Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia XX de XX de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears