Mesa Sectorial Estatal sobre el procés d'estabilització

3ª Mesa de negociació, de 7 de novembre

Aquest matí del 7 de novembre hem assistit a la tercera mesa sectorial del MECD per negociar el procés d'estabilització per aplicació de l'Acord per a la millora de l'ocupació pública del 29 de març i els Pressupostos Generals de l'Estat de l’any 2017.

La Confedereació d'STEs, amb presència dels respresentants de l'STEI rebutja la proposta del MECD

Resum

 • El MECD recorda que segons l'acord del 29 de març, signat per alguns sindicats, aquests processos no són per a la consolidació de les persones que fan feina, sinó per estabilitzar les plantilles dels centres.
 • El MECD creu viable reduir les interinitats al 8% en cinc anys.
 • Es ponderen les fases d'oposició en un 60% i la fase concurs en un 40%.
 • Les proves seguiren essent eliminatòries.
 • La part pràctica segueix present a totes les especialitats.
 • S'accepta augmentar en un la quantitat de bolles pels temaris.
 • Es mantenen els temaris pel 2018. El 2019 ja n'hi haurien de nous.
 • S'augmenta 10 el màxim nombre màxim d'anys d'experiència docent computables. Cada any valdrà 0,7 punts.

Per part del Ministeri

 • Consideren que és viable que es pugui reduir la taxa d'interinitat al 8% a través d'aquests processos d'estabilització.
 • Insisteixen que aquests processos són per a l'estabilització de plantilles, no la consolidació de les persones que ocupen les places.
 • Quant als criteris utilitzats per les CCAA respecte de les places a convocar, el Ministeri manifesta que tracten de coordinar a les CCAA sense imposar-se.
 • En la Comissió d'Educació del passat 30 d'octubre, en la qual es reuneixen el MECD i les Conselleries d'Educació es van prendre les següents decisions:
  1. Totes les CCAA es van manifestar a favor dels canvis en el sistema d'accés que proposa el Ministeri referent a donar major pes a l'experiència docent en la fase de concurs i al canvi de ponderació de les fases de concurs i oposició (60% oposició i 40% el concurs).
  2. No hi havia acord en el fet que les proves no fossin eliminatòries, així que van haver de votar-ho i el resultat va quedar així: 9 territoris (del PP) a favor de les proves eliminatòries i 8 en contra. El MECD va votar pel seu àmbit de gestió, que amb l'aplicació de l'art. 155 de la Constitució abasta també Catalunya.
  3. Totes les CCAA han demanat que s'elimini la taxa de reposició.
  4. La majoria estan d'acord en la necessitat de coordinar-se quant a places, cossos docents i especialitats, dates de convocatòries, etc.
 • Accepta alguns canvis proposats per algunes OOSS, però el caràcter de les proves no és negociable. Aposten per proves eliminatòries.
 • Quant als temaris, encara que s'havien compromès a lliurar-nos en aquesta mesa els esborranys, afirmen que han tingut un problema informàtic i que ens els enviaran properament.

Per part de STEs-I:

Es van presentar al·legacions per escrit on reclamem voluntat política per implementar mesures legals que assegurin el treball dels funcionaris interins consolidant-ho com a funcionari de carrera. Apostem per l'estabilització de les plantilles i de les persones que ocupen les places.

Les valoracions i propostes van ser les següents:

 • Requerim un Accés Diferenciat a la Docència que respecti els requisits constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, o en defecte d'això l'aplicació de l'article 61.6 de l'EBEP. Entenem que l'extraordinari de la situació, per aplicació de l'Acord de 29 de març que no subscrivim i el contingut del qual no acceptem, justifica arbitrar processos d'ingrés extraordinaris que permetin consolidar l'ocupació al professorat interí.
 • Vam mostrar el nostre desacord amb què el Ministeri s'escudi en el que proposen les CCAA perquè les proves siguin eliminatòries. Apel·lem al fet que es tingui en compte a la majoria sindical d'aquesta Mesa de negociació, que som els legítims representants dels professors i que defensem majoritàriament que no siguin eliminatòries.
 • Pel que fa al Projecte presentat pel MECD, valorem els següents ítems:

1. És manifestament insuficient perquè implica una lleugera modificació del RD 276/2007 en la valoració de l'experiència docent en la fase de Concurs i la ponderació de les Fases d'Oposició i el Concurs de Mèrits.
2. La Fase d'Oposició no hauria de ser eliminatòria per sumar el Concurs de Mèrits.
3. Les Fases d'Oposició i de Concurs haurien de ponderar-se igual, un 50% en cada cas.
4. La fase d'oposició hauria de consistir en una única prova relacionada amb la pràctica docent i no hauria d'estar determinada per proves memorístiques basades en uns temaris, sinó pels continguts curriculars de l'especialitat, la competència pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici de la docència. Ara bé, si els processos selectius es desenvolupen sobre la base de temaris, proposem:

  • Augmentar el nombre de temes a triar.
  • No incloure prova pràctica de l'especialitat.
  • Defensa d'una memòria o programació.
   En qualsevol cas, cap de les parts o proves han de ser eliminatòries.

5. La Fase de Concurs hauria de valorar preferentment l'experiència docent prèvia. La proposta de l'Administració (que es queda en un 12.5 % del total) està molt lluny de les sentències emeses pel Tribunal Constitucional, el 45 % del total. A més, és necessari incrementar també el temps de serveis computable.
6. Revisar l'equivalència de titulacions. Aplicar correspondències MERCES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) als títols universitaris pre-Bolonya.
7. La DT 17ª de la LOE no exigeix la Fase de Pràctiques una vegada superat el concurs-oposició. Aquesta no hauria d'aplicar-se al professorat interí amb almenys un any d'experiència docent previ.
8. Garantir la transparència, objectivitat i equanimitat dels tribunals. Reclamació i revisió de totes les parts de la fase d'oposició.
9. Garantir l'anonimat de les persones aspirants a les proves escrites.

De les propostes i al·legacions que hem presentat els STEs-i, el MECD accepta (en principi):

 1. Que els anys computables d'antiguitat s'incrementin. El MECD proposa ampliar-los a 10 (0.7 per any).
 2. Incrementar el nombre de temes a triar.

El Ministeri pretenia tancar avui la negociació i hem hagut d'insistir que no es pot tancar sense que es lliuri un document definitiu en el qual s'apleguin les aportacions acceptades.

D'altra banda, informar que aquest matí s’ha aprovat a la Comissió d'Educació del Congrés una PNL presentada pel Grup parlamentari UNITS PODEM sobre aquests processos d'estabilització i la consolidació del professorat interí. Esperem que finalment la negociació continuï la setmana vinent i que aquesta PNL aprovada ens serveixi d'ajuda en les nostres reivindicacions.

Des de STEs-I, continuarem insistint en la necessitat de negociar un sistema d'accés extraordinari que permeti consolidar l'ocupació al professorat interí.


Madrid, 7 de novembre de 2017