Cos de Professors Tècnics de Formació Professional

Serveis a la Comunitat

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

SERVEIS A LA COMUNITAT

Ordre d’1 de febrer de 1996
BOE de 13 de febrer

 
 1. La realitat social. Àmbits de la intervenció social. Evolució i models d’intervenció. Els serveis socioculturals i a la comunitat. Aspectes actitudinals de la intervenció.
 2. La investigació social: avaluació dels grups i dels contexts socials. Tècniques per a la recollida de dades. Tècniques d’anàlisi. Elaboració de conclusions.
 3. Etapes del desenvolupament humà: infantesa, adolescència, maduresa i senectut. Implicacions des de la perspectiva educativa i social: projectes, institucions i associacions.
 4. L’educació en valors com a eix metodològic de la intervenció social i educativa en l’ésser humà (educació moral i cívica, educació per a la igualtat d’oportunitats d’ambdós sexes, educació ambiental, educació per a la salut, educació sexual, educació viària i educació del consumidor).
 5. Lleure i temps lliure. Característiques del lleure en la societat actual. Implicacions en el desenvolupament social. Necessitats i demandes socials. Criteris pedagògics de les activitats socioeducatives i de temps lliure. Atenció a col·lectius amb dificultats especials: ajuts tècnics, ajustament de programes, tècniques i activitats.
 6. Procés de planificació: nivells de concreció (pla, programa i projecte) i fases. Elaboració de programes: models, tipus i elements. El projecte com a eix de la intervenció: fases i característiques. Elaboració de projectes de lleure i de temps lliure.
 7. El procés avaluador: fases, agents, problemes habituals. Estratègies d’avaluació: tècniques i instruments; classificació, descripció i pautes d’aplicació. Metodologia de recerca-acció. Avaluació en el lleure i el temps lliure.
 8. Tècniques i mètodes d’animació en el camp del lleure i el temps lliure. Organització d’activitats socioeducatives i de temps lliure. Valor social, relacional i afectiu del joc. Classificació dels jocs. Aplicació sociocultural del joc. Ludoteca: organització i criteris de selecció de materials.
 9. Organització dels recursos: programes d’activitats i centres de recursos. Biblioteca: selecció, catalogació i organització. Animació a la lectura. Gèneres literaris. Tallers: tipus, metodologia i materials.
 10. L’animació sociocultural: naixement i evolució. Concepte d’animació sociocultural, objectius i funcions. Animació sociocultural i valors. Altres conceptes pròxims: educació permanent, educació formal i no formal, educació informal i educació d’adults. L’animació sociocultural a Espanya i a la Unió Europea.
 11. L’animador sociocultural. Àmbit professional i tipus. Funcions, valors, capacitats i actituds. El seu rol a l’hora d’intervenir en programes socioculturals. La col·laboració amb altres professionals.
 12. El grup: concepte i tipus. Repartiment de funcions en el grup: els rols. Dinàmica grupal: concepte i tècniques aplicables en l’àmbit de l’animació.
 13. Els recursos en l’animació sociocultural: anàlisi i organització. Recursos de la comunitat i la seva utilitat en el camp de l’animació cultural: etnogràfics, històrics, econòmics, culturals, ecològics i geogràfics.
 14. Intervenció comunitària: concepte. Estructura i organització comunitària en la societat actual. Àmbits d’intervenció comunitària. L’associacionisme.
 15. Intervenció cultural: concepte. La cultura en la societat actual. Àmbits d’intervenció cultural. Patrimoni historicoartístic i fundacions.
 16. Els mitjans de comunicació social: premsa, ràdio, cinema i televisió. L’impacte de la imatge. Influència de la televisió, el cinema i la publicitat: alfabetització icònica.
 17. Organismes internacionals per a la cooperació. Programes de la Unió Europea relacionats amb l’acció social. Organitzacions no governamentals: característiques. Voluntariat social.
 18. L’expressió i la representació com a recursos d’animació. Arts de representació. El joc dramàtic. Teoria i pràctica de l’espectacle teatral i no teatral. Tècniques d’expressió corporal i vocal. Tècniques d’expressió musical. Recursos i tècniques de producció manual.
 19. Diferents modalitats d’atenció a la infantesa a Espanya, a la Unió Europea i a altres països rellevants: característiques generals i finalitats. Aspectes fonamentals i la seva organització.
 20. Els drets de l’infant. Marc legal. La infantesa en situació de risc social. Indicadors de risc. Indicadors del maltractament infantil. Serveis especialitzats dins una política de benestar social: adopció i acolliment familiar, centres d’acolliment i intervenció amb les famílies.
 21. L’escola infantil en el sistema educatiu espanyol. Marc legal. Característiques generals, finalitats, estructura curricular i àrees d’aprenentatge. Característiques pròpies del primer cicle. Especificacions per a l’etapa de zero a un any.
 22. Elements bàsics d’organització d’un centre d’educació infantil: recursos metodològics, espacials, temporals i materials. Funcions i organització de l’equip educatiu. Documents de planificació de l’activitat educativa. La inserció del centre en el medi social. Col·laboració entre la família i el centre.
 23. L’avaluació a l’escola infantil i en altres àmbits d’atenció a la infantesa: finalitats, funcions i tipus. Procediments i instruments. Importància de l’avaluació inicial. L’observació. Informació a les famílies i/o a altres agents. Metodologia de recerca-acció.
 24. Aprenentatge i desenvolupament. Bases psicopedagògiques de l’aprenentatge. Teories explicatives del procés d’ensenyament-aprenentatge. Implicacions educatives: models didàctics. Models predominants en l’actual sistema educatiu.
 25. Perfil del tècnic superior en educació infantil: funcions, valors, capacitats i actituds. El seu rol en els programes d’intervenció infantil. La col·laboració amb altres professionals.
 26. L’atenció a la diversitat en els centres infantils. Factors de diversitat en la infantesa. Les necessitats educatives especials. La integració escolar: objectius i recursos. Col·laboració entre el centre, la família i altres agents externs.
 27. Característiques generals dels infants fins als sis anys. Principals factors que intervenen en el seu desenvolupament. Etapes i moments més significatius. Implicacions educatives.
 28. Desenvolupament físic dels infants fins als sis anys. Factors condicionants. Paràmetres i tècniques de seguiment del desenvolupament somàtic. Malalties més freqüents. Etiologia, símptomes i pautes d’intervenció. Prevenció d’accidents i primers auxilis. Normativa vigent.
 29. L’atenció a les necessitats bàsiques en la primera infantesa. L’atenció a les necessitats, eix metodològic de zero a sis anys. Evolució de les necessitats d’alimentació, higiene i son. Importància de les rutines diàries. Rutines i educació d’hàbits. Importància dels factors afectius i de relació. Col·laboració entre la família i el centre. El període d’adaptació.
 30. Alimentació, nutrició i dietètica. Necessitats segons l’edat (de zero a sis anys). Alimentació equilibrada i planificació de menús. Errors alimentaris en la infantesa. Trastorns infantils en l’alimentació i manera d’abordar-los. Les hores de menjar: moments educatius. Criteris d’organització del menjador infantil.
 31. Activitat física i mental i salut. Activitat i descans. Necessitats i ritmes de sonde zero a sis anys: criteris educatius. La fatiga infantil. Trastorns del son i manera d’abordar-los. Disseny d’espais apropiats per al son.
 32. Higiene general i individual. La higiene de l’entorn familiar i escolar. Higiene i salut. L’escola com a agent de salut: educació per a la salut. Adquisició d’hàbits d’higiene en la infantesa. Els moments d’higiene: moments educatius. El control d’esfínters, els seus trastorns i manera d’abordar-los. Criteris per a l’organització d’espais d’higiene personal.
 33. Els hàbits i les habilitats socials en la infantesa. Programes de desenvolupament, adquisició i seguiment: fases i organització de recursos. Seguiment i avaluació dels programes. Trastorns més freqüents: caracterització. Tècniques de modificació cognitivoconductuals. Col·laboració de la família i altres agents externs.
 34. El joc infantil, eix metodològic de la intervenció en l’etapa de zero a sis anys. Teories del joc. Característiques i classificacions. Joc i treball. Joc i desenvolupament. L’observació en el joc infantil: procediments i instruments. El rol de l’adult en el joc. Criteris de selecció dels jocs. El joc en els projectes recreatius infantils: excursions, festes, colònies, acampades i altres.
 35. Les juguetes com a recurs didàctic: anàlisi i valoració de la jugueta. Criteris de selecció i classificació de juguetes. Adequació de la jugueta a l’edat. Equipaments de joc a l’exterior. Normes de seguretat de les juguetes. Les juguetes i l’educació per al consum.
 36. Desenvolupament del llenguatge oral: teories explicatives. Factors condicionants. Llenguatge i pensament. Evolució del llenguatge fins als sis anys. La comunicació no verbal. Importància del llenguatge en el desenvolupament integral de l’infant. Estratègies d’actuació i recursos. El llenguatge en el currículum de l’educació infantil. Trastorns més freqüents en el llenguatge de zero a sis anys i paper de l’educador.
 37. Expressió corporal: el gest i el moviment. Possibilitats expressives en la primera infantesa. Expressió corporal i desenvolupament integral de l’infant. L’expressió corporal en la construcció de la identitat. L’expressió corporal en el currículum de l’educació infantil. Estratègies d’actuació i recursos.
 38. Expressió plàstica: el color, la línia, el volum i la forma. Evolució del gest gràfic de zero a sis anys. El desenvolupament integral i l’expressió plàstica. L’expressió plàstica en el currículum de l’educació infantil. La creativitat i l’expressió plàstica. Estratègies d’actuació. Criteris de selecció de recursos.
 39. Expressió musical: el so, el silenci i el ritme. La música en les activitats infantils. L’educació vocal en els primers anys. Les audicions. L’expressió musical i el desenvolupament integral. L’expressió musical en el currículum de l’educació infantil. Estratègies d’actuació i recursos.
 40. Literatura infantil: gèneres i criteris de selecció. El conte: el seu valor educatiu. Tractament d’un conte: tècniques de narració. Gèneres de contes. Activitats per desenvolupar a partir dels recursos literaris. Literatura i globalització. El racó dels llibres.
 41. La intervenció social. La intervenció en integració i marginació socials: concepte i teories. Marc històric. Situació actual a Espanya i a la Unió Europea. Àmbits d’aplicació: individuals i socials.
 42. Àmbits professionals de la integració social. Ocupacions, funcions, valors, capacitats i actituds. Equips interdisciplinaris. Normes d’higiene i seguretat. Procediments d’aplicació.
 43. Institucions públiques i empreses privades dedicades a serveis socials: planificació i organització de recursos humans, administratius, econòmics i materials.
 44. Unitats de convivència: concepte, tipologia i dinàmica. Autonomia i detecció de les necessitats de les unitats de convivència. Situacions greus de risc: causes i efectes d’aquestes. Processos d’intervenció per a la seva inserció social.
 45. Projectes d’intervenció en unitats de convivència. La programació i els seus elements. La descripció de les tècniques específiques d’intervenció familiar. La seva avaluació.
 46. Principals recursos per a la intervenció en les unitats de convivència: l’ajuda a domicili, situacions que la provoquen. L’educació familiar en els àmbits del consum, de la salut i de la gestió econòmica. Tractament de les dificultats de relació entre els components de la família: pares, parella i fills. Suport personal. Pautes per a la resolució de conflictes.
 47. Ajuts tècnics per a la vida quotidiana, segons el tipus de mancança o necessitat: característiques, usos, criteris i possibilitats d’adaptació. Habitatge: característiques generals i instal·lacions de risc. Pautes i normes de seguretat. Disseny de l’organització del domicili d’una persona amb discapacitat. Procediments de supervisió dels auxiliars d’ajuda a domicili i dels no professionals.
 48. Programes d’habilitats socials i autonomia personal: fases i recursos. Avaluació i seguiment. Aplicació en els diferents col·lectius susceptibles d’intervenció.
 49. Inserció ocupacional: concepte. Marc legal. Respostes del món laboral i formatiu en la societat actual. Sectors amb especial dificultat: menors, marginats, dones i discapacitats. Els valors i les actituds en el món laboral. Iniciatives, programes i projectes actuals.

Producció d’arts gràfiques

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

0591223 PRODUCCIÓ D’ARTS GRÀFIQUES

Ordre d’1 de febrer de 1996
BOE de 13 de febrer

 1. Proceso de recepción de originales. Fases. Clases de originales. Disposición de textos. Orden de trabajo. Compatibilidad de formatos en soportes magnéticos y ópticos. Equipos.
 2. Los tipos. Clasificación. Cuerpo y mancha. Tipometría. Unidades tipométricas. Unidades relativas. Espaciados. Interlineados. Legibilidad.
 3. Proceso de Composición de textos. Normas de composición. Subfamilias. Alineaciones de párrafo. Sangrías. Diagramas de originales.
 4. Maquetación de una página. Elementos que intervienen. Proporciones. Pruebas de Compaginación. Galeradas. El estilo.
 5. Elementos de un ordenador. La CPU. Memorias: RAM, ROM, caché, virtual. Dispositivos de almacenamiento: disquetes, CD-ROM, discos ópticos borrables. Arquitecturas RISC y CISC. Los procesadores de imagen ráster. Equipos de entrada y salida. Redes informáticas. Protocolos de comunicaciones. Topologías de red. Interconexión de redes. Los sistemas OPI.
 6. Sistemas operativos. Tipos y funciones. Lenguajes de programación de alto y bajo nivel. Interfaces gráficos de usuario. Tipos. Lenguajes descriptores de página.
 7. Programas utilizados en el tratamiento de textos. Clases. características. Autoedición. Tipografía digital. Formatos. ATM. Fuentes Truetype.
 8. La corrección de concepto. La corrección tipográfica. Normas. Signos. Procedimientos de obtención de pruebas de compaginación y textos: Galeradas. Compaginadas. El libro de estilo.
 9. Proceso de recepción de originales de imagen. Fases. Clasificación de originales: Línea y tono continuo. Color. Contraste. Trama. Densidad. Densitómetros. Originales digitales.
 10. Proceso de obtención de imágenes de línea. La cámara. Elementos. Calibración. Factores de exposición. Ampliación. Emulsiones de línea. La procesadora. Elementos. Procesado. Tipos de retoque. Punto crítico.
 11. Proceso de obtención de imágenes. Intervalo de densidades. Gradación. Sensibilidad cromática. Exposición. Latitud de exposición. Trama. Lineatura. Ángulo de trama. Moiré.
 12. Preparación y cálculo de originales para su reproducción en escáner. Escáneres. Tipos. Fotomultiplicadores. CCD. Calibración. Tambor. Plano. Fuentes de iluminación del escáner. Filtrado para separaciones de color. Resolución. Ampliación. Densidad máxima de lectura. Condiciones de salida. Modificación de la resolución.
 13. Tramado digital. Resolución de salida. Tonalidades. El punto. Formas. Angulación digital. Algoritmos de tramado. De FM. Formatos de almacenamiento de imagen digital. Calidad de imagen. Técnicas de compresión: Tipos.
 14. Tratamiento de imagen digital. Transformaciones geométricas. Rotaciones. Escalados. Volteos. Filtros. Enmascaramiento difuso. Corrección de color. Dominancia. Equilibrio de grises.
 15. Pruebas de color. Clases. Sistemas de pruebas de color. Equilibrio de grises. Cromático. Intensidad de impresión. Error de Tono. Ganancia de punto. Defectos y corrección. Equipos. Tipos. Calibración.
 16. Filmación de originales de tono continuo y línea. Filmadoras. Elementos. Tipos. Calibración. Densidad en masa. Puntos.
 17. Procesos de reproducción del color. Tonalidades ideales, tintas reales.
 18. Selección de color. Tipos de selecciones. Síntesis aditiva y sustractiva: RGB. CMYK. Filtros. Color Pantone. GATF. Diferentes tratamientos de negro. Técnicas. HI-FI.
 19. Procesos para la obtención de pruebas anterior y posterior a la filmación.
 20. Jerarquía de contenidos del documento. Página maestra. Retícula. Imposición electrónica. líneas de corte y plegado. Signaturas.
 21. Ensamblado de textos e imágenes. Captación y conversión del texto. Captación de gráficos. Compresión y descompresión de textos e imágenes. Impresión y pasado electrónico. programas de imposición de páginas. Insolación directa aplancha. Equipos de ensamblado de textos e imágenes. Orden de trabajo de ensamblado y filmado de texto e imágenes.
 22. Emulsiones fotosensibles utilizadas en las distintas fases de preimpresión. Imagen latente. Estructura de la película. Teoría del revelado.
 23. El trazado. Tipos. Trazado básico. Trazados maestros., Características a tener en cuenta para la impresión. Útiles. Casados.
 24. El Montaje. montaje positivo y negativo. Útiles. Soportes según el sistema de impresión , fotolito y dimensiones de la forma. Pruebas de montaje. Heliográficas.
 25. Proceso de realización de la forma impresora de offset. Fases. Insolado. Exposición. Procesado. Corrección y borrado de la plancha. Tipos de formas. Electrofotográfico. Transfer. Otros. Conservación.
 26. Proceso de realización de la forma impresora de serigrafía. Tejidos. Tipos. Estarcidos. Insolado de la imagen. Emulsionado de pantallas. Endurecimiento. .
 27. Proceso de realización de la forma impresora de flexografía. Polimerización. Tipos. Insolado. Procesado. Equipos. Calibración. Exposición. Acabado. Tipos de obtención de formas para flexografía. Conservación.
 28. Procesos de realización de la forma impresora de huecograbado. Grabado autotípico de cilindros. Electrónico. Fotoplímeros. Fases. Equipos. Calibración.
 29. Proceso de control de calidad de las formas impresoras. Defectos de las formas impresoras. Almacenamiento y conservación. Parámetros.
 30. Proceso de impresión en offset. Fases. El taller de impresión offset. . Preparación de las materias primas a utilizar en una tirada de offset. Defectos.
 31. La máquina de offset. Clases. Cuerpo impresor. Aparato marcador. Batería de mojado. Batería de entintado. Sistema de sujeción de la plancha. Elementos. Sistemas de seguridad. Mantenimiento. Preparación de la máquina de offset previa a la tirada
 32. Proceso de impresión en serigrafía. Fases. El taller de serigrafía. Defectos.
 33. La máquina de serigrafía. Clases. Elementos. Mordazas. Rasqueta y contrarasqueta. Pletina de contrapresión-bastidor. sistemas de seguridad. Mantenimiento. Preparación de una tirada en serigrafía.
 34. El proceso de impresión en flexografía. Fases. El taller de flexografía. Defectos de impresión.
 35. La máquina de flexografía, clases. Elementos. Sistemas de alimentación. Preparación de la tirada.
 36. El proceso de impresión por huecograbado. Fases. El taller. Productos.
 37. La máquina de huecograbado, clases. Elementos. Sistemas. Preparación de la tirada.
 38. Procedimientos de regulación de los mecanismos de la máquina de offset. Presiones. Revestimientos.
 39. Líquidos de humectación: el agua, variantes, soluciones y su control.
 40. Parámetros de control de calidad previos a la tirada.
 41. Control de calidad tonal durante la tirada. Parámetros. Patrones. Defectos. Correcciones.
 42. Soportes empleados en la impresión con tintas líquidas. Relación con el sistema de impresión y el producto final.
 43. Tintas de artes gráficas. Composición. Tipos . Propiedades: reológicas, químicas. Pantone.
 44. La tinta offset, descripción, variantes de formulación. Preparación.
 45. Las tintas líquidas. Características. Clases. Influencia en la impresión en serigrafía, flexografía y huecograbado.
 46. La lineatura fotográfica, geometría del punto, y ángulo de inclinación. Relación con los sistemas de impresión y los soportes empleados.
 47. Serigrafía: relación lineatura fotográfica, malla y producto final.
 48. Serigrafía: relación forma impresora (malla y cantidad de emulsión) con el soporte y la ganancia de estampación final.
 49. Análisis de los diferentes sistemas de impresión (offset, serigrafía, flexografía, huecograbado) y sus procesos.
 50. Identificación de las características de los sistemas de impresión (offset, serigrafía, flexografía, huecograbado).
 51. Encuadernación. Tipos. Prototipos. Estilos de encuadernación. Técnicas de encuadernación. Tamaños normalizados. El plegado
 52. Proceso de encuadernación industrial de un libro. Rústica. Cartoné. Descripción de su maquinaria. el taller. Maquinas. Guillotinas. Plegadoras. Líneas de encuadernación. Embuchado. Alzado. Cosido. Engomado. Taladrado.
 53. Materiales de encuadernación. Papel. Cartón. Piel. Adhesivos. Hilos. Fibras textiles. Velocidad. Desperfectos.
 54. Proceso de encuadernación manual de un libro en cartoné con lomo redondo.
 55. Proceso de elaboración de tapas de libros.
 56. El troquel: sus elementos. Tipos. Características.
 57. Proceso de encuadernación de revistas. Descripción de su maquinaria.
 58. Confección de un libro prototipo de una encuadernación industrial. Especificaciones.
 59. Procesos de manipulado de papel. Parámetros: Alimentación. Dosificación. Temperatura. Gramaje. Resistencia. Maquinaria especifica utilizada en el manipulado del papel, descripción y relación con el producto final. Folletos. Bolsas. Libretas. Etiquetas. Control de Calidad del manipulado de papel. Pautas.
 60. Procesos de manipulado de cartón y otros materiales. Maquinaria. Clases. Elementos. Productos de manipulado de cartón y otros materiales. Cajas. Estuches. Envases. Carpetas y archivadores . Displays. Parámetros del producto. Resistencia. El taller de manipulados. tipos. Otros productos: Plásticos. Metales . Telas. Seguridad en la tirada de manipulados de papel y otros materiales. Control de calidad de los manipulados de cartón y otros materiales. Pautas.

Processos de gestió administrativa

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

0591222 PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Ordre d’1 de febrer de 1996
BOE de 13 de febrer

 1. La Empresa. Concepto. Elementos determinantes del funcionamiento. Sectores de producción. Tipos de empresa. Objetivos de la empresa.
 2. Organización de la empresa. Organización jerárquica y funcional. Descripción y diseño de Departamentos. Relación entre departamentos. Factores que determinan el tipo de organización.
 3. Constitución de la empresa. Procedimientos de creación de empresas. Trámites administrativos de creación de una empresa. Trámites fiscales generales y de inicio de la actividad.
 4. El Impuesto de Actividades Económicas. Hecho imponible y sujeto pasivo. Exenciones. Cuota tributaria. Obligaciones formales.
 1. Trámites laborales en la creación de una empresa: Apertura del centro de trabajo. Inscripción de la empresa en la Seguridad Social. Afiliación y alta de los trabajadores. Afiliación y alta del empresario en la Seguridad Social. Libro de visitas. Libro de matrícula y Calendario Laboral.
 2. Las comunicaciones. Tratamiento de la información oral. Procedimientos en la comunicación oral en la empresa. Necesidad de confidencialidad en la expresión y comunicación. Descripción y utilidad de los medios ofimáticos en la empresa.
 3. El servicio español de correos: Estructura y funciones. Tipos de servicios.
 4. La comunicación escrita en la empresa. Clases de comunicación escrita: modelos, adaptaciones y tratamientos. La carta: contenido, estructura y diferenciación en la finalidad y uso. Tipos de cartas, circulares, comunicaciones breves, de régimen interno y externo. Abreviaturas comerciales y oficiales.
 5. Medios y equipos de comunicación, transmisión y elaboración de documentación e información escrita interna y externa. La máquina de escribir eléctrica-electrónica, el ordenador; el fax: finalidad, uso y limitaciones. Recepción y despacho de la correspondencia en la empresa. El correo electrónico.
 6. Proceso de compras en empresas industriales, comerciales y de servicios. Políticas de compras: Parámetros de decisión. Costes de aprovisionamiento. Etapas del proceso de compras. Petición de precios y ofertas. Selección de ofertas y proveedores. Formulación de pedidos. Control presupuestario en compras.
 7. Documentación relativa a la compraventa: Propuestas de pedido. Pedidos. Albaranes. Facturas. Legislación mercantil aplicable a la compraventa. Contrato de compraventa. La letra de cambio y el cheque.
 8. Existencias: Comerciales. Materias primas y otros aprovisionamientos. Productos en curso y terminados. Rotación de existencias. Stock óptimo y mínimo. Determinación de la cantidad económica de pedido y del período de reposición.
 9. Valoración de existencias. Precio de adquisición. Cálculo del coste de producción.
 1. Criterios de valoración de existencias. Documentación y normalización de la gestión de almacén. Realización de inventarios.
 1. Técnicas de comunicación aplicadas a las ventas. Técnicas sociológicas aplicadas. Técnicas de protocolo e imagen personal. Consecución de objetivos de ventas. Técnicas y procesos de negociación.
 2. Sistemas de organización y principios organizativos del Departamento comercial. Estructura organizativa. El flujo y tratamiento de la información en un Departamento comercial.
 3. Principios y fundamentos de marketing: Objetivos del marketing. Investigaciones de mercados. Motivaciones del consumidor. El marketing de servicios.
 4. Sondeos y estudios estadísticos: Objetivos y finalidades. La publicidad. Desarrollo de campañas publicitarias. Influencia sobre el consumidor de los resultados publicados de sondeos.
 5. El comprador: Cliente-consumidor. Normativa de regulación de sus derechos. Instituciones y organismos de protección al consumidor. Departamentos de atención al cliente en las empresas. El control de calidad y la normativa comunitaria.
 6. Departamento de ventas: Etapas del proceso de ventas. Métodos de fijación de precios. Elaboración de ofertas. Promociones. Técnicas de venta aplicadas.
 7. Impuestos en las operaciones de compraventa (I): El Impuesto sobre el Valor Añadido. Características. Ámbito de aplicación. Regímenes. Base imponible. Tipos de I.V.A. Modelos y plazos de presentación de la declaración-liquidación del I.V.A. Obligaciones formales del sujeto pasivo. Libros Registros.
 8. Impuestos en las operaciones de compraventa (II): Regla de prorrata. Exenciones, deducciones y devoluciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Regímenes especiales del I.V.A. Otros impuestos indirectos.
 9. Los archivos: Concepto y tipos de archivos. Mobiliario, herramientas y útiles de archivo. Funcionamiento habitual de un archivo. Sistemas de ordenación y clasificación, conservación, acceso, seguridad y confidencialidad de la información y documentación. El archivo informático. El control del archivo.
 1. Operatoria de teclados en ordenadores y máquinas eléctricas-electrónicas. Teclado estándar y teclado extendido. Teclado QWERTY. Teclado numérico. Teclas de función. Teclas de movimiento del cursor. Desarrollo de agilidad en el posicionamiento por filas: Fila dominante, fila base o normal, fila inferior y superior. El ratón.
 2. Procedimientos de desarrollo de destrezas en la operatoria de teclados. Indicaciones sobre la postura adecuada. Procedimientos de desarrollo de velocidad. Procedimientos de corrección de errores. Elaboración de textos y documentos. Utilización de sistemas audiovisuales en el desarrollo de destrezas.
 3. El Derecho Laboral. Fuentes del Derecho del trabajo. La Organización Internacional del Trabajo. El Estatuto de los Trabajadores. El contrato de trabajo: Estructura, tipos y principales características.
 4. Contrato de aprendizaje, contrato en prácticas, contrato a tiempo parcial, contratos de duración determinada. Contrato indefinido. Otros contratos de trabajo.
 5. El Proceso de contratación. Documentación relativa al proceso de contratación. Suspensión del contrato. Extinción del contrato. Oficinas de Empleo del Instituto Nacional de Empleo. Agencias Privadas de colocación.
 6. Retribución de los trabajadores: El Salario: Salario Base. Complementos salariales. Clases de salarios. La nómina: Requisitos de forma. Devengos. Deducciones. Retenciones a cuenta del Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
 7. Cálculo y confección de nóminas y seguros sociales. Incapacidad Temporal. Legislación.
 8. El Sistema de la Seguridad Social: Fines y campo de aplicación. Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. Entidades Gestoras y colaboradoras.
 9. Cotizaciones a la Seguridad Social. Contingencias. Tipos de cotización. Determinación y cálculo de las Bases de Cotización a la Seguridad Social. Documentos de cotización a la Seguridad Social y su tramitación.
 10. Relaciones laborales: Jornada y horario de trabajo. Horas extraordinarias. Calendario Laboral. Descanso semanal. Descanso anual. Festividades laborales. Régimen de vacaciones. Permisos. Condiciones de trabajo.
 11. Las organizaciones sindicales: Estructura y organización. Los convenios colectivos. Ámbito. Contenido. Duración. La representación de los trabajadores en la empresa. La huelga. Cierre patronal. Derechos y Obligaciones del empresario y del trabajador.
 12. El Derecho Administrativo. Fuentes. La división de los poderes. La jerarquía de las normas. Las normas y su publicación.
 13. Organización política y administrativa: Administración Central. Comunidades Autónomas. Administración Local. Organización de la Unión Europea.
 14. El presupuesto del Estado: Aspectos básicos. Elementos del presupuesto. Tipos. Elaboración. Procesos y procedimientos de aprobación del presupuesto.
 15. Ejecución del presupuesto: Contratos tipo: Contratación de obras. Contratación de suministros. Contratación de servicios.
 16. El acceso a la Función Pública: Provisión de puestos de trabajo. Relación de puestos de trabajo. Contratación de personal al servicio de la Administraciones públicas. Situaciones administrativas.
 17. Derechos de los funcionarios: Representación y negociación en la Administración pública. Deberes, incompatibilidades y responsabilidades de los funcionarios públicos.
 18. Procedimiento administrativo. Principios. Fases del procedimiento. Quejas y reclamaciones. Recursos: clases. Procedimiento contencioso administrativo. Participación del ciudadano en la administración. Oficinas de información y atención al ciudadano.
 19. Organización de la documentación en la Administración pública. Fondos documentales. Descripción. Clasificación. Ordenación y Archivo. Tipos de soportes.
 20. La informática: Evolución histórica. Funciones y fases de un proceso de datos. Proceso electrónico de datos. Representación interna de datos. Sistemas de codificación de caracteres. Archivos y registros.
 21. Sistemas informáticos: Estructura y funciones. Elementos de "hardware". Elementos de "software".
 22. Sistemas informáticos: Estructura lógica de la información. Representación interna de datos. Almacenamiento externo.
 23. Sistemas Operativos: Tipos. Características. Funciones. Estructura y componentes. Instalación.
 24. Sistemas Operativos: Interfaces de usuario. Utilidades para la gestión de discos y equipos periféricos. Instalación. Gestión de programas y archivos. Gestión de impresión.
 25. Explotación y administración de sistemas operativos monousuario y multiusuario. Protección de la información. Utilidades.
 26. Redes de ordenadores: Componentes. Arquitecturas de red. Medios de transmisión. Tipos de redes.
 27. Características de los sistemas operativos de red. Servidores dedicados y no dedicados. Interconexión de redes. Gestión de recursos. Comparativa entre los distintos tipos de redes locales.
 28. Teleproceso y redes informáticas. Objetivos y prestaciones. El canal de transmisión. El Modem. Redes de transmisión de datos.
 29. Procesadores de texto: Diseño de documentos. Funciones de edición. Procedimientos de trabajo con varios textos. Inserción de gráficos. Índices y sumarios. Macros.
 30. Procesadores de texto: Gestión de archivos. Procedimientos de protección de archivos. Control de impresión. Configuración de la impresora. Importación/exportación de datos.
 31. Hojas de cálculo: Estructura y funciones. Diseño y formato de las hojas. Funciones y fórmulas. Referencia a otras celdas. Macros.
 32. Hojas de cálculo: Gráficos. Tipos de gráficos. Gestión de archivos. Impresión. Importación/exportación de datos.
 33. Bases de datos: Tipos, estructuras y operaciones. Sistemas de gestión de bases de datos: Funciones y tipos.
 34. Bases de datos relacionales: Diseño. Estructura. Operaciones. Lenguaje SQL. Diseño de programas. Importación/exportación de datos.
 35. Estructura y funciones de programas gráficos y de autoedición. Tipos de gráficos. Procedimientos de diseño y presentación. Integración de gráficos en documentos.
 36. Paquetes integrados: Objetivos y funciones. Modularidad. Procedimientos de importación/exportación de datos.
 37. Utilización compartida de recursos, ficheros y datos entre aplicaciones informáticas. Diseño del sistema informático para su aplicación en la gestión de una empresa.
 38. Análisis de la reglamentación reguladora de la utilización de los medios de transporte. Requisitos administrativos necesarios para el transporte de mercancías peligrosas. Obtención de permisos.
 39. Análisis de la normativa reguladora de la contratación de cargas en las distintas modalidades de transporte. Tributos, tipos impositivos, sistemas de tarifas y facturación en las operaciones de transporte. El seguro en los distintos medios de transporte. Los costes de explotación en una empresa de transporte

Processos comercials

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

0591221 PROCESSOS COMERCIALS

Ordre d’1 de febrer de 1996
BOE de 13 de febrer

 1. El sistema comercial. Estructura y tendencias del comercio nacional/internacional. Interrelación del comercio con otros sectores. Formas de distribución.
 2. La investigación de mercados en la actividad comercial. Aplicación de las técnicas de obtención de información. Análisis y tratamiento estadístico de los datos. Utilización de aplicaciones informáticas.
 3. El marketing en la gestión comercial. Utilización de las políticas de marketing en la definición de estrategias comerciales.
 4. El marketing y el "merchandising". Planificación del "merchandising" en el establecimiento comercial.
 5. Estudio del comportamiento del cliente en el punto de venta. Teorías sobre la motivación. Identificación del tipo de cliente. Aplicación de instrumentos cuantitativos y cualitativos para el conocimiento del consumidor.
 6. Organización del punto de venta. Determinación y organización de los recursos humanos y materiales. Distribución de la superficie comercial. Aplicación de las técnicas de "merchandising" y de la normativa de seguridad e higiene. Utilización de aplicaciones informáticas.
 7. Constitución del surtido de las familias de productos. Aplicación de las reglas de implantación de productos para la optimización del lineal. Utilización de aplicaciones informáticas.
 8. La cartelística en el punto de venta. Análisis de las técnicas utilizadas en la elaboración de carteles y etiquetas. Aplicaciones informáticas.
 9. Interiorismo comercial. Análisis de las técnicas de escaparatismo. Programación del escaparate. Diseño y montaje de un escaparate.
 10. Análisis de la Publicidad en el Lugar de Venta. Determinación de las acciones promocionales de ventas. El "Merchandising" del fabricante.
 11. Control de las acciones de "Merchandising". Cuenta de explotación previsional. Análisis del rendimiento de la superficie de venta.
 12. La tecnología al servicio del "Merchandising". Instrumentos para la gestión del punto de venta.
 13. El sistema de transporte. Estructura y tendencias del transporte nacional/internacional. Interrelación del transporte con otros sectores. Actividades auxiliares del transporte.
 14. Marco jurídico y aspectos técnicos del transporte por carretera en operaciones comerciales nacionales/internacionales. Gestión de la documentación.
 15. Marco jurídico y aspectos técnicos del transporte marítimo en operaciones comerciales nacionales/internacionales. Gestión de la documentación.
 16. Marco jurídico y aspectos técnicos del transporte ferroviario en operaciones nacionales/internacionales. Gestión de la documentación.
 17. Marco jurídico y aspectos técnicos del transporte aéreo en operaciones comerciales nacionales/internacionales. Gestión de la documentación.
 18. Análisis de los aspectos técnicos y jurídicos del transporte multimodal de mercancías en operaciones comerciales nacionales/internacionales. Gestión administrativa de la documentación. La unidad de carga: el contenedor. Gestión y control informático.
 19. Análisis de las obligaciones legales de los distintos tipos de empresas mercantiles.
 20. Análisis de la legislación que regula los contratos mercantiles.
 21. Análisis de los costes de explotación en las empresas de transporte. Amortización técnica y fiscal de los medios de transporte. Provisiones para grandes reparaciones. Cálculo del precio por unidad de servicio para alcanzar el umbral de rentabilidad.
 22. Proceso de selección de los medios de transporte en operaciones de comercio nacional/internacional. Evaluación de alternativas.
 23. Gestión de la expedición de mercancías. Tratamiento de pedidos. Preparación de rutas de abastecimiento y gestión informatizada del seguimiento de mercancías.
 24. Análisis del seguro de transporte terrestre, marítimo y aéreo. Procedimiento de contratación. Declaración-liquidación de siniestros.
 25. Aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido en las operaciones de comercio interior, intercambios intracomunitarios y con terceros países. Declaración-liquidación. Gestión de la documentación.
 26. Contratación de los servicios de transporte en las distintas modalidades. Sistemas de tarifación y fletes. Facturación de los servicios. Gestión de la documentación
 27. Reglas y usos uniformes del comercio internacional. Aplicación de los INCOTERMS en el contrato de compraventa internacional. Interrelación de los INCOTERMS con los documentos de transporte.
 28. La función de la Aduana en el tráfico internacional. Análisis de la Normativa aplicable. Cumplimentación y tramitación de la documentación. Aplicaciones informáticas.
 29. Análisis de la normativa que regula los transportes de mercancías peligrosas, perecederas y de animales vivos. Gestión de la documentación. Aplicaciones informáticas.
 30. El proceso de logística comercial. Análisis de los intermediarios en la red logística.
 31. El almacenaje en la red logística. Diseño y organización de almacenes. Aplicación de la normativa de seguridad e higiene. Aplicaciones informáticas.
 32. Procedimientos para la recepción de las mercancías en el almacén. Equipos para el control. Documentación. Codificación y etiquetado de las mercancías. Aplicaciones informáticas.
 33. Almacenamiento y distribución interna de productos. Manipulación y mantenimiento de las mercancías en el almacén. Aplicación de la normativa de seguridad e higiene.
 34. Organización, funcionamiento y servicios básicos de los operadores logísticos. Centros logísticos. Plataformas logísticas multimodales.
 35. Modelos de distribución: Aplicación de la teoría de grafos para la optimización de la distribución comercial.
 36. Modelos de distribución: Utilización de algoritmos para optimizar las variables de tiempo, distancias, capacidad y acoplamiento en una red logística.
 37. Aplicación de métodos de programación lineal en el transporte. Soluciones básicas. Soluciones óptimas. Utilización de aplicaciones informáticas.
 38. Análisis de las variables calidad, plazo de entrega y precio en la distribución comercial. Organismos y procesos de certificación de la calidad. Control de los sistemas logísticos. Aplicaciones informáticas.
 39. Gestión de stocks: Tipos de stocks. Análisis de la demanda, los costes y los plazos en la gestión de inventarios.
 40. Gestión de stocks: Aplicación del método ABC. Análisis de los modelos de situaciones de stocks. Sistemas de gestión de inventarios.
 41. Gestión de stocks: Rotación de stocks. Período medio de maduración. Aplicación de las Normas contables para la valoración de existencias. Métodos de valoración de existencias. Elaboración de la documentación. Aplicaciones informáticas.
 42. Análisis de las nuevas técnicas para la organización, planificación y gestión de stocks.
 43. Análisis de los factores que determinan la selección de los embalajes. Señalización y rotulado. Normativa aplicable. Aplicaciones informáticas.
 44. Análisis de la normativa que regula los regímenes de almacenamiento en Comercio Internacional. Funcionamiento de los regímenes de almacenamiento. Formalidades y trámites. Normativa reguladora.
 45. Análisis del servicio de atención al cliente dentro del proceso de logística comercial. Procedimientos de resolución de incidencias. Nivel de servicio. Análisis coste/beneficio.
 46. Análisis de la Normativa en materia de consumo. Entidades y organismos para la defensa de los consumidores/usuarios.
 47. Los centros documentales: Organización, funciones y servicios. Legislación y normativa sobre archivos, bibliotecas y centros de documentación. Integración de servicios informáticos.
 48. El proceso documental. Aplicación de técnicas de catalogación y archivo. Tratamiento de la información/documentación en materia de consumo. Aplicaciones informáticas.
 49. Procedimiento de elaboración de documentos en materia de consumo. Métodos de obtención de información. Aplicaciones infomáticas.
 50. Aplicación de las técnicas de comunicación y negociación en los servicios de atención al cliente/consumidor. Aplicaciones informáticas.
 51. Sistemas informáticos: Estructura y funciones. Elementos de "hardware". Elementos de "software".
 52. Sistemas informáticos: Estructura lógica de la información. Representación interna de datos. Almacenamiento externo.
 53. Sistemas Operativos: Tipos. Características. Funciones. Estructura y componentes. Instalación.
 54. Sistemas Operativos: Interfaces de usuario. Utilidades para la gestión de discos y equipos periféricos. Instalación. Gestión de programas y archivos. Gestión de impresión.
 55. Explotación y administración de sistemas operativos monousuario y multiusuario. Protección de la información. Utilidades.
 56. Redes de ordenadores: Componentes. Arquitecturas de red. Medios de transmisión. Tipos de redes.
 57. Teleproceso y redes informáticas. Objetivos y prestaciones. El canal de transmisión. El Modem. Redes de transmisión de datos.
 58. Procesadores de texto: Diseño de documentos. Funciones de edición. Procedimientos de trabajo con varios textos. Inserción de gráficos. Índices y sumarios. Macros.
 59. Procesadores de texto: Gestión de archivos. Procedimientos de protección de archivos. Control de impresión. Configuración de la impresora. Importación/exportación de datos.
 60. Hojas de cálculo: Estructura y funciones. Diseño y formato de las hojas. Funciones y fórmulas. Referencia a otras celdas. Macros.
 61. Hojas de cálculo: Gráficos. Tipos de gráficos. Gestión de archivos. Impresión. Importación/exportación de datos.
 62. Bases de datos: Tipos, estructuras y operaciones. Sistemas de gestión de bases de datos: Funciones, tipos.
 63. Bases de datos relacionales. Diseño. Estructura. Operaciones. Lenguaje SQL. Diseño de programas. Importación/exportación de datos.
 64. Aplicaciones gráficas y de autoedición: Estructura y funciones. Tipos de gráficos. Procedimientos de diseño y presentación. Integración de gráficos en documentos.
 65. Paquetes integrados: Tipos, características y funciones. Modularidad. Funciones y procedimientos para la importación/exportación de datos.

 

Procediments sanitaris i assistencials

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

0591220 PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

Ordre d’1 de febrer de 1996
BOE de 13 de febrer

 1. Vigilancia del paciente: signos a observar, valorar y anotar. Constantes vitales: definición, técnicas de cuantificación y registro. Técnicas de medidas somatométricas.
 2. Higiene y aseo del enfermo. La piel.
 3. Descripción anatómica y bases fisiológicas del aparato urinario: riñón y vías urinarias. Fisiología renal.
 4. Valoración del estado de salud. Técnicas de exploración médica.
 5. Anatomofisiología de la mecánica articular: actividad y ejercicio.
 6. Técnicas de movilización, traslado y deambulación.
 7. Respuestas fisiológicas a la inmovilidad. Etiología y patogenia de las úlceras por decúbito.
 8. Farmacología general: formas farmacéuticas, mecanismos de actuación, vías de administración e indicaciones y contraindicaciones.
 9. Automedicación. Reacciones adversas a medicamentos. Farmacovigilancia.
 10. Fundamentos y criterios de actuación en situaciones de primeros auxilios. Descripción de técnicas.
 11. Descripción anatómica y bases fisiológicas del aparato circulatorio: anatomía del corazón y grandes vasos. Fisiología cardiovascular.
 12. Descripción anatómica y bases fisiológicas del aparato respiratorio: vías respiratorias y pulmón. Fisiología.
 13. Concepto, fundamento y técnicas de limpieza, desinfección y esterilización.
 14. Estructura y composición de una unidad de paciente.
 15. Concepto, etiología, epidemiología y medidas de prevención de las infecciones nosocomiales.
 16. Principios metodológicos de las técnicas generales de cuidados a pacientes.
 17. Técnicas de procesamiento de residuos clínicos biológicos y no biológicos: normativa vigente. Recogida y transporte de muestras biológicas a otras unidades.
 18. Área de trabajo en consultas odontoestomatológicas: funcionamiento, características, prestaciones y mantenimiento del material y equipos.
 19. Transmisión de enfermedades y control de la contaminación en la clínica dental. Higiene y protección de trabajadores y pacientes.
 20. Instrumentación básica y secuencia de posiciones en los procedimientos de instrumentación y ayuda en consultas odontoestomatológicas.
 21. Normas fundamentales de protección radiológica: riesgos, efectos, vigilancia médica de los trabajadores profesionalmente expuestos, control dosimétrico y medidas de protección del personal y de los pacientes.
 22. Radiografía intra y extraoral: material, equipos, técnicas de proyección y de almacenamiento.
 23. Normativa sobre Seguridad e Higiene en centros e instituciones sanitarias: Manual de Seguridad y Plan de emergencias. Aplicación en el laboratorio de Anatomía Patológica y Citología.
 24. Microscopía: fundamentos y tipos.
 25. Microtomía de tejidos: equipo y técnicas de corte.
 26. Técnicas de tallado, fijación e inclusión en Anatomía Patológica y Citología: fundamento, metodología y aplicaciones.
 27. Técnicas de coloración y tinción en Anatomía Patológica y Citología: fundamento, metodología y aplicaciones.
 28. Técnicas histoquímicas e inmunohistoquímicas de identificación en Anatomía Patológica y Citología: fundamento y aplicaciones.
 29. Fundamentos básicos de las técnicas fotográficas: tipos de luz, materiales fotosensibles y tipos de cámaras. Principales aplicaciones de la fotografía médica.
 30. Técnicas y materiales utilizados en la fotografía de muestras necrópsicas.
 31. Técnicas de microfotografía: metodología y aplicaciones.
 32. Alimentación, nutrición y dietética: aspectos históricos y sociales.
 33. Anatomofisiología de la ingestión, digestión y absorción de alimentos.
 34. Alimentación y salud: necesidades nutritivas e ingestas recomendadas.
 35. Elaboración de dietas adaptadas a las necesidades del individuo sano. Aplicaciones informáticas para el cálculo, adaptación y elaboración de dietas.
 36. Composición y clasificación de los alimentos por su función nutritiva y origen.
 37. Características organolépticas, químicas y nutritivas de los alimentos.
 38. Microbiología aplicada a la alimentación: usos industriales.
 39. Cadena alimentaria de los principales grupos de alimentos.
 40. Factores extrínsecos e intrínsecos de los alimentos implicados en los tratamientos tecnológicos de conservación, higienización y regeneración de los mismos.
 41. Tratamientos físicos y químicos de conservación, higienización y regeneración de los alimentos. Relación con las características de los mismos y fase de la cadena alimentaria.
 42. Alteración y adulteración en los alimentos. Efectos organolépticos, químicos y nutritivos. Repercusión en la salud de personas y colectivos. Sustancias tóxicas naturales de los alimentos: caracterización, riesgos para la salud humana y medidas de prevención.
 43. Contaminación biótica y abiótica de los alimentos: origen, causas y riesgos para la salud. Características generales de las enfermedades transmitidas por los alimentos.
 44. Parámetros indicadores de la calidad de los alimentos: definición, valores de referencia y normas de calidad.
 45. Valoración del estado nutricional del individuo: historia dietética, somatometría y pruebas de laboratorio.
 46. Técnicas de toma de muestras en alimentos: material, instrumental, medios de conservación y transporte. Normativa legal sobre toma de muestras.
 47. Métodos analíticos cualitativos de determinación de las características físico-químicas y microbiológicas de los alimentos. Técnicas de preparación de las muestras para su análisis.
 48. Características generales de los equipos e instrumental utilizados en las determinaciones físico-químicas y microbiológicas de los alimentos: descripción y aplicaciones.
 49. Legislación alimentaria: Código Alimentario Español, reglamentación, normas de calidad y otras normas de vigilancia y control.
 50. Características generales de los procedimientos de manipulación y elaboración de los alimentos en condiciones de seguridad. Factores contribuyentes en la transmisión de enfermedades.
 51. Modelos sanitarios. Estructura del Sistema Sanitario Público en España.
 52. Estructuras orgánicas y funcionales de instituciones sanitarias públicas y privadas.
 53. Sistemas de almacenamiento de documentación clínica. Organización y gestión de archivos clínicos.
 54. Estadística descriptiva: población, muestra y técnicas de muestreo. Aplicación a la explotación de datos sanitarios.
 55. Estadística inferencial: tablas estadísticas, tratamiento de la información recogida y tipos de representación gráfica. Contraste de hipótesis. Aplicación a la explotación de datos sanitarios.
 56. Demografía: índices demográficos e indicadores sanitarios. Aplicación en la validación y explotación de las bases de datos sanitarios.
 57. Epidemiología: factores de frecuencia y distribución. Aplicación en la validación y explotación de las bases de datos sanitarios.
 58. Arquitectura de un sistema informático básico y sus periféricos: unidades de entrada/salida de datos y sistemas de almacenamiento de datos.
 59. Sistema operativo. Comandos. Sistemas de protección de datos y de recuperación de la información: perfil de búsqueda.
 60. Programas de utilidades accesorios al sistema operativo: procesadores de texto, procesadores de gráficos, bases de datos, hojas de cálculo, programas estadísticos y de gestión y control.
 61. Anatomía, fisiología y patología del aparato estomatognático.
 62. Exploración intraoral y extraoral: técnicas, material y evaluación.
 63. Técnicas de prevención en Odontología: exploración y registro de caries, sellado de fosas y fisuras y tratamientos con flúor.
 64. Exploración y registro periodontal. Pruebas específicas de determinación de susceptibilidad a la caries y a la enfermedad periodontal.
 65. Exploración y detección del cálculo dental. Tipos de depósitos.
 66. Índices de placas y gingivales.
 67. Hipersensibilidad dental: etiología y tratamiento.
 68. Pulido dentario: tinciones dentales y técnicas de pulido.
 69. Técnicas de eliminación de depósitos macroscópicos: indicaciones, contraindicaciones, precauciones, características y aplicaciones de los instrumentos sónicos y ultrasónicos que se utilizan.

 

Pàgina 1 de 4