Tutorització

Un any més, el model de tutorització ha canviat. A continuació vos n’intentam fer cinc cèntims per tenir més clar què ens pertoca fer.

Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de juliol de 2016 per la qual s’estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins per als cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019

He de passar el procés de tutorització?

Només l’has de passar si tens una plaça adjudicada a partir del curs 2016-17, excepte si compleixes un dels següents requisits:

  • Haver estat declarat apte en els processos de tutorització anteriors.
  • Haver format part de la llista d’admesos a la borsa en el curs 2013-2014 i haver acreditat, entre l’1 de setembre de 2008 i el 30 de maig de 2014, almenys trenta dies de servei com a funcionari docent a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat.
  • Tenir almenys trenta dies de servei com a funcionari docent a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat durant el curs 2014-2015 o durant el curs 2015-2016, sempre que no hagis estat sancionats mitjançant un procediment disciplinari per haver comès una falta greu o molt greu durant els cursos escolars esmentats.
    Si te varen adjudicar la plaça de 30 dies a partir del 29 d’abril de 2016 inclòs sí que has de passar el procés de tutorització.

I quan m’hagin tutoritzat, què passarà?

Quan siguis tutoritzat, el curs següent deixaràs de tenir 0 punts i seràs baremat amb tots els ítems del barem. Pel curs 2016-17 eren els que trobaràs als dubtes freqüents de la convocatòria ordinària.

Està previst que les persones amb 0 punts deixin de ser baremades només per la nota d'expedient acadèmic?

Efectivament, vàrem aconseguir que la Conselleria es comprometés a baremar les persones amb 0 punts per tots els ítems del barem a partir del curs 2018-19. Igualment, estam fent feina perquè això arribi el curs 2017-18.

Què he de fer durant el procés de tutorització?

Durant el procés de tutorització tendràs assignat com a tutor un altre docent del centre. Ell, amb el director, serà l'encarregat d'ajudar-te i de guiar-te durant aquest mes de feina.

He de ser declarat apte o és automàtic passar el procés?

Efectivament, al final del procés seràs declarat apte o no apte. Si ets declarat no apte podràs tornar a fer el procés una sola vegada.

Si te varen adjudicar la plaça de 30 dies a partir del 29 d’abril de 2016 i sempre el curs 2015-16, seràs declarat apte passi el que pasi.

Si ja han passat els 30 dies, em segueixen tutoritzant i em poden canviar el sentit de la meva aptitud?

Si. Si segueixes al mateix centre, es pot canviar passats els 30 dies.