FOLC (Pla de Formació Lingüística i Cultural de català) 2019-20. Cursos presencials i proves lliures

Cursos presencials

 • Matrícula: del 4 al 18 de novembre de 2019. termini conclòs
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: 26 de novembre de 2019
 • Presentació d’esmenes a les llistes provisionals: del 27 al 29 de novembre de 2019
 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits: 10 de desembre de 2019
 • Més informació

Proves lliures

 • Matrícula: del 8 al 22 de gener de 2020
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: 28 de gener de 2020
 • Presentació d’esmenes a les llistes provisionals: del 29 al 31 de gener de 2020
 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits: 5 de febrer de 2020
 • Realització dels exàmens: setmana del 16 al 20 de març de 2020
 • Més informació

Certificats

Segons la nostra funció , necessitarem un certificat o un altre.

 • Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana al primer cicle de l’educació infantil (CCI): habilita per a la docència en llengua catalana en el primer cicle de l’educació infantil (0-3 anys).
  Segons la disposició transitòria primera de l’Ordre de FOLC, els tècnics superiors en educació infantil o amb titulacions equivalents acadèmicament o professionalment que treballen al primer cicle d’educació infantil (0-3 anys) disposen fins al 31 d’agost de 2021 per obtenir aquest certificat.
 • Certificat de capacitació per a l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació infantil i primària (CCIP): habilita per a la docència de i en llengua catalana a tota l’educació infantil i a l’educació primària. També capacita per fer classes en català a primer i segon d’ESO i a les especialitats d’audició i llenguatge i pedagogia terapèutica, a la formació professional bàsica i als ensenyaments inicials de persones adultes.
  Poden fer classes de català a primer i segon d’ESO els mestres que, a més de disposar del CCIP, tenen el diploma de mestre de català de les Illes Balears (expedit pel rector de la Universitat de les Illes Balears a proposta de la Comissió Mixta Ministeri d’Educació - Consell General Interinsular) o el títol de professor de llengua catalana del Pla de Reciclatge i Perfeccionament del Professorat de i en Llengua Catalana o del Pla de Reciclatge i de Formació Lingüística i Cultural. Així mateix, també poden impartir llengua i literatura catalanes al primer cicle d’ESO els mestres que han adquirit l’especialitat de català mitjançant la superació d’un concurs oposició i els que varen ser adscrits com a professors de llengua i literatura catalanes al primer cicle d’ESO.
 • Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana a l’educació secundària (CCS): habilita per exercir docència en llengua catalana a tota l’educació secundària, a la formació professional, a totes les especialitats de l’educació de persones adultes i als ensenyaments de règim especial.

Requsists per accedir a cada certificat

 • CCI: B2 de coneixements de llengua catalana.
 • CCIP: C1 de coneixements de llengua catalana.
 • CCS: C1 de coneixements de llengua catalana.

Pla d'estudis de cada certificat

 • CCI
  • Llengua catalana i cultura popular. Durada: 21 h
 • CCIP
  • Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura. Durada: 30 h
  • Didàctica de la llengua catalana. Durada: 21 hores
 • CCS. Un dels seminaris següents en funció de la titulació i de l’àrea o àrees que imparteix.
  • Seminari de tractament de llengües en el currículum, adreçat als professors d’àrees lingüístiques de l’educació secundària i de l’educació d’adults i als de les escoles oficials d’idiomes. Durada: 21 h
  • Seminari de llenguatge específic per a humanitats, adreçat als professors amb estudis de la branca d’arts i humanitats i de la branca de ciències socials. Durada: 21 h
  • Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic, adreçat als professors amb estudis de la branca de ciències, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura. Durada: 21 h
  • Seminari de llenguatge específic jurídicoadministratiu, adreçat als professors amb estudis de la branca de ciències jurídiques. Durada: 21 h.