Comissions de serveis 2017-18. Novetat 14 de juliol. Adjudicació definitiva

Convocatòria

Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de maig de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2017-2018 a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

Termini de presentació de sol·licituds
del 19 a 25 de maig, ambdós inclosos

>> Accés al tràmit <<
tràmit conclòs

Novetats i coses a tenir en compte

  • Es pot sol·licitar comissió només per un dels motius dels que apareguin a la resolució, en cap cas per més d’un.
  • Per a sol·licitar comissió de serveis per participar en plans d’innovació pedagògica, per raons de servei en els centres i per formar part dels equips directius, no cal haver participat en el concurs de trasllats d’enguany.
  • Es pot demanar comissió de serveis per a ocupar places d’altres especialitats per les quals s’està habilitats en el mateix centre (centres d’educació infantil i primària).
  • Es pot demanar comissió de serveis per a ocupar places d’orientació educativa en els centres d’infantil i primària.
  • Es pot demanar comissió de serveis per ocupar places d’ensenyaments esportius de règim especial, i també per ocupar places perfilades amb titulacions específiques (com la titulació en interpretació de la llengua de signes, la titulació en riscos laborals, el títol professional de la marina mercant). 
  • Com que les comissions de serveis es concedeixen per un curs escolar, cal que la tornem a sol·licitar si la volem renovar per al curs 2017-2018.
Llistes provisionals d'admesos i exclosos
9 de juny

Resolució de dia 9 de juny de 2017 per la qual es publica la llista provisional de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis

Termini de presentació de reclamacions
del 10 al 14, amdós inclosos
termini conclòs

Llistes definitives d'admesos i exclosos
23 de juny

Resolució de dia 23 de juny de 2017 per la qual es fa pública la llista definitiva de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis per al curs 2017-2018

Adjudicacions