Barem interinitats 2017-18

AP 1. És la puntuació que s'obté per l'experiència docent. És la suma dels subapartats següents:

AP 1.1 Experiència docent a centres públics en especialitats del mateix grup.

AP 1.2 Experiència docent a centres públics en especialitats d'altres grups.

AP 1.3 Experiència docent a centres privats o concertats en especialitats del mateix grup.

AP 1.4 Experiència docent a centres privats o concertats en especialitats d'altres grups.

AP 1.5 Experiència docent com a professor visitant (EUA, Canadà) o en el programa de seccions bilingües a Europa central i oriental, la Xina o països extracomunitaris.

AP 1.6 Experiència docent a universitats públiques.

AP 2. Formació acadèmica i activitats de formació. És la suma dels subapartats següents:

AP 2.1 Nota mitjana de l'expedient acadèmic.

AP 2.2 Doctorat i premis extraordinaris.

AP 2.3 Altres titulacions universitàries.

AP 2.4 Titulacions d'ensenyaments de règim especial (EOI, Conservatori).

AP 2.5 Titulacions de català.

AP 2.6 Activitats de formació permanent del professorat.