L’STEI reclama la negociació de la fase 2 de la desescalada educativa

Informació de la Mesa Sectorial de 18 de maig de 2020

En relació a la proposta que s’ha presentat des de Conselleria, des de l’STEI hem manifestat que, en aplicació de l’article 9 del Reial Decret 463/2020, mentre duri estat d’alarma o no es modifiqui el Reial Decret, no es pot fer activitat lectiva presencial. En aquest sentit, hem recordat que el ministre de Sanitat en la roda de premsa de divendres passat dia 15 va reconèixer que amb l’actual redacció del RD no hi pot haver retorn a les aules.

Estam d’acord en que es reprenguin les activitats educatives presencials, amb caràcter general el curs 20-21.

També hem compartit les dues premisses que ens plantegen:

  1. Que en tots els casos i nivells la prioritat és garantir que es compta amb les condicions sanitàries i higièniques establertes
  2. L’atenció presencial en la fase 2 s’ha de basar en criteris generals i inclusius, és a dir que l’alumnat en desavantatge, que ha patit més la bretxa digital i que va endarrerit ha de ser prioritari. Tot i que des de l’STEI estem d’acord amb aquesta segona premissa, com a principi filosòfic, educatiu i social quant a la funció de l’escola, però pensam que contradiu l’article 9 del RD 463.

Per tant, entenem que amb la redacció actual no es pot assistir de manera voluntària als centres. En aquest sentit, hem reclamat que les tutories previstes per a 6è de primària, 4t d’ESO, 2n de batxillerat i segon curs de la formació professional (GM, GS) en la majoria dels casos es podrien fer en línia. Ens consta per la nostra afiliació que aquestes tutories ja s’estan fent.

Hem expressat el nostre acord en que els centres d’educació especial no ofereixin atenció presencial en la fase 2, així com també que tots els treballadors i alumnat disposin del material de protecció individual tal com preveu la llei de prevenció de riscos laborals.

Pel que fa a la preparació del curs 20-21 i per preveure el retorn de l’alumnat a les aules a partir del setembre, tant des del punt de vista de l’organització metodològica com la logística i digital per poder atendre l’alumnat amb les condicions adequades, consideram que cal fer una petició específica al Ministeri d’Educació perquè elabori normativa per reestructurar els currículums.

Però en aquesta planificació hi trobam a faltar un aspecte fonamental. Amb un curs normal estaríem a punt d’encetar la negociació per les quotes del curs vinent, qüestió cabdal si es vol afrontar amb èxit aquest nou curs. Des de l’STEI consideram que no és possible afrontar el curs 20-21 amb la plantilla actual amb garanties d’èxit. Per això és imprescindible que es creï un fons econòmic addicional específic per atendre les necessitats educatives que s’han generat com a conseqüència de la COVID-19.

A més des de l’STEI pensam que als dos escenaris que es preveuen pel mes de setembre hi hem d’afegir un més que probable tercer escenari, com a conseqüència d’un possible rebrot de la pandèmia. I, per tant, cal preveure també aquest possible tercer escenari.

L’organització del proper curs ha de contemplar mesures organitzatives i sanitàries en tots els sentits si s’ha de produir la tornada als centres educatius. Neteja i desinfecció dels centres, de les classes , dels espais comuns (banys, passadissos, escales, pati…), distància de seguretat, per tant assistència de la meitat de l’alumnat, per torns.

La combinació de classes presencials i en línia amb la plantilla actual és impossible, és del tot imprescindible un increment substancial. Sabem que amb els recursos propis de la Conselleria o del Govern de les Illes Balears és molt difícil pel problema del finançament. Per això l’estat espanyol ha d’apostar d’una manera decidida per l’educació i, per tant, cal un increment de pressupost, cal dotar el pressupost d’educació amb un fons econòmic addicional per solucionar els problemes que aquesta crisi ha posat damunt la taula:

  • Pla de digitalització: formació pels docents, plataformes segures i fiables.
  • Increment de plantilla per fer possible una baixada de ràtios i que sigui factible la combinació de les dues modalitats.
  • Increment de beques menjador, accés gratuït a activitats extraescolars.

L’STEI ha plantejat la necessitat de baixar les ràtios per a disminuir la probabilitat de contagi i adaptar-nos a les recomanacions sanitàries, millorar els resultats acadèmics, permetre una adequada atenció a la diversitat i una tasca docent més personalitzada, millorar la comunicació i genera un espai més adequat a la nova normalitat.

Per altra part, s’encarrega als equips directius i professors responsables de riscos laborals que dissenyin el nou pla de retorn a les activitats educatives presencials a cada centre. Un pla que modifica horaris de l’alumnat i de professorat, dóna nous usos als espais... fa una nova organització dels ensenyaments: agrupaments, torns i calendari; presencial i no presencial; i dissenya una nova proposta educativa. Un fet que suposa que es modifiquin aspectes del PEC i de la PGA, principals documents de la vida del centre elaborats consultant el claustre.

Des de l’STEI pensam que el claustre hauria de poder fer propostes i analitzar, aprovar i avaluar els aspectes docents d’aquesta nova programació, ja que es modifiquen assumptes amb molt de contingut educatiu, com l’avaluació que hauria de ser veritablement formativa.

En definitiva, des de l’STEI pensam quela desescalada als centres s’ha de coordinar a través de la Comissió de Coordinació Pedagògica, per traslladar als departaments que són els que coneixen la realitat de les aules, o dels grups de treball de cicle a primària, amb la participació dels claustres

Davant l’anunci fet pel conseller de la propera publicació d’una resolució que ha de regular la fase 2, des de l’STEI sol·licitam la convocatòria d’una nova Mesa Sectorial per a negociar tots aquells aspectes que considerem d’interès.

Palma, 18 de maig de 2020