Més places de durada trimestral per cobrir baixes COVID-19, sense centre fix

El segon trimestre, a més de les places trimestrals COVID sense centre fix ja exitents el primer trimestre, se'n crearan algunes de noves, a totes les illes:

 • Cos de mestres: 20 places.
 • Cos de secundària. Es podrien tornar a treure places del cos de secundària, però no apareixerien fins el tràmit del 15 de gener.

Les places apareixeran en un tràmit ordinari addicional de l'11 de gener (devers les 14h) al 13 de gener (a les 12h).

accés al tràmit de substitucions

Nomenaments de durada trimestral per cobrir baixes COVID-19 de curta durada, sense centre fix

 • Les places són per cobrir les baixes relacionades amb la COVID-19 de tutors responsables de grup d'infantil o de primària o professors d'ensenyament secundari (places d'àmbit, en principi).
 • S'adjudicaran en el procediment ordinari de substitucions del cap de setmana.
 • La durada d'aquestes places (i, per tant, també el nomenament) és trimestral: acabaran a final de trimestre, abans de l'inici de les vacances corresponents. S'oferiran a l'inici de cada trimestre escolar tot i que, si hi hagués necessitat, se'n podrien oferir de noves a mitjan trimestre. No tendran un centre fix, ja que l'objectiu és poder cobrir les necessitats urgents que puguin sorgir de substitucions de curta durada. D'aquesta manera, les persones que seleccionin aquestes places tendran un nomenament trimestral (amb els punts i retribucions correpsonents) i aniran canviant de centre d'acord amb les necessitats de cada moment.
 • Les places estaran centrades en una illa concreta, de manera que totes les substitucions que es puguin cobrir durant el trimestre seran a la mateixa illa, excepte en el cas d'Eivissa i Formentera, que la consideren la mateixa unitat territorial.
 • No és obligatori seleccionar aquestes places, però, si se seleccionen, en cap cas no s'hi podrà renunciar, ni tan sols pels motius habituals (maternitat, baixa, fill menor de tres anys...)
 • Les persones a qui adjudiquin aquestes places seran objecte de tutorització (si encara no haguessin estat tutoritzats/des), si no és que hi hagi un informe desfavorable d'un director de centre, amb el vistiplau del Departament d'Inspecció Educativa.

Com podem identificar aquestes places?

Al tràmit es poden identificar de la següent manera:

PERFIL Substitucions inajornables de curta durada relacionades amb COVID19 : Plaça irrenunciable. Incorporació immediata. Plaça multicentre en una mateixa illa. El professor s'haurà d'incorporar a diferents centres a mesura que sorgeixi la necessitat de substitució. Referència normativa: Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de setembre de 2020 per la qual es preveu el procediment d’adjudicació de places als aspirants a funcionaris interins docents de la borsa per a substitucions inajornables i de curta durada de tutors responsables de grup dels ensenyaments d’infantil i de primària i de professors que imparteixin ensenyaments a l’educació secundària obligatòria que hagin d’estar en quarantena per causes directament relacionades amb la COVID-19 (BOIB 161, 17 de setembre de 2020).

MOTIU Substitució curta durada

No les hem de confondre amb les places marcades com MOTIU fons covid, que són places a un sol centre, que poden tenir diferents durades o no tenir durada definida. Malauradament, a hores d'ara la Conselleria, de nou, torna a utilitzar nomenclatures que no estan definides enlloc i es fa impossible saber exactament què vol dir Fons COVID: hi ha places Fons COVID que finalitzen el  mateix dia d'inici de la plaça (segons indica el tràmit), que no posen data final o que posen dates diverses. Fins i tot hi ha places on no s'indica la data de petició. Per tot això, intentarem saber el dilluns 21 a primera hora què significa i ho posarem aquí, si no ho esbrinam el cap de setmana.

Què passa si sorgeixen noves necessitats de susbtitucions de curta durada relacionades amb la COVID-19 durant el trimestre i totes les persones que tenen les subtitucions trimestrals ja estan ocupades?

La Conselleria pot optar per:

 1. Crear noves places trimestrals (com les anteriors) en el procediment ordinari de substitucions del cap de setmana, que acabarien sempre a final de trimestre, o bé,
 2. Oferir les substitucions de curta durada en el procediment urgent de substitucions o en el procediment extraordinari de substitucions.

En el segon cas:

 • Ja només s'opta a la substitució puntual. No hi ha nomenament trimestral.
 • No s'hi podrà renunciar per cap causa, excepte en el procediment extraordinari, que s'hi podrà renunciar una sola vegada sense motiu justificat.
 • La incorporació serà el dia lectiu següent de l'adjudicació o el segon dia lectiu, cas que s'hagi de canviar d'illa.
 • En el procediment extraordinari, s'oferirà per ordre de llista, però s'adjudicarà a la primera persona que atengui la telefonada de la Conselleria. Mira més detalls a l'enllaç.
 • En el procediment urgent hi poden optar també les persones que no formin part de la llista. Per participar-hi basta tenir la titulació de la funció corresponent però no cal tenir ni el màster de formació ni el requisit de català. Mira més detalls a l'enllaç.