Les Juntes de Personal Docent no Universitari acorden paralitzar tota l’activitat laboral en els centres docents

Acorden que els equips directius no assisteixin als centres mentre duri l’estat d’alarma

Les Juntes de Personal Docent no Universitari de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera han comunicat fa uns minuts el tancament dels centres educatius, en base als articles 14 i 21 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Aquesta mesura és d'aplicació immediata.

L'autoritat laboral té 24h per anul·lar o ratificar la mesura.


Acord de la Junta de Personal Docent no Universitari d'Eivissa i Pitiüsses

Acord de la Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca

Acord de la Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca

Les Juntes de Personal Docent no Universitari de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera han acordat el tancament dels centres educatius i que tant els equips directius com la resta de docents no han d’assistir als centres docents, mentre estiguin en vigor les mesures decretades pel Govern de l’Estat en aplicació de l’estat d’alarma.

Davant les noves instruccions emeses per la Conselleria d’Educació en què es determina que els membres dels equips directius han d’assistir als centres educatius per torns, les Juntes de Personal Docent no Universitari, en aplicació de les atribucions que li atorga la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals de representació dels treballadors, han sol·licitat que s’aturi tota l’activitat laboral en els centres docents per a garantir la protecció de la salut de tot el personal.

En aquest sentit l’article 14.1 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, estableix que “els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball”. Per altra banda, l’article 21.1 de l’esmentada Llei preveu que “quan els treballadors estiguin o puguin estar exposats a un risc greu i imminent en ocasió del seu treball, l’empresari estarà obligat a informar com més aviat millor tots els treballadors”. La mateixa Llei estableix que “en cas de perill greu, imminent i inevitable, els treballadors han de poder interrompre la seva activitat i, si fos necessari, abandonar immediatament el lloc de treball”.

Pels motius exposats anteriorment, les Juntes de Personal Docent no Universitari de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera han acordat la paralització total de l’activitat laboral en els centres docents, inclosa la presència dels equips directius, tal com ha comunicat un escrit registrat i adreçat tant a la Conselleria d’Educació com a la Conselleria de Treball, perquè actuïn amb la màxima rapidesa per a preservar la salut dels treballadors, tal com pertoca a l’Administració.

Cal recordar que, un cop registrat aquest escrit, l’autoritat laboral disposa d’un termini màxim de 24 hores per a ratificar o anul·lar la petició que se li planteja.

 

17 de març de 2020