-técnicos, mantenimiento preventivo, descripción del instrumental y de la técnica analítica e interpretación de los registros gráficos sobre: Cromatografía de líquidos. Criterios de elección de una técnica.
 66. Análisis de los componentes bioquímicos estructurales más importantes. Modificaciones que sufren los componentes bioquímicos durante el procesado de los alimentos. Métodos de determinación de los principios inmediatos. Valor nutricional de los alimentos.
 67. Enzimas. Importancia bioquímica y medida. Efectos sobre los alimentos.
 68. Aditivos alimentarios: colorantes, conservantes y estabilizantes. Efectos sobre los alimentos. Catalogación de aditivos alimentarios.
 69. Características generales de las principales familias de microorganismos. Bacterias: Familia Micrococcaceae y familia Enterobacteriaceae. Hongos y levaduras.
 70. Técnicas de toma, preparación y siembra de muestras para análisis microbiológico. Criterios de selección del tipo de siembra.
 71. Medios de cultivo. Técnicas de preparación y sistemática de incubación para análisis microbiológicos. Criterios de selección de los medios de cultivo.
 72. Procedimientos de identificación y recuento de microorganismos. Utilización de microorganismos marcadores. Detección y determinación directa de microorganismos patógenos.
 73. Microorganismos habitualmente presentes en los alimentos. Alteración de los alimentos por microorganismos. Criterios de clasificación y reconocimiento.

Organització i Projectes de Sistemes Energètics

COS DE SECUNDÀRIA

0590113 - ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENERGÈTICS

Ordre d'1 de febrer de 1996 i suplement

- temari en PDF -

 1. Fluidos: propiedades de los fluidos. Presiones en un fluido. Métodos de análisis de los flujos. Resistencia de los fluidos: pérdidas en conductos abiertos y en conductos cerrados o tuberías. Sistemas de tuberías. Medidores en fluidos.
 2. Bombas rotodinámicas. Elementos constitutivos. Principios de funcionamiento: ecuación de Euler de las bombas. Ensayos de las bombas. Curvas características. Golpe de ariete. Cavitación. Tipos constructivos y aplicaciones. Instalación de bombas. Mantenimiento de bombas.
 3. Máquinas hidráulicas de desplazamiento positivo. Bombas de émbolo: tipos, elementos constitutivos y funcionamiento. Máquinas rotativas: tipos, elementos constitutivos y funcionamiento. Aplicaciones. Ensayos. Mantenimiento.
 4. Ventiladores. Tipología, constitución, funcionamiento y características. Ensayos de los ventiladores. Curvas características. Tipos constructivos y aplicaciones. Instalación de los ventiladores. Mantenimiento de los ventiladores.
 5. Instalaciones de agua sanitaria. Condiciones y tratamiento del agua sanitaria. Preparación de agua caliente sanitaria: tipos, configuración y cálculo. Redes de distribución del agua sanitaria: tipos, configuración, diseño y cálculo. Sistemas de evacuación de aguas residuales y pluviales. Especificaciones técnicas de montaje de las instalaciones. Mantenimiento sistemático y de uso. Reglamentación y normativa.
 6. Instalaciones contraincendios en grandes edificios e industrias. Carga de incendio. Protección pasiva de edificios. Sistemas de detección. Sistemas de extinción. Instalaciones de bombeo. Equipos y redes de agua en el interior y exterior de los edificios: tipos, constitución, características y funcionamiento. Cálculo de redes. Especificaciones técnicas de montaje de las instalaciones. Mantenimiento sistemático y de uso de las instalaciones contraincendios. Reglamentación y normativa.
 7. Termodinámica de los sistemas cerrados. Trabajo en termodinámica. Entalpía. Transformaciones de un gas ideal. Entropía. Sistemas homogéneos de un solo componente. Diagramas. Termodinámica de los sistemas abiertos. Procesos cíclicos.
 8. Transmisión de calor: leyes fundamentales. Propiedades materiales en la transmisión de calor. Conducción térmica. Conducción unidimensional y casi unidimensional. Transmisión de la energía térmica por convección. Radiación térmica. Materiales aislantes. Paredes aislantes. Espesor crítico del aislamiento de tuberías. Intercambiadores de calor: tipología y cálculo.
 9. Aire húmedo: sistemas heterogéneos con un solo componente licuable. Propiedades termodinámicas del aire húmedo. Diagramas. Mezclas de agua y aire húmedo. Enfriamiento del agua por evaporación en una corriente de agua. Medida de la humedad relativa: psicrómetro. Carta psicrométrica. Sistemas y aplicaciones del tratamiento del aire húmedo. Campos de confort.
 10. El aire comprimido en la industria. Configuración de la central de producción de aire comprimido en plantas industriales. Compresores de aire: tipología, constitución, funcionamiento y características. Configuración, diseño y cálculo de redes y circuitos de aire comprimido. Calidad del aire comprimido. Equipos de tratamiento del aire comprimido. Tipología de las averías. Mantenimiento de instalaciones. Normativa.
 11. Refrigeración. El ciclo de compresión de vapor. Rendimiento del ciclo de refrigeración. Sistemas de presiones múltiples. Refrigeración por absorción. Otros sistemas de refrigeración. Refrigerantes. Seguridad en el uso de los refrigerantes. Regulación y control en el sistema frigorífico. Sistemas de refrigeración: configuración y cálculos de circuitos y de selección de equipos. Reglamentos y normas.
 12. Compresores frigoríficos alternativos: tipos, constitución, funcionamiento y características. Esfuerzos en el sistema mecánico. Sistemas de lubricación. Válvulas. Juntas y dispositivos de estanqueidad. Dispositivos de accionamiento. Dispositivos de seguridad. Dispositivos de variación de potencia. Aceites lubricantes. Averías en los compresores. Operaciones de mantenimiento de los compresores.
 13. Compresores frigoríficos rotativos: tipos, constitución, funcionamiento y características. Sistema de lubricación. Economizador. Regulación de potencia. Sistemas de seguridad. Aceites lubricantes. Averías en los compresores. Operaciones de mantenimiento de los compresores.
 14. Condensadores para instalaciones frigoríficas. Parámetros de funcionamiento. Tipos. Cálculo de condensadores. Métodos de regulación de la presión de condensación. Recuperación del calor de condensación. Montaje y ubicación de los condensadores en la instalación. Mantenimiento y averías propias de estos aparatos.
 15. Evaporadores para instalaciones frigoríficas: tipos, constitución, funcionamiento y características. Capacidad de los evaporadores. Cálculo de evaporadores. Sistemas de desescarche de evaporadores. Montaje y ubicación de los condensadores en la instalación. Mantenimiento y averías propias de estos aparatos.
 16. Equipos y elementos de regulación y auxiliares para instalaciones frigoríficas. Recipientes de líquido. Purgadores de incondensables. Filtros. Separadores. Bombas de líquido refrigerante. Válvulas. Tubos capilares. Reguladores electrónicos de alimentación a los evaporadores. Reguladores de nivel. Termostatos, presostatos e higrostatos. Especificaciones técnicas de montaje. Averías tipificadas. Mantenimiento y reparación.
 17. Métodos de refrigeración. Conservación de alimentos. Congelación de alimentos. Plantas frigoríficas. Procesos, configuración y cálculo de la planta frigorífica en la industria alimentaria. Normas y reglamentos.
 18. Cámaras frigoríficas. Materiales aislantes. Permeabilidad al vapor de agua. Riesgos de condensación. Pantallas anti-vapor. Colocación de aislamientos. Protección del suelo contra el hielo. Carpintería isotérmica y herrajes interiores. Cortinas de aire y sistemas de puertas abiertas. Configuración, cálculo, diseño y especificaciones técnicas del sistema frigorífico. Procedimientos y técnicas de montaje. Pruebas y puesta a punto de la instalación.
 19. Equipos para aire acondicionado. Tipología, constitución, funcionamiento y características. Bombas de calor. Equipos autónomos. Plantas enfriadoras de agua de compresión y absorción. Centrales climatizadoras. Equipos de recuperación de entalpía. Unidades terminales inductores y fan-coils. Aplicaciones. Mantenimiento de los equipos.
 20. Redes de conductos de aire acondicionado y de ventilación. Tipología, configuración y diseño de redes. Dimensionamiento de conductos. Características constructivas de las redes. Equipos y accesorios para las redes de conductos. Trazado de redes. Construcción e instalación de conductos de aire: procedimientos, medios y herramientas.
 21. Impulsión y recuperación del aire acondicionado y de ventilación en los locales y ambiente. Rejillas, difusores y techos perforados. Criterios de selección de rejillas y difusores. Instalaciones de captación e impulsión del aire en aplicaciones industriales. Ajustes y regulaciones de caudal.
 22. Instalaciones de climatización en grandes edificios (centros comerciales, hoteles, hospitales, polideportivos, etc.). Tipología, constitución, funcionamiento y características. Equipos para el tratamiento del aire. Distribución y recuperación del aire. Diseño, características constructivas y especificaciones técnicas de las instalaciones. Normativa y reglamentación.
 23. Instalaciones de climatización industrial. Constitución, funcionamiento y características. Establecimiento de las condiciones de diseño de los locales y para la instalación. Equipos para el tratamiento del aire y de ahorro energético. Distribución y recuperación del aire. Diseño, características constructivas y especificaciones técnicas de las instalaciones. Normas y reglamentos.
 24. Sistemas de gestión energética del aire acondicionado. Sondas. Compuertas y actuadores. Reguladores electrónicos y sus accesorios. Regulación de los equipos para el tratamiento del aire: baterías, humidificadores, recuperadores de entalpía, filtros y ventiladores de caudal variable. Configuración, constitución, funcionamiento y características de los sistemas de regulación de instalaciones de aire acondicionado. Condiciones de instalación de los equipos.
 25. Instalaciones de recuperación y reciclaje de aguas de intercambio térmico: tipos, constitución, características y funcionamiento. Control de la salinidad del agua reciclada. Balance energético y de materia de una determinada instalación. Configuración, cálculo y diseño de instalaciones. Torres de refrigeración: tipos, configuración y condiciones de instalación. Especificaciones técnicas de montaje de las instalaciones. Mantenimiento de los equipos y redes de las instalaciones.
 26. Sistemas de aprovechamiento térmico de la energía solar. Radiación solar. Captadores de energía térmica solar: tipología, principios de funcionamiento, constitución, características y aplicaciones. Instalaciones para calefacción y agua caliente sanitaria: configuración, cálculo y diseño. Especificaciones técnicas de montaje de las instalaciones. Mantenimiento de los equipos y redes de las instalaciones.
 27. Sistemas de calefacción. Instalaciones de calefacción: tipos, configuración, funcionamiento y aplicaciones. Emisores de calor. Redes: configuración, cálculo y diseño. Circuitos auxiliares. Especificaciones técnicas de montaje de las instalaciones. Costes de explotación. Normativa y reglamentación.
 28. Producción de calor. Combustión. Combustibles. Generadores de calor: tipos y constitución de calderas y hornos. Sistemas de seguridad y regulación de los generadores de calor. Quemadores. Chimeneas. Depuradores de humos. Regulación de la combustión. Equipos de transmisión de calor. Mantenimiento de los equipos. Reglamentación.
 29. Instalaciones de producción de calor. Centrales térmicas: tipos, configuración y funcionamiento. Instalaciones de alimentación de combustibles. Sistemas de regulación y seguridad. Instalación de tratamiento del agua de alimentación a la caldera. Medidas de seguridad reglamentarias de los locales. Especificaciones técnicas de montaje de las instalaciones. Mantenimiento de los equipos y redes de las instalaciones.
 30. Instalación y almacenamiento de combustibles líquidos. Tanques de almacenamiento: tipos, constitución y condiciones para su instalación. Tuberías y accesorios. Configuración, diseño, cálculo y especificaciones técnicas de montaje de las instalaciones. Mantenimiento de los equipos y redes de las instalaciones. Procedimientos y técnicas de análisis de la combustión. Sistemas de seguridad. Reglamentación y normativa.
 31. Instalación y almacenamiento de combustibles gaseosos. Redes y acometidas. Depósitos de almacenamiento: tipos, constitución y condiciones para su instalación. Tuberías y accesorios. Configuración, diseño, cálculo de instalaciones. Especificaciones técnicas de montaje. Aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Condiciones de los locales donde se utilizan combustibles gaseosos. Operaciones de verificación y puesta a punto de las instalaciones. Mantenimiento de los equipos y redes de las instalaciones. Sistemas de seguridad. Reglamentación y normativa.
 32. Cogeneración de energía. Sistemas de cogeneración. Viabilidad y rentabilidad de la cogeneración. Equipos de cogeneración de aplicación industrial: tipos, constitución y funcionamiento. Fiabilidad de la instalación. Configuración de una instalación de cogeneración de energía en una planta de proceso industrial.
 33. Aguas residuales. Parámetros físico-químicos a controlar en los vertidos. Procesos de tratamiento de aguas residuales. Equipos de tratamiento de aguas residuales: tipos, constitución y funcionamiento. Mantenimiento de los equipos. Legislación sobre vertido de aguas.
 34. Soldadura en atmósfera natural: eléctrica, oxigas y oxicorte. Soldadura en atmósfera protegida: MIG/MAG, TIG, ultrasonidos, arcatón, alta frecuencia y plasma. Aplicaciones. Procedimientos operativos. Ensayos no destructivos y control de la soldadura. Medidas de seguridad. Los inspectores de soldadura.
 35. Elementos estructurales. Estabilidad y determinación de estructuras. Cálculos de tensiones y determinación de secciones de los elementos estructurales: normativa vigente. Cimentaciones, bancadas, soportes y anclajes para máquinas y redes: tipología, función y cálculos de esfuerzos y dimensionales. Diseño y construcción de cimentaciones, bancadas, soportes y anclajes.
 36. Procedimientos de montaje de las instalaciones térmicas y de fluidos. Medios y herramientas. Operaciones y técnicas de instalación de máquinas y equipos. Operaciones de montaje de redes de tubería y conductos. Procedimientos de recepción y verificación de maquinas, equipos y materiales. Procedimientos y técnicas de construcción de elementos y piezas de ejecución en taller. Pruebas de seguridad y de funcionamiento reglamentarias de las instalaciones.
 37. Corrosión e incustraciones en los equipos y redes. Corrosión interna de tuberías: sistemas de protección. Corrosión externa en las tuberías: sistemas de protección. Corrosión electro-química. Corrosión en generadores de calor: sistemas de protección. Tratamientos físicos, químicos y bacteriológicos de las aguas. Procedimientos de desincustración en instalaciones y equipos.
 38. Procedimientos de mantenimiento de las instalaciones térmicas y de fluidos. Averías tipo en las instalaciones: causas, diagnóstico y localización. Equipos de medida y verificación específicos. Mantenimiento preventivo y correctivo. Reglamentación y normas.
 39. Diagnóstico de estado de máquinas y equipos por análisis de vibraciones. Parámetros mecánicos de las vibraciones en las máquinas. Parámetros de las señales vibratorias. Medida y análisis de las vibraciones. Instrumentación. Origen de vibraciones y ruidos en las bancadas y cimentaciones, cojinetes, engranajes y desalineaciones en las máquinas. Sistemas de monitorización permanente y temporal de las máquinas. Aplicación a las turbomáquinas. Aplicación a los compresores de aire alternativos.
 40. Procesos de fabricación continuos. Definición del diagrama de principio de un proceso tipo (refino de crudo, obtención de productos orgánicos, etc.). Definición de las fases de fabricación, operaciones unitarias implicadas y servicios auxiliares requeridos. Establecimiento de los puntos de control de proceso. Determinación del plan general de mantenimiento preventivo de los equipos e instalación.
 41. Procesos de fabricación discontinua. Definición del diagrama de principio de un proceso tipo (fabricación de pinturas, productos farmacéuticos, etc.). Definición de las distintas fases de fabricación del lote, operaciones unitarias implicadas y servicios auxiliares requeridos. Establecimiento de los puntos de control de proceso. Determinación del plan general de mantenimiento preventivo de los equipos e instalación.
 42. Medida eléctrica en circuitos electrotécnicos y máquinas eléctricas. Instrumentos de medida. Tipología, características y funcionamiento. Alcances. Sensibilidad. Precisión. Errores. Simbología. Técnicas y procedimientos de medida con instrumentos fijos y portátiles. Interpretación de resultados. Precauciones.
 43. Medida de las variables termotécnicas, físico-químicas, de fluidos, etc. en las instalaciones. Instrumentos de medida. Tipología, características y funcionamiento. Precisión. Errores. Técnicas y procedimientos de medida con instrumentos fijos y portátiles. Técnicas de montaje de los elementos captadores de las variables. Interpretación de resultados.
 44. Análisis de circuitos electrónicos para medida, regulación y control. Dispositivos y elementos utilizados: sensores, reguladores y actuadores. Clasificación, función, tipología y características. Proceso general para la localización de averías.
 45. Motores eléctricos de corriente continua y de corriente alterna monofásicos y trifásicos: tipología, constitución, funcionamiento y características. Comportamiento en vacío, en carga nominal y con variaciones de carga de los motores eléctricos. Relaciones eléctricas y mecánicas. Ensayos. Aplicaciones.
 46. Los motores de corriente alterna y corriente continua en servicio: placa de características. Conexionado de la placa de bornas. Protecciones. Refrigeración. Acoplamientos entre motor y máquina accionada. Sujeción del motor en el entorno de funcionamiento: formas y aplicación. Alimentación. Sistemas de arranque, frenado e inversión del sentido de giro en vacío y en carga. Parámetros que posibilitan la regulación de la velocidad. Reglamentación y normativa.
 47. Transformadores monofásicos y trifásicos: tipología, constitución, funcionamiento y características. Comportamiento en vacío y en carga de los transformadores. Acoplamiento de transformadores. Ensayos. Autotransformadores. Elementos de protección y maniobra del transformador. Aplicaciones.
 48. Cálculo eléctrico de líneas eléctricas de c.c. y c.a. Calentamiento de los conductores. Corrientes de cortocircuito. Procedimientos de cálculo y elección de la sección en función de la tipología de cargas y líneas, y de criterios económicos y reglamentarios.
 49. Instalaciones de interior. Previsión de cargas. Circuitos. Tipología, funciones y características de: la aparamenta, cables e hilos y canalizaciones, protecciones de conductores y receptores, protección contra contactos directos e indirectos. Selectividad energética. Cálculo y elección de conductores, tubos, canalizaciones y elementos de protección. Compensación de la energía reactiva y elección de las baterías de condensadores. Procedimientos de medida y verificación reglamentarias. Reglamentación y normas.
 50. Procedimientos de montaje y mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Medios y herramientas. Operaciones de montaje de instalaciones de interior. Operaciones de montaje de instalaciones de exterior. Averías tipo: causas, diagnóstico y localización. Equipos de medida y verificación específicos. Mantenimiento preventivo y correctivo. Reglamentación y normas.
 51. Análisis de circuitos electrónicos básicos realizados con componentes discretos. Rectificadores, filtros, estabilizadores, amplificadores, multivibradores y otros. Componentes utilizados: elementos pasivos y activos. Clasificación, tipología, función y características. Proceso general para la diagnosis y localización de averías en circuitos electrónicos realizados con componentes electrónicos discretos.
 52. Análisis de circuitos electrónicos básicos realizados con amplificadores operacionales integrados. Rectificadores, amplificadores, multivibradores, osciladores y otros. Clasificación, función, tipología y características. Proceso general para la diagnosis y localización de averías en circuitos electrónicos realizados con amplificadores operacionales.
 53. Principios básicos de la automatización. Sistemas cableados y programados: tipología y características. Tipos de energía para el mando, tecnologías y medios utilizados. Autómatas programables: arquitectura básica, principios de funcionamiento, tipología y características.
 54. Principios básicos de los sistemas regulados. Sistemas de lazo abierto y en lazo cerrado. Realimentación: fundamento y características. Sistemas electrotécnicos de medida y regulación para procesos continuos. La cadena de medida. Sensores y transductores: tipología y características. Reguladores: tipología y características. Actuadores: tipología y características.
 55. Sistemas automáticos basados en tecnología neumática. Elementos y dispositivos neumáticos: tipología y características. Mando cableado y programado. Simbología y representación gráfica. Normativa.
 56. Sistemas automáticos basados en tecnología hidráulica. Elementos y dispositivos hidráulicos: tipología y características. Mando cableado y programado. Simbología y representación gráfica.
 57. Principios de variación de velocidad en motores de c.c. y c.a. Reguladores de velocidad para motores: tipología, características y principio de funcionamiento. Sistemas automáticos basados en elementos de control todo/nada: tipología y características. Circuitos de mando y potencia. Simbología y representación gráfica. Esquemas de automatismo de aplicación: sistemas de arranque, inversión del sentido de giro y variación de la velocidad de motores eléctricos de c.c y c.a.
 58. Sistemas automáticos a base de autómatas programables: el autómata programable en el sistema automatizado. Módulos del autómata programables: tipología y características. Detección y captación de señales. Preaccionadores y accionadores. Diálogo y comunicación entre los sistemas de producción. Estrategias de automatización. Elección de los elementos de automatización del sistema.
 59. Programación de autómatas programables. Elaboración de programas mediante el uso de lenguajes gráficos y de lista de instrucciones. Aplicación a los sistemas de regulación y secuenciales.
 60. Sistemas telemáticos. Tipología, equipos y medios para las redes locales de ámbito industrial. Puesta en servicio de redes locales de ordenadores de ámbito industrial. Conexión a redes de área extensa: equipos, medios y procedimientos. Averías en sistemas de comunicación industriales. Medida de los parámetros básicos de comunicación: instrumentos y procedimientos.
 61. Diseño y construcción de cuadros eléctricos. Tipología y características de los cuadros eléctricos. Envolventes. Canalizaciones y elementos auxiliares. Distribución de elementos. Procedimientos y medios de mecanizado de envolventes. Montaje de elementos. Conexionado, terminales e identificación de conductores. Pruebas funcionales y de seguridad. Ensayos normalizados.
 62. Sistemas informáticos monousuarios: características y campo de aplicación. Funcionamiento y prestaciones generales de los ordenadores. Unidad central de proceso: arquitecturas microprocesadas CISC y RISC, coprocesadores, memorias semiconductoras, memorias específicas -caché-, "buses", controladores específicos. Sistemas informáticos multiusuario: características y campos de aplicación. Entorno básico de los sistemas: servidor del sistema, terminales, compartición de recursos, niveles de acceso.
 63. Equipos periféricos para los sistemas informáticos: clasificación y función característica. Teclado, ratones, "scanner", monitores de vídeo, impresoras, trazadores gráficos, dispositivos de almacenamiento magnéticos y ópticos, dispositivos de entrada/salida, tarjetas controladoras. Tipología, características fundamentales y conexiones. Salas informáticas: condiciones físicas y ambientales. Suministro de energía: características y normativa. Perturbaciones y precauciones en el ámbito industrial.
 64. Sistemas operativos: tipología y características. Funciones de los sistemas operativos. Instalación y configuración de un sistema operativo. Configuración de la memoria, de los dispositivos de entrada, de las unidades de almacenamiento. Secuencia de arranque de un ordenador. Órdenes para la gestión de los recursos del sistema informático. Órdenes para la gestión de dispositivos de almacenamiento masivo. Órdenes para la gestión de ficheros. Órdenes para la gestión de los directorios y subdirectorios.
 65. Manejo de aplicaciones informáticas de uso general: características, tipología y prestaciones. Instalación, configuración y utilización de procesadores de textos, gestores de bases de datos, hoja de cálculo y diseñadores gráficos.
 66. Edición de esquemas, diagramas y planos por ordenador para las instalaciones. Programas: tipología, características y prestaciones. Parámetros de configuración de los programas. Captura, creación y edición de los elementos de diseño. Simbología normalizada. Trazado e interconexión de los elementos de los esquemas. Verificaciones del funcionamiento de los esquemas. Aplicación en las instalaciones.
 67. Elaboración de la documentación de las instalaciones utilizando medios informáticos. Partes que componen la documentación: esquemas, diagramas, planos, memoria justificativa, lista de materiales, listado de programas de control, pruebas de calidad y fiabilidad y otros. Procedimientos para el mantenimiento preventivo y correctivo. Soportes de almacenamiento de la documentación papel e informático.
 68. Calidad y productividad. Plan Nacional de Calidad Industrial. Política de calidad en la industria. Homologación y certificaciones. Sistema de la calidad. Gestión de la calidad. Herramientas para gestionar y mejorar la calidad. El control de la calidad. Evaluación de los sistemas de calidad. Normalización del sistema de calidad. Coste de la calidad.
 69. Gestión de la calidad en la empresa. Organización, procedimientos, procesos y recursos de la calidad. Inspección y ensayos. Características de calidad. Evaluación de los factores de calidad. Técnicas de identificación y clasificación. Técnicas de análisis de la calidad (estadísticas, gráficas, análisis de Pareto, clasificación ABC, análisis modal de fallos y efectos - AMFE -, etc.). Auditoría de calidad. Tendencias en el control de calidad.
 70. Técnicas de definición de proyectos: normativa en la representación de planos de edificación y obra civil, topográficos y la integración en ellos de instalaciones, de circuitos y equipos. Edición de planos. Programas informáticos de aplicación. Especificaciones técnicas y contractuales. Mediciones y presupuestos. Aseguramiento de la calidad.
 71. Técnicas para el desarrollo de proyectos. La organización por proyectos. Los grupos de proyectos. Organización matricial. Dirección técnica.
 72. Técnicas de planificación y organización: procesos y métodos de montaje y mantenimiento. Planificación y organización de proyectos (técnicas PERT/CPM, diagramas de Gantt). Organización de recursos. Lanzamiento. Control de avance. Organización de la producción. Herramientas informáticas para la gestión de proyectos. Certificación final de obra.
 73. Organización y gestión del mantenimiento. Control de compras y materiales. Ciclos de compras. Especificaciones de compras. Relación con proveedores. Control de existencias. Pedidos. Almacenes. Documentos y programas informáticos para la organización y gestión del mantenimiento.
 74. Planes y normas de seguridad. Seguridad en el trabajo y prevención de riesgos. Normativa vigente sobre seguridad e higiene. Riesgos en las actividades industriales. Técnicas de prevención. Medidas de seguridad. Señales y alarmas. Medios y equipos. Situaciones de emergencia. Primeros auxilios.
Pàgina 1 de 6