Petició a la UIB

Excel·lentíssim i magnífic rector de la Universitat de les Illes Balears, 

Il·lustríssim senyor director del Departament de filologia catalana i lingüística general de la Universitat de les Illes Balears,

 

Ens dirigim a vostès per fer-los una petició. Després de la reunió realitzada amb membres de tota la comunitat educativa a la Sala de Juntes de l’edifici Ramon Llull, al campus de la UIB, per tractar dels efectes negatius de l’aplicació del Decret de tractament integrat de llengües (Decret TIL) al sistema educatiu illenc i per trobar accions conjuntes i coordinades per salvaguardar un sistema lingüístic escolar que funciona, us demanam, a la Universitat de les Illes Balears, -entitat consultiva en matèria de llengua catalana, tal com preveu l’Estatut d’Autonomia-, un informe sintètic sobre l’estat de la normalització lingüística a les illes, per tal de poder-lo adjuntar a l’argumentari de la impugnació del Decret TIL que, des del nostre sindicat, feim comptes dur a terme davant els tribunals de justícia abans de dia 15 de juny de 2013.

L’Estatut d’Autonomia encomana als poders públics que, progressivament, normalitzin la llengua catalana fins que aquesta arribi a la igualtat plena amb l’altra llengua oficial. El Decret de tractament integral de llengües, previst per implantar durant el curs 2013-2014 als centres educatius de les illes Balears, en comptes de regular una normalització progressiva de la llengua catalana, imposa una regressió en la normalització del català als centres educatius, ja que redueix la presència del català d’un 50% a un 30% o en el pitjor dels casos a un 20%.

El Consell Consultiu, òrgan que elabora preceptivament els dictàmens de les lleis, decrets i normatives que posa en marxa el govern, informa que el Decret TIL s’ajusta a llei i li dóna el seu vist, diu que la normalització del català ja està assolida. Veure punt 5.2. de l’apartat quart del capítol II Consideracions jurídiques: 

5.2. Ciertamente, por otro lado, no puede desconocerse que nuestra Ley de Normalización Lingüística tiene como uno de sus objetivos el de «asegurar el conocimiento y el uso progresivo del catalán como lengua vehicular en el ámbito de la enseñanza» (art. 1, 2.b) y que, al referirse a la «Enseñanza» establece que «La Administración debe tomar las medidas oportunas para que la lengua catalana sea utilizada progresivamente en todos los centros de enseñanza a fin de garantizar su uso como vehículo de expresión normal[…]»(art. 22.2). Mas, en tal aspecto, es obligado también tener en cuenta: a) Por una parte, que dicha Ley, tras una vigencia de una treintena de años, ha producido ya sus frutos, no solo a nivel general (como así resulta de la apreciación del detalle —al que se refiere la Exposición de Motivos de la Ley 9/2012, de 19 de julio, antes ya citada— de que «en la actualidad […] la inmensa mayoría del personal al servicio de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears tiene certificados de conocimiento de catalán que le permiten atender los derechos lingüísticos de los ciudadanos»), sino también en el campo específico de la enseñanza, a lo que han contribuido decisivamente normas reglamentarias (como el Decreto 92/1997, de 4 de julio, regulando el uso «de» y «en» lengua catalana en los centros docentes no universitarios de las Illes Balears), (.....) Ello máxime cuando tal normalización ha sido ya parcialmente conseguida —según antes hemos dicho— y, por otro lado, su progresividad tiene carácter esencialmente transitorio y limitado, hasta la consecución del objetivo de la normalización deseada.

Dels 9 membres que té el Consell Consultiu 5 voten a favordel dictamen i 4 hi voten en contra. Aquests 4 expressen per escrit la seva discrepància en el vot particular. 

Per tant arribats en aquest punt, la pregunta que sol·licitam que ens contesti la universitat és: 

"La normalització lingüística de la llengua pròpia de les illes Balears, la llengua catalana, ja ha posat aquesta llengua en un nivell d'igualtat pel que fa a coneixement i ús socials respecte de l’altra llengua oficial?"  

Us agrairíem que ens pugueu fer arribar aquesta petició tan aviat com sigui possible i restam a la vostra disposició per resoldre qualsevol qüestió que ens vulgueu plantejar. 

 

Moltes gràcies per endavant.