L’STEI guanya el contenciós que reconeix tots els sexennis als docents interins

Des del novembre de 2006, gràcies a l’acord promogut per l’STEI amb l’administració, els funcionaris docents interins tenen reconegut un sexenni. En canvi, els funcionaris de carrera en tenen reconeguts fins a 5.

Des del novembre de 2006, gràcies a l’acord promogut per l’STEI amb l’administració, els funcionaris docents interins tenen reconegut un sexenni. En canvi, els funcionaris de carrera en tenen reconeguts fins a 5.

Ja fa 2 anys, l’STEI inicià la via administrativa per aconseguir que el personal docent interí tengués reconeguts els mateixos drets que els funcionaris de carrera.

 Dia 7 de maig, per primera vegada, un jutjat de les Illes Balears “reconeix el dret dels demandants a la percepció del complement de formació corresponent als sexennis que hagi complert, de la mateixa manera ho tenen els funcionaris de carrera, amb efectes retroactius respecte dels quatre anys immediatament anteriors a la datat de sol·licitud”. A més, la sentència diu que no hi ha possibilitat de recurs ordinari.

Per cada tram de sis anys, els interins que han guanyat la sentència cobraran al voltant de 105€ mensuals bruts, amb efectes econòmics de quatre anys enrere.

Aquesta sentència ha reconegut al col·lectiu que es va decidir a interposar amb l’STEI el contenciós administratiu el que abans hem esmentat. Podria tenir conseqüències per a tot el col·lectiu de funcionaris docents interins (al voltant de 2500 persones), sempre que els requisits d’antiguitat (12 anys o més d’antiguitat) i formació necessaris (100h per cada tram de sis anys).

L’STEI instarà a l’administració a executar l’esmentada sentència a les persones demandants i reclamarà obrir un procés de negociació per l’aplicació a tot el col·lectiu de professorat interí que reuneixi els requisits, a més dels endarreriments corresponents.

Des de l’STEI convidam a tot el col·lectiu de professorat interí a venir al sindicat per iniciar els tràmits per al reconeixement d’aquest dret, tal com ja hem fet per a totes les persones que han guanyat la sentència.

Reclama els teus drets