Oposicions: La Confedereació d'STEs, amb presència dels respresentants de l'STEI rebutja la proposta del MECD

Ahir, 8 de novembre, es va celebrar el secretariat de la Confederació d’STEs amb presència dels representants de l’STEI que va rebutjar la proposta del Ministeri d’Educació sobre l’accés a la funció pública docent

Mesa Sectorial Estatal sobre el procés d'estabilització

El secretariat de STEs, al qual pertany l’STEI, acordà per unanimitat:

Rebutjar per insuficient la proposta ministerial de modificació del sistema d’accés a la funció pública docent (RD 270/2007)

El model d’accés que defensa l’STEI és d’un accés diferenciat que consistiria en una doble via en què les places ja ocupades pel professor interí serien d’oferta per a aquest col·lectiu i les places noves (com a conseqüència de l’increment de plantilla, jubilacions, etc.), de concurrència oberta per via lliure d’acord amb els principis de mèrit, capacitat i publicitat.

En tot cas, vàrem acordar de proposar a la resta d’organitzacions sindicals de la mesa sectorial d’educació estatal confluir amb una demanda en què en el model actual de concurs-oposició la fase d’oposició consti d’una prova que avaluï les capacitats didàctiques dels professors i l’aplicació pràctica dels coneixements de llur especialitat. És a dir, que la prova no tingui caràcter eliminatori. I que la fase de concurs es ponderi l’experiència docent fins al màxim permès legalment (45%). També volem denunciar que el Ministeri volia tancar en fals la negociació fent un simple maquillatge de l’actual model d’accés a la funció pública docent.

Davant aquesta tessitura, la confederació i la resta de sindicats presents a la mesa d’educació exigiren al Ministeri que continuàs el procés de negociació i formulàs una proposta més definida.

Hem de denunciar que l’esmentada proposta del Ministeri no recull la proposta no de llei aprovada en el Congrés dels Diputats del dia 7 de novembre que reclamava un procés extraordinari i transitori per regular de manera satisfactòria no només la consolidació de les plantilles sinó de les persones que l’ocupen actualment. Nosaltres ens oposam que l’oferta d’ocupació pública pugui significar un ERO massiu. És per això que, en conseqüència, demanam fer un front comú amb la resta de sindicats per tal que la proposta d’accés inclogui les característiques de proves no eliminatòries i es ponderi fins al màxim permès l’experiència docent.

I aquí reclamam a la Conselleria d’Educació que iniciï els tràmits per fer possible la negociació d’un nou Pacte d’Estabilitat dels professors interins de les Illes.

Palma, 9 de novembre de 2017