Comissions de serveis 2019-20. Sol·licituds: del 24 al 30 de maig

Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 d’abril 2019 per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2019-2020 a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

Termini de presentació de sol·licituds
del 24 al 30 de maig ambdós inclosos
-termini encara no obert-

Requisits

 • Acreditar coneixements de llengua catalana d’acord amb el que estableix el Decret 115/2001, de 14 de setembre, modificat pel Decret 169 /2003, de 26 de setembre, i l’Ordre del conseller d’Educació i Universitats de 8 de març de 2018. http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/59/1032843
 • Haver sol·licitat una plaça en el darrer concurs de trasllats a la localitat o les localitats on s’ubiquen els centres en què se sol·licita la comissió de serveis i no haver-hi desistit. S’exceptua d'aquesta obligació en els casos següents:
  1. Per situacions excepcionals i sobrevingudes posteriors al 27 de novembre de 2018, degudament acreditades i que han de ser valorades per la Direcció General de Personal Docent.
  2. Pel fet d’haver sol·licitat comissió de serveis per l’apartat previst a la instrucció tercera d’aquest annex, sempre que sigui per exercir el càrrec de director.
  3. Pel fet d’haver sol·licitat comissió de serveis per l’apartat 4, si és per exercir el càrrec de secretari, de cap d’estudis o de cap d’estudis adjunt. En aquest cas, es pot fer ús d’aquesta excepcionalitat un màxim de dues vegades consecutives comptadores des d’aquest procés, per cobrir places en comissió de serveis per al curs 2019-2020, definit en aquesta resolució.
 • No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans.

Els funcionaris docents que han obtingut la primera destinació definitiva per al curs 2018-2019 o 2019-2020 només podran sol·licitar comissió de serveis en centres de la mateixa illa on tenen la destinació, o bé per l’apartat 1.c o bé per l’apartat 4 sempre que en el curs 2018-2019 formin part de l’equip directiu del centre que sol·liciten.

Els funcionaris de carrera amb destinació definitiva a un centre públic de fora de les Illes Balears poden sol·licitar comissió de serveis només per la causa prevista en el punt 5 de la instrucció tercera d’aquest annex.
3. Als efectes d’aquesta resolució no es podran sol·licitar destinacions als següents centres:
- Camps d’aprenentatge, IES Can Balo, Institut d’ensenyament a distància de les Illes Balears (IEDIB), Arxiu i Museu de l’Educació
de les Illes Balears.
- Serveis d’assistència educativa domiciliària (SAED), Aules Hospitalàries, Equips d’alteració del comportament (EAC), Equips d’
avaluació de les dificultats de socialització i comunicació (EADISOC), Centres d’acollida temporal (CAT), Equips d’atenció de la
discapacitat visual (EADIVI), Equip de comunicació, llenguatge i aprenentatge (ECLA).

Causes per sol·licitar la comissió de serveis

1. Per motius personals

Per aquest punt es podrà sol·licitar una comissió de serveis, tenint en compte allò que s’estableix a la instrucció primera i segona d’aquest
annex, per un dels següents motius:

 1. Per motius greus de salut, sempre que el sol·licitant pugui acreditar que pateix una malaltia greu que causa disminució de les facultats físiques, psíquiques o sensorials, però que no exigeix la declaració de jubilació per incapacitat permanent per al servei i que la concessió de la comissió de serveis repercutirà en una millora de la seva situació laboral o de salut.
 2. Per necessitat d’atendre, transitòriament, un familiar de primer grau que pateixi una malaltia greu o que tengui una discapacitat reconeguda igual o superior al 65% o que es trobi en una situació de dependència reconeguda, sempre que la distància entre el domicili habitual del familiar i el centre on el funcionari té la destinació definitiva sigui superior a 25 km en el cas de l’illa de Mallorca, 20 km a l’illa de Menorca i 20 km a l’illa d’Eivissa. Així mateix, la distància entre el domicili habitual del familiar i els centres als quals es demana la destinació en comissió de serveis ha de ser inferior a la corresponent distància susdita per illa.
 3. Per conciliar la vida laboral i la familiar, en un dels supòsits següents:
  • Que en data 1 de setembre de 2019 tenguin al seu càrrec directe un fill menor de sis anys, tant quan ho sigui per naturalesa com per adopció, o un menor de menys de sis anys en règim d’acolliment preadoptiu o permanent.
  • En els casos d’adopció o d’acolliment preadoptiu o permanent d’un menor de sis anys o més, durant els dos primers anys d’ adopció o acolliment.
  • Que la funcionària estigui embarassada i la data prevista del part sigui anterior al dia 31 de gener de 2020.

A més d’acreditar la causa al·legada, la distància entre el domicili habitual del funcionari i el centre on aquest té la destinació definitiva ha de ser superior a 25 km en el cas de l’illa de Mallorca, 20 km a l’illa de Menorca i 20 km a l’illa d’Eivissa. Així mateix, la distància entre el domicili habitual del funcionari i els centres als quals es demana la destinació en comissió de serveis ha de ser inferior a la corresponent distància susdita per illa.

En el cas que els dos cònjuges o els dos membres de la parella de fet siguin funcionaris docents, tan sols un d’ells pot sol·licitar la comissió de serveis.

 1. Per qualsevol dels motius anteriors, que han de ser degudament acreditats, sempre que la comissió de serveis impliqui un canvi d’illa del funcionari que la sol·licita.

2. Per ocupar places en centres que tinguin llocs de feina caracteritzats amb perfils educatius.

 1. Per ocupar places en centres caracteritzats amb el perfil metodologies globalitzadores d’aprenentatge.
 2. Per ocupar places en centres caracteritzats amb el perfil convivència i educació emocional.
 3. Per ocupar places en centres caracteritzats amb el perfil gestió d’equips i coordinació docent.
 4. Per ocupar places en centres caracteritzats amb el perfil metodologies d’educació inclusiva i interculturalitat.
 5. Per ocupar places en centres caracteritzats amb el perfil metodologies per a l’adquisició integrada de les competències lingüístiques (AICLE).
 6. Per ocupar places en centres caracteritzats amb el perfil tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació (TAC).
 7. Per ocupar places en centres caracteritzats amb el perfil comunitat educativa d’aprenentatge.

Els funcionaris docents que vulguin optar a una plaça amb perfil educatiu s’han d’acreditar d’acord amb el procediment que s’estableix a l’annex I de la resolució conjunta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de la directora general de Personal Docent i de la directora general de Formació professional i Formació del professorat de dia 14 de febrer de 2018.

3. Per raons de servei en els centres educatius

 1. Per participar en la implantació de plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres.
 2. Per ocupar places que impliquin tasques de coordinació.
 3. Per ocupar places relacionades amb programes específics o altres projectes del centre.
 4. Per ocupar places relacionades amb els nous estudis que s’implanten a un centre, sempre i quan el darrer nivell dels nous estudis no s’hagi impartit el curs 2018-2019.
 5. Per ocupar places d’ensenyaments esportius de règim especial.
 6. Per ocupar places perfilades amb titulacions específiques: titulació en interpretació de la llengua de signes, titulació en riscos laborals, títol professional de la marina mercant (màquines, navegació).

Per qualsevol apartat d’aquest punt, juntament amb la sol·licitud, s’ha d’aportar:

 • L’informe favorable del director del centre per al qual es sol·licita la comissió de serveis. A més, l’informe favorable ha d’especificar, en tots els casos, que la dedicació horària al motiu al·legat és d’un mínim del 16% de les hores lectives de l’horari del sol·licitant per al curs 2019-2020. En el cas de l’apartat 3.c, l’informe favorable ha d’especificar que els programes o projectes de centre consten en la Programació General Anual i que l’anàlisi o valoració d’aquests està reflectida en la darrera Memòria Anual del centre. I en el cas de l’apartat 3.d, l’informe favorable ha d’especificar el nivell màxim impartit dels nous estudis durant el curs 2018-2019.
 • Un certificat del consell escolar o consell social, segons correspongui, en el qual consti l’acord favorable de la participació del sol·licitant així com el motiu d’aquesta comissió de serveis. En el cas de l’apartat 3.b, el certificat del consell escolar ha d’especificar també el curs d’aprovació de la proposta d’implantació del pla d’innovació pedagògica.

Els informes favorables no poden superar el 15 % de la quota assignada al centre el curs 2018-2019.

4. Per formar part dels equips directius dels centres docents.

Per aquest punt es podrà sol·licitar una comissió de serveis en un únic centre.

5. Per motius personals, només per persones amb destinació definitiva fora de les Illes Balears

 1. Per necessitat d’atendre un familiar de primer grau en els termes descrits a l’apartat 1.b d’aquesta instrucció.
 2. Per reagrupament familiar, sempre que el domicili habitual dels fills menors d’edat, del cònjuge o parella de fet sigui a les Illes Balears